Kunnanhallitus, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Tilinpäätös 2020 ja vastuuvapaus

HMKDno-2021-146

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on tilintarkastuksen jälkeen saatettava tilinpäätös valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä (Kuntalaki 113 §).

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset tiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Kunnan on laadittava myös konsernitilinpäätös (Kuntalaki § 114). Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhtiöiden taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa (Kuntalaki § 115).

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tuloslaskelma

 • tilikauden tulos on ylijäämäinen 1,9 milj, euroa
 • ulkoiset toimintatuotot 12 milj, euroa, kasvoivat 90 000 euroa 0,7 % edellisestä vuodesta ja toimintakulut 69,7 milj euroa, kasvoivat 1,4 milj. euroa 2,1 % edellisestä vuodesta
 • toimintakate 57,4 milj. euroa kasvoi 1,3 milj.euroa 2,4 %
 • verotulot 39 milj.euroa euroa nousivat 3 % edellisestä vuodesta
 • valtionosuudet 25 milj. euroa kasvoivat 17 %
 • vuosikate on 5,3 milj. euroa
   

Talousarvion toteutuminen

 • verotulot ylittivät talousarvion, toteutumisprosentti 101,6
 • valtionosuuksien toteutumisprosentti oli 100
 • käyttötalouden tulot 21 milj. euroa, toteutumisprosentti 99,4
 • käyttötalousmenot 78 milj. euroa, toteutumisprosentti 99,6
 • nettomenot 57 milj euroa, toteutumisprosentti 99,7
 • investointimenot 2,3 milj. euroa, toteutumisprosentti 50,3
   

Tase

Lainamäärä vuoden lopussa 47,8 milj. euroa, 4 616 euroa/asukas.

Konserni

Konsernin lainamäärä 66 milj.euroa, 6 354 euroa/asukas.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus

 1. hyväksyy ja allekirjoittaa kunnan tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja antaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi
 2. esittää valtuustolle, että tilikauden ylijäämä siirretään taseen edellisten kausien ylijäämätilille
 3. oikeuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään tilinpäätökseen teksti- ja numero-osassa mahdollisesti olevien virheiden korjaukset ja tarvittavat tekstitäydennykset

Päätös

Hyväksyttiin. 

Valmistelija

Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Vastuullinen tilintarkastaja Hanna Keskinen BDO Audiator Oy:stä on raportoinut vuodelle 2020 tehdystä tilintarkastuksesta sekä luovuttanut ko. vuotta koskevan vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen. 

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

 1. merkitä tiedoksi tilintarkastajan raportoinnin ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020,
 2. saattaa tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,
 3. esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksymistä,
 4. esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen 29.3.2021.  

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus esittää valtuustolle, että se   

 1. hyväksyy vuoden 2020 tilinpäätöksen  
 2. saa tiedokseen tilintarkastuskertomuksen 
 3. myöntää tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-​31.12.2020 kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille 

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

valtuuston listalle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)