Kunnanhallitus, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen säännön voimassaolon lakkaaminen

HMKDno-2020-114

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hallintosääntöön sisältyy liite Poikkeusolojen ja häiriötilanteiden sääntö. Säännön toimivalta oli voimassa kevään poikkeusolojen ajan ja kesän loppuun asti.  

Sääntö voidaan ottaa käyttöön kunnan häiriötilanteissa ja niihin valmistautuessa. Sääntö otetaan käyttöön hallituksen päätöksellä ja se on käytössä kunnes hallitus päättää lopettaa sen voimassaolon.

Koronavirustilanteen aiheuttamat toimet ovat Hämeenkyrössä lisääntyneet viikonlopun aikana. Jos epidemiatilanne pahenee, voi eteen tulla tilanteita, jotka vaativat nopeaa reagointia ja päätöksentekoa.   

Säännön mukaisesti kunnanjohtajan päätösvaltaan kuuluu normaalista hallintosäännön määrittelemästä toimivallasta poiketen, päätöksenteko

  1. peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteiden normalisoimiseksi
  2. toimenpiteiden yhteensovittamiseksi palvelualueiden välillä
  3. taloudellisten resurssien suuntaamiseksi
  4. henkilöresurssien suuntaamiseksi
  5. tiedottamiseksi
  6. muu häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätön päätös
     

Kunnanjohtaja tekee päätökset johtoryhmän jäsenen tai asiantuntijan esittelystä. Päätökset kirjataan häiriötilanteiden johtoryhmän pöytäkirjaan ja tuotaan hallituksen hyväksyttäväksi seuraavassa kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Linnainmaa

Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus:

Hallitus hyväksyy voimaan hallintosäännön liitteen Poikkeusolojen ja häiriötilanteiden sääntö.

Päätös

Hyväksyttiin.

Antero Alenius poistui esteelliseksi ilmoittautuneena tämän asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden peruste: Alenius on asianosainen.  

Hallitus tarkasti tämän pykälän heti kokouksessa.   

 

 

Valmistelija

  • Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hallitus päättää poikkeusolojen ja häiriötilanteen säännön käyttöön ottamisesta ja sääntö on käytössä kunnes hallitus päättää lopettaa sen voimassaolon. Poikkeusolojen ja häiriötilanteiden sääntö otettiin käyttöön hallituksen päätöksellä 30.11.2020. 

Koronatilanne Hämeenkyrössä on ollut maltillinen. Tilanteen uskotaan pysyvän maltillisena edelleen. Rokotukset on saatu käyntiin. Kunta antaa edelleen suosituksia epidemian hillitsemiseksi ja omassa toiminnassaan noudattaa viranomaisten ohjeita ja suosituksia. Tilanteiden vaatimat päätökset voidaan tehdä normaalissa päätöksentekoprosessissa eikä poikkeusolojen ja häiriötilanteiden säännön erityistoimivaltaa enää tarvita. 

Mikäli tilanne pahenee, niin sääntö on mahdollista ottaa käyttöön uudelleen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Linnainmaa

Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösesitys:

Hallitus lakkauttaa poikkeusolojen ja häiriötilanteiden säännön voimassaolon. 

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

kunnanjohtaja Alenius

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön  kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000          

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Hämeenkyrön kunta
Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: (03) 565 23000