Kunnanhallitus, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 172 Kaavoituspäällikkön virka, haastatteluun kutsuttavat

HMKDno-2021-235

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mira Hirvonen-Ylinen, henkilöstöpäällikkö, mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kaavoitusarkkitehti on irtisanoutunut siten, että viimeinen virantoimituspäivä on 6.6.2021. Hallitus käsittelee  kaavoitusarkkitehdin viran ja nimikkeen muuttamista kaavoituspäällikön viraksi 31.5.2021. 

Hallintosäännön (§:t 68, 69) mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Edelleen valinnan tekevä viranomainen päättää kelpoisuudesta ja nimikkeestä. Hallitus valitsee em. viranhaltijan.

Hakuilmoitusluonnos ja hakuprosessin kuvaus ovat kiertokansiossa luettavissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus

  • julistaa haettavaksi kaavoituspäällikön viran, hakuaika virkaan on 1.6. - 17.6.2021
  • päättää viran kelpoisuusehdoksi soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon, maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen mukaisen pätevyyden ja tehtävän vaativuuden edellyttämän riittävän työkokemuksen

Päätös

Hyväksyttiin.  

Haastattelupäivä on 23.6.2021. 

Valmistelija

Mira Hirvonen-Ylinen, henkilöstöpäällikkö, mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi
Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Elinympäristöpalvelujen palvelualueella ympäristöpalvelujen vastuualueella on kaavoitusarkkitehdin virka ja vakanssi (numero 5008). Nykyinen viranhaltija on irtisanoutunut ja viimeinen virantoimituspäivä on 6.6.2021.

Uuden viranhaltijan rekrytointia varten on arvioitu tehtävän sisältöä ja kehittämistarpeita osana entisen teknisten palvelujen, nykyisen elinympäristöpalvelujen organisaatiomuutosta. Lisäksi on arvioitu työnantajan, kuntalaisten ja yritysten tarpeita vastaamaan entistä paremmin nykyistä ja tulevaa kaavoitustehtävää osana kunnan palvelukokonaisuutta. Kunnanhallitus vastaa maankäyttö- ja kaavoituspolitiikasta ja näillä perusteilla esitetään kaavoitusarkkitehdin viran ja virkanimikkeen muuttamista kaavoituspäällikön viraksi.

Kaavoituspäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen mukainen pätevyys ja tehtävän vaativuuden edellyttämä riittävä työkokemus.

Hallintosäännön mukaan hallitus perustaa ja lakkautta virat. Viranhaltijan valinnasta päättävä toimivaltainen viranomainen päättää virkanimikkeestä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus muuttaa kaavoitusarkkitehdin viran (vakanssinro 5008) kaavoituspäällikön viraksi, samalla muutetaan viran vakanssipohja.

Hallitus toteaa muutoksen astuvan voimaan 7.6.2021.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Valmistelija

  • Mira Hirvonen-Ylinen, henkilöstöpäällikkö, mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kaavoituspäällikön virka on ollut haettavana. Hakuilmoitus julkaistiin Kuntarekry.fi -​palvelussa,​ kunnan nettisivuilla ja virallisella ilmoitustaululla sekä työvoimahallinnon Mol-​järjestelmässä. Määräaika hakemusten jättämiselle päättyi 17.6.2021 klo 15.00.

Hallituksen kokouspiirille on annettu lukuoikeudet Kuntarekry.fi -​palveluun ko. rekrytointiin. Hakijayhteenveto talletetaan hallituksen kiertokansioon perjantaina 18.6.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus valitsee haastatteluun kutsuttavat hakijat ja nimeää haastatteluryhmän.

Päätös

Kunnanjohtajan muutettu  päätösehdotus:   
Hallitus julistaa viran uudelleen haettavaksi. Hakemuksensa jättäneet otetaan valintaprosessissa huomioon. 

Päätös: 

Hallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen. 

Tiedoksi

elinympäristöjohtaja Asula-Myllynen, talous- ja hallintojohtaja Paloranta, henkilöstöpäällikkö Hirvonen-Ylinen, kunnanjohtaja Alenius

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)