Kunnanhallitus, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 171 Toimittaja Matti Pitkon huomioiminen

HMKDno-2021-259

Valmistelija

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kunta on saanut yhteydenottoja toimittaja Matti Pitkon huomiomiseksi sopivalla, pysyvällä ja kunnan nimistöön jäävällä tavalla. Keskustelut ovat johtaneet siihen, että varsin nimekäs henkilöjoukko on tehnyt asiasta aloitteen:

Me allekirjoittaneet ehdotamme, että Hämeenkyrön kunta huomioisi sopivaksi katsomallaan tavalla yli 30 vuotta kunnassa vaikuttanutta toimittaja Matti Pitkoa.

Matti Pitko (s. 18.9.1942) on valtakunnallisesti tunnettu toimittaja, kolumnisti ja maajoukkuejalkapalloilija, joka on kymmenien vuosien ajan pääasiassa Aamulehdessä julkaistuissa uutisissaan ja pakinoissaan tuonut myönteisellä tavalla esiin kotikuntaansa Hämeenkyröä.

Pitkon pakinoista ovat laajalle lukijakunnalle tulleet tutuiksi niin Vepan baari, Sekunda-Sillanpää, laivuri Järvensivu, Kauhtuan avantosauna, kirkkoisä Sakari kuin isäntäpariskuntansa kotitalon Unholan ympäristössä tassutelleet kollikissat Pekko ja Kaunokin.

Ehdotuksemme on, että Matti Pitkon nimi jäisi elämään Hämeenkyröön esimerkiksi kadun, tien, aukion tai puiston nimessä. Jätämme lopullisen harkintavallan asiassa Hämeenkyrön kunnanhallitukselle sekä muille kunnan toimielimille, mutta rohkenemme ehdottaa Matti Pitkon huomioimista esimerkiksi kaavamerkinnällä valmisteilla olevan Hollitien ja kunnanviraston alueen asemakaavojen valmistelussa.

Tampereella 20.5.2021

Matti Apunen, työelämäprofessori, Tampere
Seppo Heiskari, Aamulehden emeritustoimittaja, Pori
Harri Holli, entinen maajoukkuejalkapalloilija, seurakaveri, Ylöjärvi
Jorma Huovinen, Aamulehden toimittaja, Tampere
Olli Kemmo, Aamulehden/Moron emeritustoimittaja, Tampere
Paavo Lipponen, entinen eduskunnan puhemies ja pääministeri emeritus
Matti Mörttinen, tietokirjailija, journalisti, Pirkkala
Päivi Vasara, Aamulehden/Moron toimittaja, Tampere

Aloitteessa esitetty tavoite voidaan hyvin toteuttaa Hollitien ja kunnanviraston alueen suunnittelussa. Tontinvarausalueessa, jonka kunnanhallitus on NCC Suomi Oy:lle 7.12.2020 varannut, alkaa seuraavaksi vuorovaikutteinen osallistavan suunnittelun vaihe. Hallituksen linjaukset 19.4.2021 ohjaavat jatkovalmistelua. Syksyllä alkavassa jatkosuunnittelussa voidaan luontevasti osoittaa esim. puisto tai katu, joka nimettäisiin Matti Pitkon mukaan. Kohteen nimeäminen on mahdollista toteuttaa vuoden kuluttua 2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus kiittää aloitteesta ja katsoo sen perustelut hyvin oikeuttavan siihen, että Hollitien - kunnanviraston alueen suunnittelussa kunta valitsee kohteen, joka nimetään Matti Pitkon mukaan. Kohteen nimeäminen toteutetaan 2022 järjestettävässä tapahtumassa.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Aloitteen 1. allekirjoittaja, tekninen lautakunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön  kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000          

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Hämeenkyrön kunta
Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: (03) 565 23000