Kunnanhallitus, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Hankintavallan euromääräiset rajat hallintopalveluiden palvelualueella

HMKDno-2021-12

Valmistelija

 • Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 85 §:n mukaisesti toimielin päättää toimikausittain hankintavallan euromääräiset rajat. Talous- ja hallintojohtaja päättää säännön nojalla yhteiset hankinnat 200 000 euroon saakka.

Hallintopalveluiden talousarvion käyttötalousosassa

 • Johdon ja toimielinten vastuualueen hankinnat perustuvat pääasiassa sopimuksiin, jotka hallitus on tehnyt
 • Hallinnon tukipalveluissa suurimmat hankinnat koskevat perustietotekniikan ict-palveluja, niiden hankinta on annettu Tampereen kaupungin tehtäväksi sopimuksen nojalla
 • Hallinnon tukipalvelujen muut hankinnat ovat pääasiassa muiden ohjelmien päivityksiä. 
   

Hallintopalvelujen investointimäärärahat ovat kiinteän omaisuuden tai osakkeiden hankintaa ja ict-ohjelmahankintoja.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus päättää hankintavallan rajat vuodelle 2021 seuraavasti:

 1. talous- ja hallintojohtaja päättää siltä osin, kun ei kuulu hallituksen päätösvaltaan 
 • investointimäärärahoista tehtävät hankinnat  
 • johto- ja toimielimet -vastuualueeen hankinnat
   
 1. henkilöstöpäällikkö päättää hallinnon tukipalvelujen vastuualueen hankinnat, poislukien tietohallinnon osavastuualueen hankinnat, jotka päättää talous- ja hallintojohtaja.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talous- ja hallintojohtaja Paloranta, henkilöstöpäällikkö Hirvonen-Ylinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön  kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000          

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Hämeenkyrön kunta
Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: (03) 565 23000