Kunnanhallitus, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Yleiset ennakkoäänestyspaikat, laitosäänestyspaikat ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa

HMKDno-2020-482

Valmistelija

 • Salla Tenho, salla.tenho@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 7.–13.4.2021 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 7.–10.42021 (keskiviikosta lauantaihin).

Vaalilain mukaan kunnanhallitus päättää äänestysalueiden vaalipäivän äänestyspaikoista ja määrää kunnassa olevista kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista, niiden päivittäisistä aukioloajoista ja ennakkoäänestyspaikkoina olevista sosiaalihuollon toimintayksiköistä. 

Ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna arkipäivisin ennen klo 8.00 eikä klo 20.00 jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo 9.00 eikä klo 18.00 jälkeen.

Oikeusministeriön ohjeiden mukaan liikuntavammaisten ja muiden liikuntaesteisten ennakkoäänestämismahdollisuuksiin on kiinnitettävä huomiota. Mahdollisuuksien mukaan vammaisten käyttämille kulkuvälineille on pyrittävä varaamaan pysäköintitilaa ennakkoäänestyspaikan välittömässä läheisyydessä ja järjestämään heidän avustamisensa äänestyspaikan ulko- ja sisäpuolella.

Kunnanhallituksen tulee tehdä päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista hyvissä ajoin siten, että paikat voidaan merkitä oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään (VAT) kuntavaaleissa perjantaihin 29.1.2021 kello 12 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus päättää, että

1. Varsinaisen vaalipäivän 18.4.2021 äänestyspaikkoja ovat

Liikuntahalli Kosken Syke, osoite: Kirkkokatu 4, 39200 Kyröskoski

Monitoimikeskus Silta, osoite: Kyrönsarventie 16, 39100 Hämeenkyrö

2. Yleinen ennakkoäänestyspaikka ja sen aukioloajat ovat

Liikuntahalli Kosken Syke, osoite: Kirkkokatu 4, 39200 Kyröskoski

ke-pe 7.–9.4.2021 kello 10.00–18.00 
la-su 10.–11.4.2021 kello 10.00–15.00 
ma-ti 12.–13.4.2021 kello 10.00–20.00

Kosken Sykkeen ennakkoäänestyspaikkaan järjestetään äänestäjille kuljetuksia kirkonkylän alueelta.

3. Laitosäänestyspaikkoja ovat

 • Kotorinteen palveluasunnot ja Kotorinnekoti
 • Kurjenmäkikoti
 • Kyröskosken hoivakoti (Attendo)
 • Siljankoti
 • Terveyskeskus
 • Tupala
 • Veteraanitalo.
   

Muutettu ehdotus

Kunnanjohtaja muutti päätösesitystä ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärän suhteen. Ennakkoäänestyspaikkoja ovat liikuntahalli Kosken Syke ja kirjasto Monitoimikeskus Sillassa. Muilta osin esitys on alkuperäisen esityksen mukainen. 

Asian käsittely

Keskustelun kuluessa Esa Järvenpää esitti: Ennakkoäänestyspaikkoja on kolme: liikuntahalli Kosken Syke, kirjasto Monitoimikeskus Sillassa ja Mahnalan koulu. Heidi Tulonen kannatti esitystä.

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys. Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen äänestystavaksi, pohjaesitys on Jaa ja Järvenpään esitys on Ei. 

Päätös

Hallitus hyväksyi muutetun esityksen äänestyksen jälkeen ääniin 5-4. 

Valtuuston puheenjohtaja Kirsi Parhankangas poistui tämän asian käsittelyn alussa klo 18.30.

Äänestystulokset

 • Jaa 5 kpl 56%

  Timo Mäkelä, Katariina Pylsy, Päivi Leskinen, Risto Linnainmaa, Vilho Ponkiniemi

 • Ei 4 kpl 44%

  Esa Järvenpää, Rauno Mäki, Päivi Hiltunen, Heidi Tulonen

Tiedoksi

keskusvaalilautakunta, asianhallintasuunnittelija Tenho

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön  kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000          

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Hämeenkyrön kunta
Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: (03) 565 23000