Kunnanhallitus, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Hämeenkyrön Jäähalli Oy:n hallituksen jäsenten valintaohjaus

HMKDno-2021-19

Valmistelija

  • Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kunnan 1.10.2018 voimaan tulleessa konserniohjeessa määrätään yhtiöiden hallituksen jäsenistä seuraavasti: 

Kunnanhallitus päättää hallitusjäsenehdokkaiden nimeämisestä tytäryhteisöjen hallituksiin. Hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Hallituksen jäsenen tulee olla aktiivinen yhtiön toiminnan kehittämisessä, perehtyä yhtiön toimintaan ja noudattaa kunnan antamia linjauksia ja ohjeita. Tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kunnan edustajat toimivat tytäryhteisöjen hallintoelimissä siten, että valtuuston yhteisölle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan ja raportoivat tarvittaessa konsernijohdolle. Hallituksen jäsenet nimetään osakeyhtiölain mukaan vuodeksi kerrallaan. Kunnanhallitus nimeää jäsenet pääsääntöisesti toimikaudekseen. Hallituksen jäsen voi erota kesken toimikauden tai hänet voidaan erottaa kunnanhallituksen ohjauksella.

Kunta omistaa Hämeenkyrön Jäähalli Oy:n kokonaan ja kunta valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Hämeenkyrön Jäähalli Oy:n hallitukseen kuuluu kolme jäsentä. Varajäseniä on kaksi. Kunnanhallituksen valintaohjauksen mukaisina hallituksen jäseninä ovat olleet Pasi Eloranta ja Kirsi Parhankangas sekä varajäsenenä Päivi Hiltunen. Yhtiön yksi hallituksen jäsen ja toinen varajäsenistä on ollut aiemman vähemmistöosakkaan valitsema.   

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään pikapuoliin ja siinä valitaan uusi hallitus.  Kunnanjohtaja pitää yhtiökokouksen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus antaa valintaohjauksen Hämeenkyrön Jäähalli Oy:n hallituksen kolmen jäsenen ja kahden varajäsenen valintaan. 

Päätös

Hallituksen valintaohjaus: 

  • Jäseniksi Kirsi Parhankangas, Pasi Eloranta ja  Jouni Laaksonen 
  • Varajäseniksi  Katariina Pylsy ja Jarmo Järvinen

 

Tiedoksi

kunnanjohtaja Alenius

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)