Kunnanhallitus, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 238 Koskilinnan myynti

HMKDno-2021-204

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Tekninen lautakunta 11.5.2021, 38 §.

Oheismateriaalina ja päätösehdotuksen perusteluina on teknisessä lautakunnassa käsittelyssä ollut ennakkovaikutusten arviointi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. 

Asian käsittely

Keskustelun kuluessa Vilho Ponkiniemi teki muutosesityksen: Koskilinnaa ei laiteta myyntiin vaan siitä kehitetään kuntalaisten käyttöön tuleva rakennus. Katariina Pylsy kannatti esitystä.

Päätettyään keskustelun, puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja asiasta on äänestettävä. Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen äänestystavaksi. Pohjaesitys on Jaa ja Ponkiniemen esitys on Ei.  

Päätös

Hallitus hyväksyi pohjaesityksen äänestyksen jälkeen äänin 7-2.  Koskilinna laitetaan myyntiin. 

Vilho Ponkiniemi jätti päätökseen eriävän mielipiteensä:
"Esitän, että Koskilinnaa ei laiteta myyntiin, vaan sille tehdään useammalle vuodelle ajoittuva remontti- ja kunnostussuunnitelma.
Perustetaan laajapohjainen työryhmä, joka kehittää Koskilinnasta hämeenkyröläisille ihmisille, yhdistyksille ja seuroille suunnatun kulttuuri- ja kohtaamiskeskuksen, joka luontevasti täydentää Koskilinnan ympärille rakentuvaa urheilu- ja vapaa-ajanviettoaluetta. Talossa voi olla tiloja, joita kolmannen sektorin toimijat voisivat edullisesti hyödyntää järjestämissään eri tapahtumissa.

En myöskään pidä asiallisena sitä, että myynti-ilmoituksessa ei ole mainittu, kuinka suuri tontti talon mukana myydään. Ei ole hyvän kauppatavan mukaista jättää näinkin tärkeä ja hintaan vaikuttava asia kertomatta kaupan kohteesta. Normaalisti tontin koko vaikuttaa ratkaisevasti kauppahintaan."

Äänestystulokset

 • Jaa 7 kpl 78%

  Rauno Mäki, Heidi Tulonen, Esa Järvenpää, Anna-Kaisa Immonen, Risto Linnainmaa, Päivi Leskinen, Timo Mäkelä

 • Ei 2 kpl 22%

  Katariina Pylsy, Vilho Ponkiniemi

Valmistelija

 • Harri Jääskeläinen, tilapalvelupäällikkö, harri.jaaskelainen@hameeenkyro.fi

Kuvaus

Koskilinnna on ollut myynnissä Huutokaupat.com kautta 18.6.2021-16.9.2021.

Kiinteistön myynti,​ Koskilinnankuja 3, 39200 Hämeenkyrö,​ kiinteistötunnus 108-418-1-45.

Kunta sitoutuu mahdollisen kaavamuutoksen laatimiseen. Lohkottavan tontin pinta-ala on n. 5100 m2 (oheismateriaalina tonttikartta).

Kiinteistön vapautuminen sovitaan ostajan kanssa.

Maankäyttöinsinööri laatii tarvittavat kauppa-asiakirjat.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus myy Koskilinnan korkeimman tarjouksen Huutokaupat.com -palvelun kautta tehneelle ostajalle.

Asian käsittely

Keskustelun kuluessa Katariina Pylsy teki esityksen: Asian käsittely siirretään lisätiedon saamiseksi. Päivi Hiltunen kannatti esitystä.  

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu siirtoesitys. Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen äänestystavaksi. 

Äänestyksessä asian käsittelyn puolesta tuli 6 ääntä ja siirron puolesta 3 ääntä. 

Puheenjohtaja totesi, että asian käsittely jatkuu.

Päätös

Hallitus hyväksyi esityksen ja myy Koskilinnan korkeimman tarjouksen Huutokaupat.com -palvelun kautta tehneelle ostajalle.

Äänestystulokset

 • Jaa 3 kpl 33%

  Raija Westergård, Päivi Hiltunen, Katariina Pylsy

 • Ei 6 kpl 67%

  Kirsi Parhankangas, Rauno Mäki, Esa Järvenpää, Janne Mäkinen, Heidi Tulonen, Timo Mäkelä

Tiedoksi

Elinympäristöjohtaja Asula-Myllynen, maankäyttöinsinööri Rantanen, tilapalvelupäällikkö Jääskeläinen, laskentapäällikkö Salmela

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön  kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000          

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Hämeenkyrön kunta
Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: (03) 565 23000