Kunnanhallitus, kokous 28.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 184 Palkanlaskentapalveluiden hankinta 1.1.2022 alkaen

HMKDno-2021-317

Valmistelija

  • Mira Hirvonen-Ylinen, henkilöstöpäällikkö, mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi
  • Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kunnassa on tällä hetkellä kolme päätoimista palkkasihteeriä, lisäksi tuntipalkkoja lasketaan elinympäristöpalveluissa. Kunnan palkanlaskennan henkilöstöresursseissa on tapahtumassa muutoksia vuoden 2021 syksyllä ja alkuvuodesta 2022. Samaan aikaan kunnassa on valtuuston hyväksymä talouden tasapainotusohjelma, jonka yhtenä osakokonaisuutena on selvitetty palkanlaskentapalvelun ulkoistamisen mahdollisuutta. Näin ollen on ollut tarpeen hakea ratkaisua tilanteeseen ripeällä aikataululla.

Kunta on ollut vuosina 2019-2021 mukana seudullisessa talous- ja henkilöstöpalveluiden palveluselvityksessä, jossa on mm. arvioitu mahdollisuuksia syventää seudullista yhteistyötä sekä palvelujen järjestämisen tapoja. Hämeenkyrö on ollut mukana projektissa palkanlaskentakokonaisuuden osalta. Seudullisen toimintamallin valmistelu on sittemmin lykkääntynyt johtuen mm. korona-pandemian sekä sote-uudistuksen viivästymisen myötä eikä valmistelu ole edennyt.

Palkanlaskentapalveluita tarjoavista yrityksistä kunta on osakkaana Monetra Pirkanmaa Oy:ssä ja Sarastia Oy:ssä (ns. In house -asema). Molempien toimijoiden kanssa on käyty läpi, millaisia ratkaisuja he tarjoavat sekä palkanlaskennan toteuttamiseen että ohjelmistojen osalta. Molemmilta yrityksiltä on saatu tarjoukset palkanlaskentapalveluiden tuottamisesta sekä käyttöönottoprojektista.

Asia on käsitelty yhteistoimintaneuvotteluissa touko-kesäkuussa 2021. Suorien henkilöstövaikutusten osalta palvelun mahdollinen järjestämistavan muutos on vähäinen, sillä nykyiset päätoimiset palkkasihteerit pysyvät kunnan palveluksessa palvelussuhteiden päättymiseen saakka.

Hallintosäännön perusteella hallitus päättää palvelun ostosta. Asian valmistelusta on informoitu hallitusta prosessin edetessä.

Asian oheisaineistona on sopimusluonnos liitteineen sekä vaikutusten ennakkoarviointi ja prosessin kuvaus ja kustannusarvio.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus

  1. hankkii palkanlaskentapalvelun 1.1.2022 alkaen Sarastia Oy:ltä
  2. oikeuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään lopullisen sopimuksen 
  3. toteaa, että henkilöstöpäällikkö on sopimuksen seurannan vastuuhenkilö.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Henkilöstöpäällikkö Hirvonen-Ylinen, pääluottamusmies Vuorinen, palkat/Hellgren, Puntaja ja Mäkelä, henkilöstösuunnittelija Viitanen, palvelujohtajat Paloranta, Soukko, Levänen ja Asula-Myllynen, toimistopäällikkö Hietala-Karlsson, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön  kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000          

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Hämeenkyrön kunta
Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: (03) 565 23000