Kunnanhallitus, kokous 28.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 186 Maan myynti Koulutontti I, Kiinteistötunnus 108-402-1-59

HMKDno-2021-380

Valmistelija

 • Sari Hietala-Karlsson, toimistopäällikkö, sari.hietala-karlsson@hameenkyro.fi

Kuvaus

Haukijärven vanha koulukiinteistö on myyty 30.12.2009. Vuonna 2015 kunta on myynyt viereisen tontin, jossa sijaitsee koulun vanha saunarakennus, joka ei sisältynyt vuonna 2009 tehtyyn kauppaan. Näiden kahden maa-alueen taakse on jäänyt kunnan omistama kiinteistö 108-402-1-59 Koulutontti I. Naapurikiinteistöjen (108-402-1-82 ja 108-402-1-42) omistaja Arteles Creative Center Oy on ollut kuntaan yhteydessä ja esittänyt ostohalukkuutensa tämän kiinteistön ostamiseksi. Hämeenkyrön kunnalla ei ole maankäytön osalta tarvetta kiinteistön 108-402-1-59 omistukselle. Kyseinen kiinteistö ei sijaitse yleiskaava- eikä asemakaava-alueella. Kiinteistön kiinteistörekisteriin merkitty pinta-ala on 3300m2.

Liitteenä kartta, josta näkee myytävän tontin. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus myy Hämeenkyrön kunnassa KOULUTONTTI I-nimisen kiinteistön (kiinteistötunnus 108-402-1-59), jonka kiinteistörekisteriin merkitty pinta-ala on 3300m2 seuraavilla ehdoilla:

Ostajat:          

Arteles Creative Center Oy

 • Kauppahinta on kaksituhattaviisisataa (2500) euroa
 • Kauppahinta ei määräydy pinta-alan perusteella.
 • Ostaja suorittaa kauppahinnan lisäksi seuraavat kauppaan liittyvät maksut:
  • varainsiirtovero
  • lainhuudatuskulut
  • kaupanvahvistajan palkkio
 • Kauppahinta on maksettava kokonaisuudessaan kaupantekotilaisuudessa. Kauppakirjat on allekirjoitettava kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaisuudesta. Tämä hallituksen tekemä myyntipäätös peruuntuu ilman erillistä päätöstä, jos ostajasta johtuvista syistä kauppakirjaa ei allekirjoiteta sovitussa ajassa.
 • Hallitus oikeuttaa maankäyttöinsinöörin erikseen sopimaan muista kaupan ehdoista ja allekirjoittamaan kauppakirjan.

Päätös

Hyväksyttiin.  

Tiedoksi

maankäyttöinsinööri Rantanen, Arteles Creative Center Oy/Teemu Räsänen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön  kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000          

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Hämeenkyrön kunta
Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: (03) 565 23000