Kunnanhallitus, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 236 Valtuustoaloite 8/2021; talousarvioaloitteen käyttöönotto Hämeenkyrön kunnassa

HMKDno-2021-275

Valmistelija

  • Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Keskustan valtuustoryhmä, vastuuhenkilönä Risto Linnainmaa, on jättänyt seuraavan valtuustoaloitteen valtuuston kokouksessa 24.5.2021.

"Hämeenkyrön Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Hämeenkyrön kunnassa otetaan käyttöön ns. talousarvioaloite. Talousarvioaloitteet käsitellään kokonaisuutena talousarvion valmistelun yhteydessä. Talousarvioaloitteita ovat aloitteet, joilla on palvelualueelle merkittävää taloudellista vaikutusta. Valinnan aloitteen käsittelystä, talousarvioaloite vai valtuustoaloite, tekee talous- ja hallintojohtaja.

Talousarvioaloite-menettely on käytössä jo useissa Suomen kunnissa ja kokemukset ovat hyviä. Tällä toiminnalla selkeytetään talousarvion valmistelua ja toteutumista.

Hämeenkyrössä 24.5.2021
Hämeenkyrön Keskusta, valtuustoryhmän puolesta Risto Linnainmaa
"

Kevätkaudella käsittelyssä oli keskustan valtuustoryhmän aloite siitä, kuinka aloitetta tehtäessä pitäisi esittää, miten uudistus tai muutos rahoitetaan. 

Hallitus esitti aloitteen käsittelyn yhteydessä valtuustolle, että Hämeenkyrössä otetaan käyttöön valtuustoaloitteiden rinnalla talousarvioaloitteet ja menettely näiden esittämiseen otetaan mukaan hallintosäännön seuraavaan päivitykseen. Valtuusto päätti äänestyksen jälkeen äänin 26-9 hylätä hallituksen esityksen. Hallintosäännön päivityksen yhteydessä ei tehty muutoksia valtuutetun aloiteoikeuteen. 

Monissa kunnissa on valtuustoaloitteiden osalta käytäntö, että määrärahaa vaativat aloitteet tehdään talousarvioaloitteina. Näillä kunnilla on hallintosäännössä oma menettelynsä määriteltynä talousarvioaloitteelle. Määrärahaa vaativat aloitteet käsitellään talousarvion valmistelun yhteydessä ja talousarviossa kerrotaan,​ miten aloitteet on otettu huomioon talousarviossa. 

Esimerkki hallintosäännön määräyksestä: Aloite,​ joka koskee määrärahan ottamista seuraavan vuoden talousarvioon,​ tulee tehdä viimeistään 15. maaliskuuta. Hallituksen on esitettävä aloite valtuuston käsiteltäväksi talousarvion yhteydessä.

Kunnissa,​ joissa on käytössä talousarvioaloitteet erikseen,​ valtuustoaloitteet menevät hallituksen kautta valmisteluun ja tässä yhteydessä hallitus määrittelee,​ onko aloite talousarvioaloite vai muu aloite. Talousarvioaloitteeksi tulkitaan sellainen aloite,​ jota ei pysty tekemään kulloinkin voimassa olevan talousarvion aikana. Hämeenkyrössä tämän valtuustokauden alusta otettiin käytäntö, että valtuuston päätösten toimeenpanosta tehdään hallituksessa aina erillinen päätös. Tässä yhteydessä jätetyistä aloitteista määritellään, ovatko ne talousarvioaloitteita vai muita aloitteita. Valtuutettu voi toki aloitetta tehdessään jo kertoa, että kyseessä on talousarvioaloite.

Hämeenkyrössä talousarvion laadinta-​aikataulu mahdollistaa talousarvioaloitteiden teon kesään mennessä. 

Muutos ei vähennä valtuutetun aloiteoikeutta. Käytännössä nykyisin talousarvioaloitteiden luontoisten aloitteiden valmistelussa joudutaan usein toteamaan, että asia otetaan esille seuraavan talousarvion valmistelun yhteydessä. Talousarviossa ei ole nykyisin ylimääräisiä määrärahoja vuoden aikana toteutettaviin talousarvion ulkopuolisiin asioihin. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus esittää valtuustolle, että hallitus valmistelee hallintosääntöön muutoksen, jolla otetaan käyttöön talousarvioaloitteet tavallisten valtuustoaloitteiden rinnalla. Muutos tuodaan valtuuston päätettäväksi joulukuun kokoukseen.  

Asian käsittely

Keskustelun kuluessa Esa Järvenpää teki esityksen: Hallitus ei valmistele talousarvioaloitteen käyttöönottoa ja aloite todetaan loppuunkäsitellyksi. Westergård kannatti esitystä.  

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja asiasta on äänestettävä. Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen äänetystavaksi. Pohjaesitys on Jaa, Järvenpään esitys EI (talousarvioaloitetta ei oteta käyttöön).

Päätös

Äänestyksessä Järvenpään esitys voitti äänin 7-2. 

Hallitus esittää valtuustolle, että

  1. talousarvioaloitetta ei oteta käyttöön Hämeenkyrön kunnassa
  2. valtuusto toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Äänestystulokset

  • Jaa 2 kpl 22%

    Päivi Hiltunen, Katariina Pylsy

  • Ei 7 kpl 78%

    Heidi Tulonen, Kirsi Parhankangas, Raija Westergård, Esa Järvenpää, Rauno Mäki, Timo Mäkelä, Janne Mäkinen

Tiedoksi

valtuuston listalle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)