Kunnanhallitus, kokous 28.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 183 Osallistuminen Kuha-Suomen kalatalousryhmän kehittämishanke

HMKDno-2021-379

Valmistelija

  • Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Joutsenten Reitin toiminnanjohtaja Petri Rinteen esitys: 

Uudelle EU-rahastokaudelle ollaan valmistelemassa myös usean Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen Leader-ryhmän kesken ns. kalatalouden Leader-ryhmää Kokemäenjoen laajalle vesistöalueelle. Liitteenä on tämän Kuha-Suomen kalatalousryhmän paikallinen kehittämisstrategia käsittelyynne ja hyväksyttäväksi kunnissanne.

Strategian laadinnasta on vastannut Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry Pirkanmaan ELY-keskuksen tuella. Haussa on alueen kalatalouden ja -jalostuksen kehittämiseen 630 000 euron suuruinen julkinen rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta, Suomen maa- ja metsätalousministeriön (MMM) kautta. Rahoituksella voidaan alueella käynnistää alhaalta ylöspäin -kehittämishankkeita kalatalouden, vesialueiden käytön ja kalanjalostuksen edistämiseksi. MMM edellyttää kuntien hyväksymis/sitoutumispäätökset rahoitushakemusten liitteeksi. 

Strategiaan tarvittava kuntaraha (10%, yht. 70 000 e) maksetaan Leader Joutsenten reitin hallituksen päätöksen mukaisesti Leader Joutsenten reitin kautta, osana jo päättämäämme Leader Joutsenten reitin paikallisen kehittämisen kuntarahaosuutta kaudelle 2021-2027. Hämeenkyrön kuntarahaosuus vuosille 2021-2027 on 1772 euroa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus hyväksyy Kuha-Suomi kalatalousryhmän strategiaan tarvittavan kuntarahan maksamisen Leader Joutsenten reitin hallituksen päätöksen mukaisesti Leader Joutsenten reitin kautta, osana jo päätettyä Leader Joutsenten reitin paikallisen kehittämisen kuntarahaosuutta kaudelle 2021-2027. 

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Joutsenten Reitti, Petri Rinne

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön  kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000          

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Hämeenkyrön kunta
Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: (03) 565 23000