Kunnanhallitus, kokous 28.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 191 LISÄPYKÄLÄ: Esiopetuksen ja sitä täydentävän toiminnan järjestäminen (lisäpykälä)

HMKDno-2021-290

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12.2020 § 48 talousarvion 2021 sillä edellytyksellä, että sen osana laaditaan talouden tasapainotussuunnitelma. Tasapainotussuunnitelma koostuu kahdesta osasta, muutostalousarviosta ja talouden tasapainotusohjelmasta. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 26.4.2021 hyväksynyt § 24 muutostalousarvion sekä § 25 talouden tasapainotusohjelman. Talouden tasapainotusohjelma on tehty vuosille 2021 – 2023. Ohjelma sisältää perusteluosan, jossa esitetään tasapainotuksen tarve, tausta ja periaatteet, jotka otetaan huomioon tasapainotustoimia suunnitellessa. Toimeenpano-osa sisältää selvitettävät asiat, joilla osalla on vaikutuksia jo vuoteen 2021, mutta joiden vaikutus kohdistuu pääosin suunnitelmavuosille.

Talouden tasapainotusohjelman toimeenpano-osassa on kuvattu sivistyspalveluiden osalta selvitettävät kokonaisuudet ennen talousarvion 2022 laatimista. Sivistyspalvelujen osalta yksi selvitettävä kokonaisuus on esiopetuksen ja sitä täydentävän hoidon siirto perusopetukselta varhaiskasvatuksen vastuualueelle. Selvityksessä kartoitetaan siirtoa puoltavat toiminnalliset ja taloudelliset perusteet.

Sivistyslautakunta on 9.6.2021 pidetyssä seminaarissa käynyt läpi talouden tasapainottamisohjelmassa kuvattuja kokonaisuuksia, joista yksi selvitettävä kokonaisuus on esiopetuksen ja sitä täydentävän hoidon siirto perusopetukselta varhaiskasvatuksen vastuualueelle. Seminaarissa on esitelty lautakunnalle valmistelutilanne esiopetuksen järjestämistavan muutoksesta ja sen vaikutuksista.

Nyt lautakunnalle tuodaan päätöksentekoon esiopetuksen ja sitä täydentävän toiminnan järjestämistapa osana kunnanhallituksen hyväksymää talouden tasapainotusohjelmana.

Yhteistoimintamenettely

Talouden tasapainotusohjelman myötä työnantaja on käynnistänyt yhteistoimintaneuvottelut 28.4.2021. Neuvotteluissa on arvioitu erilaisten ratkaisujen perusteita ja vaikutuksia sekä toiminnallisin että taloudellisin perustein. Sivistystoimen osalta yhteistoimintamenettelyn piirissä ovat kasvatuksen ja opetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstö (esiopettajat ja esiopetuksen erityisopettaja​, koulunkäynnin ohjaajat ja koulunkäyntiavustajat, kerhotoiminnan ohjaajat sekä varhaiskasvatuksen opettajat)

Yhteistoimintalain mukainen kuuden viikon neuvottelujakso on käynnistynyt 5.5.2021. Neuvottelujakso on päättynyt 16.6.2021. Neuvottelujen lopputuloksena vakituisten koulunkäynnin ohjaajien palvelussuhteita ei pääty. Mikäli järjestämistavan muutos esiopetuksen osalta toteutuu, neuvottelujen piirissä olleille esiopettajille tarjotaan irtisanomisen vaihtoehtona varhaiskasvatuksen opettajan tehtävää. 

Nykyinen toimintamalli

Sivistyslautakunta on päättänyt 20.2.2019 § 13 kokouksessaan, että esiopetus järjestetään 1.8.2019 alkaen perusopetuksen vastuualueella esiopetustyöryhmän loppuraportissa 2019 esitetyn kerhomallin mukaisesti. Kerhomallissa perusopetus järjestää esiopetuksen. Sen ulkopuolisen ajan toiminta järjestetään kerhomuotoisena. Kerhomallissa huoltajilla on oikeus valita esiopetuksen ulkopuolisen ajan toiminta täydentävänä varhaiskasvatuksena. Esiopetusta täydentävä aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään koulujen esiopetustiloissa.​ Toiminnan järjestämisestä vastaa perusopetus.

Pohjaesityksen toiminnalliset perusteet

Tärkein toiminnallinen peruste on esioppilaan oma näkökulma. Varhaiskasvatuksen järjestämänä toimintana hän saa aina laadukkaan palvelun, joka on henkilöstön koulutuksen ja määrän suhteen valtakunnallisen mitoituksen mukaista. Lisäksi kunnan strategian mukainen yhtenäinen koulupolku toteutuu, kun esiopetus ja sitä täydentävä hoito voidaan suunnitella ja toteuttaa samoissa tiloissa ja samalla henkilöstöllä. Päivän aikana vaihtuvien aikuisten määrä on pieni, jolloin ehtii muodostua kasvun ja kehityksen kannalta tärkeitä pitkiä kasvatussuhteita. Esiopetus sulautuu luontevaksi osaksi esioppilaan päivää, kun samat aikuiset antavat sekä opetuksen, että sitä täydentävän hoidon. Jatkossa vältytään esioppilaiden siirtämistä pienryhmiin, koska aikuisten määrä ryhmässä on jo lähtökohtaisesti suurempi ja oppimisentuen palvelut voidaan tuoda oppilaan ollessa osana ikäluokkansa ryhmää. Tämä tuottaa esioppilaalle hyvän ympäristön sosiaalisten taitojen kehittymiseen leikkiä unohtamatta uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Opetushallitus on laatinut uuden esiopetussuunnitelman 2-vuotiselle esiopetukselle, jota lähdetään syksyllä 2021 laajasti Suomessa hankkeena toteuttamaan. Myös Hämeenkyrössä on aiheellista käynnistää uuden opetussuunitelman mukaisen toiminnan valmistelut, mikä tarkoittaa mm henkilökunnan koulutusta ja toiminnan suuunnittelua. Parhaiten tähän toimintaan soveltuu varhaiskasvatuksen mitoituksella ja vastuualueella oleva toteutus. Pienenevät ikäluokat, eläköityvä henkilöstö ja tilojen tehokas käyttö luovat jatkossa haasteita toiminnan suunnitteluun. Varhaiskasvatuksen toteuttamana esioppilaat saavat laadukkaan opetuksen ja erityisesti sitä täydentävän varhaiskasvatuksen laadukkaana ja koulututetun henkilöstön tarjoamana valtakunnallisen mitoituksen mukaisesti ympäri vuoden, myös loma-aikoina. Henkilöstön työkierto auttaa työssäjaksamisessa ja tekee myös kunnan varhaiskasvatuksen tehtävistä kiinnostavampia, kun alan koulutetuista työntekijöistä kilpaillaan. 

Pohjaesityksen taloudelliset perusteet

Perusopetuksen palvelualueella on ollut sekä peruskoulun että esiopetuksen tarpeeseen 52 koulunkäynninohjaajaa, joista 31 on vakituisessa palvelussuhteessa. Esiopetuksen siirtyessä varhaiskasvatuksen vastuualueelle koulunkäynninohjaajien tarve vähenee, kun esiopetusta täydentävän toiminnan järjestämisvastuu poistuu perusopetukselta. Perusopetukseen jäävien koulunkäyntiohjaajien tarve on arvioitu olevan 37 koulunkäyntiohjaajan tehtävää. Tässä ohjaajaresurssimitoituksessa on arvioitu se, että kunta järjestää iltapäivätoiminnan omana toimintana.

Järjestämistavan muutoksella on vaikutusta perusopetuksen koulunkäynninohjaajien mitoitukseen. Perusopetuksen ohjaajaresurssin vähentämisellä saavutetaan noin 291 000 €/v henkilöstökulusäästö. Tämän lisäksi esiopetuksen siirtyessä varhaiskasvatuksen palvelualueelle 2 esiopettajan tarve vähenee. Tällä saavutetaan noin 99 200 €/v henkilöstökulusäästö.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta päättää, että Hämeenkyrön kunnan esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus järjestetään varhaiskasvatuksen vastuualueella 1.8.2021 alkaen.

Asian käsittely

Keskustelun kuluessa Nordfors teki muutosesityksen, että esiopetus järjestetään perusopetuksen vastuualueella. Schroderus, Arhenius, Lepola ja Eloranta kannattivat esitystä.

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi,​ että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys,​ joten asiasta on äänestettävä. Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen äänestystavaksi, ​pohjaesitys on Jaa ja henkilön Nordfors esitys on Ei (Esiopetus järjestetään perusopetuksen vastuualueella).

Äänin Jaa 2,​ Ei 7 päätös hyväksyttiin muutosesityksen mukaisesti.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti muutosesityksen mukaisesti, että esiopetus järjestetään perusopetuksen vastuualueella.

Esittelijä jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Kati Lahtinen jätti päätöksen jälkeen kirjallisen ponsiesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: Sivistyslautakunta edellyttää, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajapinnassa on tehtävä yhteistyötä niin, että tavoitteet joustavasta esi- ja alkuopetuksesta toteutuvat. Toimintakulttuuria on kehitettävä niin, että sekä varhaiskasvatuksen että alkuopetuksen pedagogista osaamista hyödynnetään esikoululaisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin takaamiseksi.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Äänestystulokset

 • Jaa 2 kpl 22%

  Jouni Lampinen, Hannamaija Oinonen

 • Ei 7 kpl 78%

  Mirka Löf, Heidi Schroderus, Heimo Nordfors, Kati Lahtinen, Mauri Lepola, Pasi Eloranta, Päivi Arhenius

Valmistelija

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kunnanjohtaja on käyttänyt otto-oikeutta sivistyslautakunnan päätökseen 23.6.2021, 73 §, viranhaltijapäätös 8/2021  24.6.2021. Viranhaltijapäätös on tämän kokouksen pykälän 188 oheismateriaalina.

Kokonaisvastuu kunnan toiminnan ja talouden yhteensovittamisesta on kuntalain 14 § mukaan valtuustolla. Kuntalain 39 § 1. momentin 1. kohdan mukaan kunnanhallituksen tulee vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta ja 2. kohdan mukaan vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta valtuuston alaisuudessa.

Valtuuston 14.12.2020 hyväksymässä talousarviossa todetaan, että taloussuunnitelma ei ole tasapainossa ja kunnan on tehtävä talouden tasapainotusohjelma, jolla talous saadaan tasapainoon. Talousarviossa toimintakate on 60,2 milj. euroa. Tämän valtuustokauden aikana on käsiteltävä erillisenä asiakirjana talouden tasapainottamisohjelma ja sen perusteella muutostalousarvio 2021, jolla korjataan nyt käsiteltävä talousarvio myös käytännössä toteutettavalle tasolle.

Kunnanhallitus on 15.2.2021 § 41 antanut ohjeistuksensa talouden tasapainotusohjelman tarkemmalle laadinnalle, asettanut toimintakatetavoitteeksi 58,4 milj. euroa ja palvelualueille vuoden 2021 käyttösuunnitelmien laadinnan euromääräiset raamit.

Valtuusto on 26.4.2021 hyväksynyt sekä muutostalousarvion 2021 että talouden tasapainotusohjelman. Muutostalousarviolla toimintakate on korjattu 58.933.000 euroon ja tilikauden alijäämä 556.000 euroon. Muutostalousarvion toimintakate ei ole hallituksen tavoitteen mukainen, vaan on 0,5 milj. euroa sitä suurempi.

Valtuuston hyväksymä talouden tasapainotusohjelma sisältää ne vuoden 2021 aikana vielä erillistä valmistelua ja päätöksentekoa vaativat asiat, joiden vaikutus ulottuu myös suunnitelmavuosille. Ohjelmassa todetaan, että se sisältää myös tänä vuonna toteutettavia asioita, jotka vaativat erilliset päätökset lautakunnilta. Tasapainotusohjelman konkreettisiin toimiin sisältyy sivistyspalvelualueelta seuraavat kohteet:

 • kansalaisopiston järjestämistavan muutos
 • esiopetuksen järjestämistavan muutos
 • aamupäivä/iltapäivätoiminnan järjestämistavan muutos.
   

Hallitus on asettanut 15.2.2021 sivistyspalvelualueen tasapainottamistavoitteeksi 407.902 euroa. Muutostalousarviossa 2021 sivistyspalvelualue pystyi toteuttamaan tavoitteesta kesken lukuvuoden vain
150 568,00 euroa. Pääosa eli 257 334,00 euroa tasapainottamistavoitteesta jäi siksi toteutettavaksi talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteillä, joiden vaikutuksia tavoitellaan toteutuvan syyslukukauden 2021 alusta alkaen.

Sivistyslautakunnan päätös 23.6.2021 tarkoittaa sitä, että esiopetuksen järjestämistavan muutoksen talousvaikutuksia ei toteutettaisi lainkaan. Kansalaisopiston järjestämistavan muutos jo elokuusta 2021 alkaen on osoittautunut aikataulullisesti mahdottomaksi, mutta on mahdollista toteuttaa 2022 aikana. Aamu/iltapäivätoiminnan järjestämiseen ei saatu tarjouksia, jotka olisivat mahdollistaneet järjestämistavan muutokset. Lautakunta päätti 23.6.2021 laajentaa kunnan oman toiminnan koskemaan myös aamupäivätoimintaa. Nämä yhteensä tarkoittavat sitä, että sivistyspalvelualueen tasapainottamistoimista voivat 2021 toteutua muutostalousarviossa päätetyt toimenpiteet. Käydyissä yt-neuvotteluissa esiopetusratkaisun säästöpotentiaaliksi laskettiin vuositasolla 343.500 euron henkilöstömenosäästö, joka saataisiin aikaan vähentämällä määräaikaista henkilökuntaa 15 työntekijällä.

Käyttätalouden toukokuun toteutuma on nettomenojen osalta 41,12 % eli jo ajankohdan mukainen ja selvästi suurempi kuin samaan aikaan vuotta aiemmin (39,96 %). Tämä ennakoi sitä, että muutostalousarvion toteutuminen tulee olemaan hyvin vaikeaa. Vielä epätodennäköisempää on päästä hallituksen asettamaan muutostalousarviota parempaan toimintakatteeseen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus päättää hyväksyä sivistysjohtajan 23.6.2021 tekemän päätösehdotuksen, että Hämeenkyrön kunnan esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus järjestetään varhaiskasvatuksen vastuualueella 1.8.2021 alkaen ja edellyttää, että sivistyslautakunta päättää tarkemmin esiopetuksen käytännön järjestämispaikoista 2021-2022 ennen toimintakauden alkamista.

Asian käsittely:

Keskustelun kuluessa Katariina Pylsy esitti: Kunnan esiopetus järjestetään edelleen perusopetuksen vastuualueella.

Heimo Nordfors kannatti esitystä.

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja asiasta on äänestettävä. Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen äänestystavaksi, pohjaesitys on Jaa ja Pylsyn esitys on Ei.

 

Päätös

Hallitus hyväksyi Pylsyn esityksen äänestyksen jälkeen äänin 7-2.

Kunnanjohtaja jätti päätökseen eriävän mielipiteen: jätän eriävän mielipiteen, koska päätös on sekä valtuuston hyväksymän tasapainotusohjelman että kuntalain 110 §:n vastainen.

Linnainmaa jätti päätökseen eriävän mielipiteen. 

Järvenpää esitti, että päätökseen lisätään sivistyslautakunnassa Kati Lahtisen jättämä ponsi: sivistyslautakunta edellyttää, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajapinnassa on tehtävä yhteistyötä niin, että tavoitteet joustavasta esi- ja alkuopetuksesta toteutuvat. Toimintakulttuuria on kehitettävä niin, että sekä varhaiskasvatuksen että alkuopetuksen pedagogista osaamista hyödynnetään esikoululaisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin takaamiseksi. 

Hallitus hyväksyi ponnen yksimielisesti.  

Äänestystulokset

 • Jaa 2 kpl 22%

  Risto Linnainmaa, Vilho Ponkiniemi

 • Ei 7 kpl 78%

  Katariina Pylsy, Esa Järvenpää, Heimo Nordfors, Heidi Tulonen, Päivi Hiltunen, Päivi Leskinen, Rauno Mäki

Tiedoksi

sivistyslautakunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön  kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000          

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Hämeenkyrön kunta
Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: (03) 565 23000