Kunnanhallitus, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Kunnan pankkitilien käyttöoikeus 2021

HMKDno-2021-11

Valmistelija

 • Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hallitus on vahvistanut kunnan pankkitilien käyttövaltuudet viimeksi marraskuussa 2018 (kh 19.11.2018, 161 §).

Kunnan pankkitilien käyttöoikeus on aiemmalla päätöksellä kunnanjohtajalla, talousjohtajalla, maksuliikennesihteerillä sekä palvelusihteerillä. Laskentapäällikkö päättää pankkitilien avaamisesta ja lakkauttamisesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus       

 1. valtuuttaa kunnanjohtaja Aleniuksen, talous- ja hallintojohtaja Palorannan, maksuliikennesihteeri Anttilan sekä palvelusihteeri Syrjäsen käyttämään seuraavia kunnan tilejä tästä päätöksestä alkaen:


Pankkitilit:

 • Danske Bank Oyj

- FI31 8000 1300 4009 27
- FI76 8000 1501 7701 77

 • Nordea Pankki Suomi Oyj

- FI61 1553 3000 0005 08

 • Tampereen Seudun Osuuspankki

- FI23 5063 0920 0018 59
- FI46 5063 092 0182 26

 • Aito Säästöpankki Oy

- FI45 4503 4020 0009 78


Määräaikais- , arvo- osuus- ja yritystalletustilit
Toimeksiantojen varojen tilit:

 • A.R. Winterin rahasto, Nordea FI08 2068 2000 6017 17
 • stipendirahastot:

- Nordea FI08 1153 5000 0646 44 ja
- Nordea FI92 2068 2004 0023 83

 • Nikkari Arvo rahasto, Nordea FI74 1153 3000 0671 13
 • Kulmala lahjoitusrahasto, TSOP FI31 5063 0950 0537 70
 • Lauri Johannes Klemon rahasto, Nordea FI16 2068 2004 0108 32
   
 1. valtuuttaa toimistosihteeri Virpi Pelttarin, toimistosihteeri Päivi Kuivasen ja toimistosihteeri Eeva-Liisa Upan käyttämään tiliä
  - FI46 5063 092 0182 26 (sosiaalipalvelujen välitystili)

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

päätöksessä mainitut, talous- ja hallintojohtaja Paloranta (toimeenpanovastuu)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön  kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000          

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Hämeenkyrön kunta
Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: (03) 565 23000