Kunnanhallitus, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 174 Kaavoitusaloite tuulivoimaosayleiskaavan laatimiseksi Konikallion alueelle, Ilmatar Energy Oy

HMKDno-2021-372

Valmistelija

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Kuvaus

Ilmatar Energy Oy:n kaavoitusaloite Hämeenkyrön kunnalle 14.6.2021:

"Johdanto

Ilmatar Energy Oy esittää oikeusvaikutteisen tuulivoimaosayleiskaavan laadinnan aloittamista Hämeenkyrön kunnan luoteisrajalle, Hirvineva-Löyttyneva-Kivinevaalueille. Konikallion tuulivoima-alue jatkuu myös Ikaalisten kaupungin alueelle. Konikallion tuulivoimahankkeen tuulivoimaosayleiskaavoituksen käynnistyttyä Hämeenkyrön kunnassa ja Ikaalisten kaupungissa, Ilmatar Energy Oy tulee perustamaan hankkeelle 100 % omistamansa erillisen hankeyhtiön.

Hakeva yhtiö

Ilmatar Energy Oy on suomalainen energiayhtiö, joka kehittää, rakentaa ja käyttää tuulivoimakohteita Suomessa tavoitteenaan muuttaa suomalaista energiantuotannon rakennetta ympäristöystävällisempään suuntaan. Ilmatar tulee seuraavien vuosien aikana rakentamaan n. 1000 MW uutta tuulivoimatuotantokapasiteettia Suomeen. Tuottamansa sähkön Ilmatar toimittaa yritys- ja kuluttaja-asiakkailleen.

Tuulivoimahankkeen kuvaus

Ilmatar suunnittelee Konikallion alueelle yhteensä maksimissaan 15 voimalan tuulivoimapuistoa. Näistä voimalapaikoista maksimissaan seitsemän sijoittuisi Hämeenkyröön tämän kaavoitusaloitteen mukaiselle alueelle, ja loput sijoittuisivat Ikaalisten kaupungin alueelle (8 kpl). Tuulivoimalat tulevat olemaan toteuttamisajankohdan teknologian mukaisia. Kaavarajaus, voimaloiden sijoittelu ja voimaloiden kokonaismäärä tarkentuvat kaavaprosessin aikana huomioiden kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin (YVA) selvitykset, lausunnot, mielipiteet ja sidosryhmäkeskustelut. Ympäristövaikutukset minimoidaan tarkalla suunnittelulla. Ilmatar esittää, että kahden kunnan alueella tapahtuva kaavoitus ja YVA-menettely suoritetaan samanaikaisesti.

Kaavaprosessi ja projektin aikataulu

Ilmatar ehdottaa kaavoitusprosessille seuraavaa alustavaa yleisaikataulua:

 • Kaavoitusaloitteen hyväksymisen jälkeen (arviolta kesäkuu 2021) Ilmatar Energy Oy kilpailuttaa kaavakonsultin, jonka kunta hyväksyy omien hallintosääntöjensä mukaisesti.
 • Kaavoitussopimuksen laatiminen Hämeenkyrön kunnan ja Ilmatar Energy Oy:n välille arviolta heinä-elokuu 2021
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja YVA-ohjelma valmistellaan loppukesällä 2021 ja asetetaan nähtäville syksyllä 2021.
 • OAS ja YVA-ohjelmaan saadut lausunnot ja mielipiteet huomioiden valmistellaan kaavaluonnos ja YVA-selostus, joka valmistuu mm. tarvittavista selvityksistä riippuen arviolta syksyllä 2022 ja asetetaan sen jälkeen nähtäville.
 • Kaavaluonnokseen ja YVA-selostukseen saadut lausunnot ja mielipiteet huomioiden valmistellaan kaavaehdotus loppuvuonna 2022.
 • Kaavan hyväksymiskäsittely kunnanvaltuustossa sijoittuisi vuoden 2023 alkuvuoteen.
 • Kaavan hyväksymisen jälkeen haetaan rakennusluvat.
 • Rakentaminen voisi alkaa alustavasti vuonna 2024, jolloin tuulivoimapuisto voisi olla tuotannossa vuonna 2026-2027.
 • Tuulivoimapuisto on tuotannossa teknologisesta kehityksestä riippuen noin 30-40 vuotta, jonka jälkeen tuulivoimatoimija purkaa laitteistot ja maisemoi alueen. Muu rinnakkainen toiminta (mm. metsätalous, metsästys ja virkistyskäyttö) on alueella sallittua myös tuulivoimaloiden käytön aikana.
   

Maanomistus

Ilmatar on solminut maanvuokrasopimukset suunnitellulla Konikallion tuulivoimaalueella suurimman osan alueen maanomistajien kanssa. Jäljellä olevien kiinteistönomistajien kanssa neuvotellaan maanvuokrasopimuksesta prosessin
aikana.


Kaava-alue

Suunnitellun Konikallion tuulivoimahankkeen Hämeenkyrön puoleinen kaava-alue sijoittuu Hämeenkyrön kunnan luoteisrajalle, Hirvineva-Löyttyneva-Kivinevaalueille. Kaava-alueen alustava rajaus on esitetty tämän kaavoitusaloitteen
liitteenä (Liite 1.).

Hämeenkyrön voimaloiden sijoittelu tukeutuu Pirkanmaan maakuntakaavassa osoitettuun tv-alueeseen. Hämeenkyrön kaava-alue mahdollistaa arviomme mukaan maksimissaan seitsemän tuulivoimalan sijoittamisen. Etäisyyttä esiselvitysvaiheen suunnitelluilta voimalapaikoilta lähimpään asutukseen on yli 1,5 kilometriä. Selvyyden vuoksi todetaan, että tarkat voimalasijainnit, voimaloiden lukumäärä ja lopullinen kaava-alueen rajaus tulevat täsmentymään muun muassa kaavaprosessin aikana tehtyjen selvitysten perusteella.


Vaikutusten huomioiminen prosessissa

Tulemme selvittämään tuulivoimapuiston vaikutukset kattavasti kaavaprosessin aikana, jonka rinnalla toteutetaan laaja ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Lopulliset voimalasijainnit, voimalamäärä ja lopullinen kaava-alue tullaan tarkentamaan muun muassa YVA-menettelyn ja kaavoituksen aikana tehtävien selvitysten tuloksien pohjalta.

Kaavoitusprosessin aikana tullaan luontoselvitysten lisäksi laatimaan kattavat arvioinnit muun muassa maisema, melu- ja välkevaikutuksista. Odotettavissa olevia vaikutuksia havainnollistaaksemme olemme esittäneet kuitenkin jo tämän kaavoitusaloitteen liitteenä alustavat melu- ja välkemallinnuskartat (liite 2. ja liite 3.). Karttojen mallinnuksissa käytetyt voimalatyypit ovat alustava arvio siitä, minkälaisia voimaloita voisi olla yleisesti käytössä, kun tuulivoimahankkeen luvat ovat saaneet lainvoiman. Melumallinnuksen voimalan lähtöäänitaso on sama kuin tällä hetkellä markkinoilla olevalla suurimmalla 6,2 megawatin voimalalla, lisättynä +2 desibeliä. Alustavien välkevaikutuksien arvioinnissa olemme käyttäneet voimalaa, jonka tornin korkeus olisi 225 metriä ja roottorihalkaisija 250 metriä (siiven pyyhkäisykorkeus 350 metriä). Lopulliset toteutettavat voimalatyypit tulevat olemaan markkinoilta rakennuslupien myöntämisen jälkeen yleisesti saatavilla olevia voimalatyyppejä.


Olemme myös alustavasti jo selvittäneet vaikutuksia maisemaan teettämällä alustavaan voimalasijoitteluun perustuvan näkymäalueanalyysin (liite 6). Sen perusteella tuulivoimalat eivät juurikaan tule näkymään Vatulanharjun – Ulvaanharjun alueelle, etenkään sen alueella kulkevalle Pirkan uralle. Sen sijaan avoimille peltoalueille voimalat tulevat paikoin näkymään, kuten Vesajärven kylän alueelle (liite 4). Havainnekuvia laaditaan lisää ja näkymäalueanalyysi päivitetään kaavoitusprosessin aikana vastaamaan tarkentuneita suunnitelmia.


Kustannusten jakautuminen

Ilmatar Energy Oy tulee vastaamaan kaavoituksen kustannuksista erikseen tehtävän kaavoitussopimuksen ehtojen mukaisesti. Ilmatar Energy Oy teettää lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja vastaa tarvittavien suunnitelmien, selvitysten ja vaikutusarviointien kustannuksista. Ilmatar ehdottaa, että Hämeenkyrön kunta vastaa kaavaprosessin lakisääteisistä hallinnollisista kustannuksistaan osayleiskaavan käsittelyvaiheisiin liittyvissä lakisääteisissä tehtävissä.

Lisätietoja asiasta antaa: 

Lauri Vierto
lauri.vierto@ilmatar.fi
050 3765204"

Hallintosäännön mukaisesti kaavan laatimispäätös kuuluu hallituksen ratkaistavaksi.

Kunta pitää tärkeänä sitä, että hakija avaa hankkeelle julkiset hankesivut, jossa tiedotetaan suunnittelun etenemisestä ja valmistuneista selvityksistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus hyväksyy Ilmatar Energy Oy:n esityksen oikeusvaikutteisen tuulivoimaosayleiskaavan laadinnan aloittamisesta Hämeenkyrön kunnan luoteisrajalle, Hirvineva-Löyttyneva-Kivineva alueille. Hämeenkyrön kunta vastaa omista kaavaprosessin lakisääteisistä hallinnollisista kustannuksistaan, mutta hakija vastaa prosessiin liittyvistä kuulutus- yms kustannuksista. Näistä sovitaan tarkemmin myöhemmin hallituksessa hyväksyttävässä kaavoitussopimuksessa.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Ilmatar Energy Oy, tekninen lautakunta, kunnanjohtaja Alenius, kaavasuunnittelija Saloranta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)