Kunnanhallitus, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 237 Valtionavustuksen täydennyshaku Tulevaisuuden sote-keskus ohjelmaan

HMKDno-2020-101

Valmistelija

 • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Kuvaus

Sosiaali- ja terveysministeriön täydentävä valtionavustushaku Tulevaisuuden sotekeskus-ohjelmaan vuosille 2020–2023 avautui maanantaina 16.elokuuta ja päättyy 15.10.2021 klo 16.15.  Vuoden 2021 täydentävä valtionavustushaku - soteuudistus.fi.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma, Pirkanmaalla PirSOTE, tähtää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapojen uudistamiseen ja ihmislähtöisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) linjaa ja tukee palvelujen sisällöllistä ja toiminnallista uudistusta Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmalla ja siihen liittyvillä valtionavustuksilla.  

Ohjelman tarkoituksena on tukea hyvinvointialueita valmistelemaan ja ottamaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus. Valtionavustukset suunnataan kunkin hyvinvointialueen kuntien ja kuntayhtymien yhteiseen perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kehittämisen hankekokonaisuuteen. Vuoden 2021 haku on niin sanottu täydentävä haku, jolla täydennetään, syvennetään, laajennetaan ja jatketaan vuonna 2020 käynnistettyä hankekekokonaisuutta.

Täydentävä avustus voidaan myöntää vain hakijoille, jotka hallinnoivat vuonna 2020 myönnettyä Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman mukaista valtionavustusta. Pirkanmaalla nykyistä hanketta hallinnoi Pirkanmaan liitto. Vuoden 2023 alussa hankkeiden hallinnointi siirtyy hyvinvointialueille.  

Hyvinvointialueiden hankekokonaisuuksiin on valtion talousarviossa vuodelle 2021 varattu rahoitusta 141 miljoonaa euroa, joka sisältää Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelmaan kohdennetun 21 miljoonaa euroa. Pirkanmaan valtionavustuksen enimmäismäärä on (8,46 %) 11 926 750 euroa, josta LAPE:n osuus on 1 776 600 euroa. Hankkeeseen osallistuvilta tahoilta ei edellytetä omarahoitusosuutta. 

Hankekokonaisuuteen osallistuvien kuntien ja kuntayhtymien yhteenlasketun asukasluvun on oltava 80 % hyvinvointialueen asukasluvusta. Valtionavustusta hankkeelle myönnetään vain, jos hankealueen kunnat ja sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavat kuntayhtymät ovat tehneet periaatepäätöksen hankkeeseen osallistumisesta.  Pirkanmaan liitto pyytää kunnilta toimielimen päätöstä hankkeeseen sitoutumisesta 10.10.2021 mennessä.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelman tavoitteet ovat: 

 1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen 
 1. Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön 
 1. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen 
 1. Palveluiden monialaisuuden ja yhteen toimivuuden varmistaminen 
 1. Kustannusten nousun hillintä 

 

Täydennyshankkeen pakollisina kehittämiskohteina ovat hoidon saatavuuden parantaminen ja psykososiaalisten menetelmien käytön laajentaminen.  

Ohjelman toimenpiteitä ovat mm: 

 • Kehitetään hoitoon pääsyä parantamalla esimerkiksi asiakas- ja palveluohjausta, kehittämällä moniammatillisia toimintamalleja, työprosesseja, digitaalisia palveluita ja etävastaanottoja.  
   
 • Vahvistetaan perustason ehkäisevää työtä ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, kuten ohjausta ja neuvontaa. Toimitaan yhteistyössä kolmannen sektorin ja kuntien muiden toimialojen kanssa huomioimalla mm. liikunta ja kulttuurihyvinvointi 
   
 • Laajennetaan tutkimus- ja kehittämistoimintaa osana perustyötä ja että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon tai näyttöön perustuvaa palvelua, josta asiakas kokee saavansa apua.  
   
 • Kehitetään laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, sekä perus- ja erityistason palvelujen yhteensovittamista, integraatiota ja eri ammattiryhmien saumatonta yhteistyötä.  

 

Pirkanmaan sotejohtajat pitivät Tulevaisuuden sote-keskus täydennyshakuun liittyvän työpajan kesäkuussa ja siellä esitetyt toimintojen laajennus ja kehittämistarpeet olivat linjassa nyt avautuneen hankehaun kanssa. Hankkeen ohjausryhmä käsitteli täydennyshakua 27.8.2021 kokouksessaan ja tarkoitus on hyväksyä hakemus ohjausryhmän kokouksessa 1.10.2021.

Hankehakemukset arvioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimesta siitä näkökulmasta, täyttävätkö hakemukset valtionavustusohjeiden ja lainsäädännön periaatteet. Seuraavassa vaiheessa STM:n sote-uudistuksen johtoryhmä käsittelee hakemukset, jonka jälkeen perhe- ja peruspalveluministeri allekirjoittanee päätökset joulukuun 2021 loppuun mennessä. Tämän aikataulun mukaisesti valtionavustukset voisivat olla käytössä tammikuusta 2022 alkaen.

Ministeriön päätösten jälkeen tiedetään lopullinen rahoituspäätös. STM:n ohjeiden mukaan rahoituksen käyttö ja hankkeen toimeenpano edellyttävät, että hankehallinnoija eli Pirkanmaan liitto tekee osatoteuttamisesta sopimukset kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus päättää osallistua Pirkanmaan kuntien yhteiseen Tulevaisuuden sote-keskus ohjelman valtionavustuksen täydennyshakuun.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Pirkanmaan liitto, sosiaali- ja terveysjohtaja Soukko

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön  kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000          

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Hämeenkyrön kunta
Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: (03) 565 23000