Kunnanhallitus, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Valtuustoaloite 4/2021; kuntalaisen osallistuva budjetointi

HMKDno-2021-216

Valmistelija

  • Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kokoomuksen valtuustoryhmä on jättänyt seuraavan valtuustoaloitteen valtuuston kokouksessa 26.4.2021:

"Valtuustoaloite, Kuntalaisen osallistuva budjetointi

Hämeenkyrön Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Hämeenkyrössä otetaan käyttöön ns. kunnan osallistuva budjetointi vuosittaisella 10 000 euron määrärahalla vuodesta 2022 alkaen.

Osallistuvassa budjetoinnissa kuntalaiset voivat ehdottaa esim. kunnan elinvoimaa ja viihtyisyyttä lisääviä tai kuntalaisten hyvinvointia parantavia tekoja tai toimia. Kunnan viranhaltijoiden, kuten johtoryhmän toimesta asiaa valmistellaan ja valitaan noin 10 kohdetta, joista kuntalaiset voivat äänestää mielestään parasta ehdotusta, joka sitten toteutetaan talousarvion puitteissa. Tämä 10 000 euroa voi myös olla kunnan omarahoitusosuus, mikäli kuntalaisen ehdotuksesta voidaan tehdä hanke ja hakea siihen valtion rahoitusta.

Osallistuva budjetointi lisää kansalaisyhteiskunta kehitystä, demokratiaa, kiinnostusta oman kunnan kehittämiseen ja tuo kunnan päätöksentekoa lähemmäksi kuntalaista.

Hämeenkyrö 25.4.2021

Hämeenkyrön Kokoomuksen valtuustoryhmä

Timo Mäkelä, Heidi Schroderus, Päivi Leskinen, Kauko Autio, Heimo Nordfors, Aki Tainio, Kirsi Parhankangas"

Kunnan talousarviossa vuodelle 2020 oli varattuna 10 000 euroa osallistuvan budjetoinnin kautta jaettavaksi. Menettely oli suunniteltu ja esitelty hallitukselle. Hallitus antoi suullisesti luvan siihen, että määräraha voidaan jakaa raadin päätöksen perusteella suoraan. Vuoden 2020 alkupuolella tullut koronapandemia aiheutti tarpeen tehdä muutostalousarvio ja poistaa kaikki määrärahat, jotka eivät olleet pakollisia. Osallistuvan budjetin määräraha poistettiin tässä vaiheessa.

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Sen toteuttamiseen ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa menetelmää, vaan sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin. 

Osallistuvaa budjetointia voidaan käyttää monissa erilaisissa tilanteissa, monenlaisten tarpeiden ja ongelmien ratkaisemisessa. Sitä voidaan hyödyntää, kun suunnitellaan ja tehdään päätöksiä esimerkiksi investoinneista tai palveluista. 

Kunnassa on olemassa suunnitelma osallistuvan budjetoinnin toteuttamiseksi ja meillä on tiimi, joka on perehtynyt asiaan ja seuraa osallistuvan budjetoinnin toteuttamista ja kokemuksia eri kunnista. Olemme liittyneet verkostoon, jossa vaihdetaan kokemuksia tästä aiheesta.

Osallistuvan budjetoinnin kautta jaettavasta määrärahasta päättämiseen paras keino on äänestys, jossa jokainen kuntalainen pystyy äänestämään. Äänestys täytyy toteuttaa niin, että jokaisella on käytetävissään yksi ääni. Tämä vaatii vahvan tunnistautumisen. Koululaiset ja opiskelijat voivat tunnistautua Wilma-tunnuksilla. 

Osallistuvan budjetoinnin prosessi suunnitellaan valmiiksi, kunhan määräraha on saatu budjettiin.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus esittää valtuustolle, että

  1. vuoden 2022 talousarvion teon yhteydessä varataan 10 000 euron määräraha osallistuvan budjetoinnin kautta jaettavaksi    
  2. toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

valtuuston listalle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)