Kunnanhallitus, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 235 Valtuustoaloite 1/2021; maksuton aamupalatarjoilu peruskouluihin

HMKDno-2021-102

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi
Matleena Ylitalo, talous- ja hallintopäällikkö, matleena.ylitalo@hameenkyro.fi

Kuvaus

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä (aloitteen 1. allekirjoittaja Miska Vesikko) on jättänyt seuraavan valtuustoaloitteen valtuuston kokouksessa 22.2.2021.

"Maksuton aamupalatarjoilu peruskouluihin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn mukaan peruskouluikäisistä huomatttava osa ei syö aamupalaa joka arkiaamu. 4. ja 5. luokkalaisista luku on 26 %, ja 8. ja 9. luokkalaisten osalta jopa 41,4 %. Tutkimukset ovat osoittaneet linkin terveellisen aamupalan ja koulumenestyksen välillä, mutta kaikissa kodeissa ei ole samanlaisia edellytyksiä huolehtia ravitsevasta aamiaisesta. Lisäksi Sosiaalibarometri 2020 on osoittanut koronakriisin näkyneen kunnissa toimeentulon ongelmina. 73 % sosiaalityöntekijöistä katsoo, että kriisi on lisännyt muun muassa ruoka-avun tarvetta, mikä on vääjäämättömästi vaikuttanut myös koululaisiin.

Näissä kunnissa, joissa koulut ovat tarjonneet ilmaisen aamupalan, ovat tulokset olleet positiivisia. Esimerkiksi Lahdessa on syksystä 2019 asti tarjottu viikoittainen aamupala neljässä koulussa, jotka on valittu kokeiluun. Aamiainen on auttanut paitsi jaksamaan koulutyössä, myös mahdollistanut aikuisten kiireettömän kohtaamisen ja kartoittamaan koululaisten elämään mahdollisesti liittyviä haasteita. Kokeilusta saadun palautteen perusteella yhteisöllinen koulupäivän aloitus on rauhoittanut oppilaita ja antanut koulutyöhön hyvän lähtökohdan.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että Hämeenkyrön kunta tarjoaa jatkossa perusopetuksen oppilaille maksuttoman aamupalan kouluissa. Toimella pystymme tasaamaan oppilaiden välisiä sosioekonomisia eroja sekä rauhoittamaan koulupäiviä. Esitämme myös, että maksuttoman aamupalan tarjoamisen vaikutuksia oppilaiden jaksamiseen ja hyvinvointiin seurataan.

Lisäksi esitämme, että selvitetään mahdollisuutta aamupalatarjoilun järjestämisestä toisen asteen opiskelijoille Hämeenkyrössä."

Aloite on osoitettu toimialan perusteella sivistyslautakunnan käsittelyyn.

Valtuustoaloitteessa todetaan, että maksuttoman aamupalatarjoilun tavoitteena on tasata sosioekonomisia eroja sekä edistää oppilaan jaksamista koulupäivän aikana.

Maksuttoman aamupalan hyödyistä on saatu positiivisia kokemuksia eri kunnissa toteutetuissa kokeiluissa. Terveellisen aamupalan nauttiminen edistää säännöllisen ateriarytmin ylläpitämistä, auttaa jaksamaan koulupäivän aikana sekä lisää yhdessä syömisen tuomaa yhteisöllisyyttä.

Kunnassa on käynnistynyt kevään 2021 aikana talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2021-2023, jossa palvelualuille on määritelty tavoitteita ja selvitettäviä kohteita menojen hillitsemiseksi. Samoin valtuuston 26.4.2021 § 24 hyväksymässä muutostalousarviossa sivistyspalvelut on jo karsinut menojaan vuoden 2021 aikana.

Sivistyspalvelut on arvioinut maksuttoman aamupalan kustannusvaikutuksia. Hämeenkyrössä peruskoululaisia on n. 1200 ja aamiainen maksaa arviolta 2,2 euroa/oppilas/päivä. Maksuttoman aamupalan kokonaishinta sivistyspalveluille tulisi olemaan 496 000 euroa vuodessa. Lisäksi aamupalan järjestäminen sitoisi henkilöstöresurssia aamupalan valmistamiseen ja oppilaiden valvomiseen. Maksuttoman aamupalatarjoilun laajentaminen peruskoulun lisäksi toisen asteen opiskelijoille tarkoittaisi lisäkustannuksia 62 000 euroa vuodessa.

Maksuttoman aamupalan tarjoaminen ei ole kunnan lakisääteinen tehtävä ja tässä taloudellisessa tilanteessa keskeistä on tuottaa lakisääteiset palvelut laadukkaasti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle vastaukseksi valtuustoaloitteeseen

  1. nykyisessä taloudellisessa tilanteessa maksuttoman aamupalatarjoilun kustannusvaikutus on suuri sivistyspalvelujen kokonaismenoihin.
  2. aloite hylätään ja todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Asian käsittely

Keskustelun kuluessa Hannamaija Oinonen esitti asiaa palautettavaksi uudelleen valmisteluun. Esitys ei saanut kannatusta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Hannamaija Oinonen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Kuvaus

Sivistyslautakunta 1.9.2021, 94 §.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus esittää valtuustolle, että se 

  1. saa sivistyslautakunnan päätöksen vastaukseksi valtuustoaloitteseen, sivistyslautakunta on todennut maksuttomalla aamupalalla olevan liian suuri kustannusvaikutus sivistyslautakunnan kokonaismenoihin eikä aamupalaa siksi pystytä toteuttamaan
     
  2. toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Keskustelun kuluessa Raija Westergård teki esityksen: aloite hyväksytään.

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että Westergårdin esitystä ei kannatettu, joten se raukeaa kannattamattomana.

Hallitus hyväksyi esityksen. 

Tiedoksi

valtuuston listalle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)