Kunnanhallitus, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Ympäristöterveydenhuollon sopimuksen päivittäminen 2021

HMKDno-2021-234

Valmistelija

  • Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen täydentäminen tartuntatautien torjunnan osalta

Vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi tartuntatautilakiin on tehty rajoituksiin ja niiden valvontaan liittyviä muutoksia. Aluehallintovirasto ja kunta valvovat toimialueellaan yleisiä tiloja koskevien velvoitteiden ja rajoitusten sekä niitä koskevien päätösten noudattamista. Tähän liittyvät valvonta, tarkastukset sekä hallinnolliset pakkokeinot. Kuntien tartuntataudeista vastaavilla toimielimillä ei ole tosiasiallista mahdollisuutta valvonnan suorittamiseen ja tarkastustoimintaan, joten luontevin toteuttajataho kyseisille toimille olisi ympäristöterveydenhuolto. Sen mahdollisuus toteuttaa kyseisiä tehtäviä tarkoituksenmukaisesti vaatii kuitenkin toimivallan siirtoa. Tarkastustoimivallan lisäksi ympäristöterveydelle on mahdollista siirtää pakkokeinotoimivaltaa määräysten antamisen osalta.

Ympäristöterveys Pirtevan jäsenkuntien (Pirkkala, Hämeenkyrö, Lempäälä, Nokia, Vesilahti ja Ylöjärvi) edustajat tapasivat 26.3.2021 keskustelemaan koronarajoitusten valvonnasta Pirtevan jäsenkunnissa. Tapaamisessa sovittiin, että ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen (Pirteva) sopimusta päivitetään siten, että kyseinen toimivalta delegoidaan ympäristöterveys Pirtevalle.

Toiminta-alueen nykyinen yhteistoimintasopimus on hyväksytty toiminta-alueen kunnissa vuonna 2017. Sopimuksen liitteessä on lueteltu ne lait, joiden toimivalta sisältyy yhteistoimintaan. Nyt käsittelyssä oleva muutos koskettaa tätä kyseistä liitettä. Sopimuksen mukaan sopimusmuutokset hyväksytään osapuolten hallituksissa. Toimivallan delegoinnin osalta kuitenkin valtuusto on toimivaltainen hyväksymään muutoksen. Sopimusliitteen päivittämisen yhteydessä on korjattu myös muiden liitteessä mainittujen säädösten ajantasaisuutta.

Tartuntatautilain covid-19 epidemiaa koskevat lainkohdat ovat voimassa väliaikaisesti 30.6.2021 saakka. Nyt tehtävä delegointi on voimassa myös, mikäli kyseisiä valtuuksia jatketaan tai otetaan myöhemmin uudelleen käyttöön.

Pykälän liitteenä on muutettava sopimusliite ja yhteistoimintasopimus ympäristöterveyshuollon palveluista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus esittää, että valtuusto hyväksyy muutoksen yhteistoimintasopimuksen ympäristöterveyshuollon palveluista toimivaltaa koskevaan liitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

valtuuston listalle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)