Kunnanhallitus, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen (Vate) asettaminen

HMKDno-2021-227

Valmistelija

 • Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Sote- ja pelastustoimen uudistuksen voimaanpanolakiluonnos edellyttää, että kahden kuukauden sisällä lakien voimaantulosta perustetaan hyvinvointialueille väliaikaiset toimielimet (Vate). Vate vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa.

Pirkanmaan sote- ja pelastustoimen työvaliokunta on ollut päävastuussa Vate valmistelusta. Työvaliokunta antoi kokouksessaan 19.2.2021 muutosjohdolle valmisteluohjeet ja perusti kokouksessaan 19.2.2021 valmistelutyöryhmän (”työnyrkki”), jonka kokoonpanoksi sovittiin maakuntajohtaja Esa Halme, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen ja Tampereen kaupungin konsernijohtaja Juha Yli-Rajala. Valmisteluryhmän sihteerinä on toiminut sote muutosjohtaja Jaakko Herrala.

Valmistelutyöryhmä on valmistellut Vaten toimintaperiaatteet, osaamistarpeet, jäsenten lukumäärän sekä muut lakiluonnosten määrittämät asiat. Työnyrkki valmisteli ehdotuksen Vaten ja jäsenten nimistä osapuolille. Jokainen osapuoli on arvioinut työnyrkin ehdotusta ja nimennyt itsenäisesti omat jäsenensä Vateen. Osapuolia ovat Pirkanmaan pelastuslaitos, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Pirkanmaan kunnat (Tampereen kaupunki, Kehyskunnat ja Remu-kunnat). Sote-johtajat ovat käsitelleet Vaten kokoonpanoa kokouksessaan 9.4.2021 ja tehneet työvaliokunnalle muutosehdotuksia työnyrkin valmistelemaan ehdotukseen. Työvaliokunta on käsittelyt muutosehdotukset kokouksessaan 16.4.2021. Nimeämisessä on noudatettu tasa-arvolakia. Lisäksi periaatteena on ollut, että kunnat eivät nimeä kahta jäsentä samasta kunnasta. Poikkeuksena tästä Tampereen kaupunki ja organisaatioina pelastustoimi sekä sairaanhoitopiiri. Menettelyllä saadaan mahdollisimman paljon kuntia mukaan valmisteluun. Lakiluonnoksen edellyttämää kehitysvammahuoltoa osapuolena ovat edustaneet kunnat ja sairaanhoitopiiri.

Alun perin oli tavoitteena, että Vatesta tehdään päätös kuntavaalien jälkeen. Vaalien siirtyminen tarkoittaa, että ennakoiva ja ehdollinen päätös on tehtävä jo ennen vaaleja, jotta Vate voi aloittaa heti työnsä lakien voimaantulon jälkeen. Lakien voimaantulo alkuperäisen arvion mukaan olisi 1.7.2021. Osapuolten toimielinpäätökset on oltava yksimielisiä, sillä muutoin valtioneuvosto päättää Vaten kokoonpanon ns. Voimaanpanolain perälautamallin mukaan 1.9.2021 jälkeen.

Työvaliokunta on käsitellyt kokouksessaan 16.4.2021 valmistelutyöryhmän ja osapuolten ehdotuksia, jonka perusteella Pirkanmaan johtajakokous on käsitellyt esitystä kokouksessaan 23.4.2021 ja Pirkanmaan sote ja pelastustoimen ohjausryhmä kokouksessaan 28.4.2021. Pirkanmaan sote ja pelastustoimen ohjausryhmä esittää osapuolille, että ne päättäisivät omissa toimielimissään seuraavaa:

 • Vaten kokoonpanoksi 11 jäsentä ja jokaiselle varajäsenet,
 • jäsenten jakauma kokoonpanossa seuraava: kuntajohtajia tai vastaavia 3 jäsentä (+varat), sote-johtajia 3 jäsentä (+varat), sairaanhoitopiiri 3 jäsentä (+varat), pelastustoimi 1 jäsen (+vara) sekä henkilöstöhallinto ja osaulkoistuskuntien näkökulma 1 jäsen (+vara),
 • Vaten asettaa maakuntajohtaja,
 • osapuolet sopivat, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri järjestää Vatelle toiminnan aloitukselle tarpeelliset kokous- ja työtilat sekä huolehtii valmistelutoimielimen työskentelyedellytysten muusta varmistamisesta.
   

Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava osapuolten viranhaltijoista, joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. Osapuolet ehdottavat Vaten jäseniksi seuraavia viranhaltijoita:

 • Tampereen kaupunki: Juha Yli-Rajala (vara Reija Linnamaa), Taru Kuosmanen (vara Eeva Torppa-Saarinen)
 • Kehyskunnat: Oskari Auvinen (vara Eero Väätäinen), Paula Paavilainen (vara Titta Pelttari)
 • Remu-kunnat: Antti Peltola (vara Minna Uschanoff), Päivi Tryyki (vara Timo Tallila)
 • Pirkanmaan sairaanhoitopiiri: Tarmo Martikainen (vara Pasi Virtanen), Juhani Sand (vara Eija Tomas) ja Vuokko Ylinen (vara Pekka Erola)
 • Pelastustoimi: Olli-Pekka Ojanen (vara Teemu-Taavetti Toivonen)
 • Henkilöstöhallinto ja osaulkoistuskuntien näkökulma: Taina Niiranen (vara Raija Ruoranen)

 

Mikäli Vaten toimikauden aikana tulee henkilövaihdoksia, sopijaosapuoli voi nimetä uuden jäsenen, joka täyttää asettamispäätöksen kriteerit. Neuvottelutulosta on käsitelty 23.4.2021 Pirkanmaan sote ja pelastustoimen poliittisessa yhteistyöryhmässä, joka osaltaan suosittelee neuvotteluratkaisun hyväksymistä. Kun osapuolet ovat käsitelleet Vate ehdotusta omissa toimielimissään ajanjaksolla 3.5.-11.6.2021, saavutetusta neuvottelutuloksesta kerrotaan 18.6.2021 Pirkanmaan sote- ja pelastustoimen ohjausryhmässä.

Voimaanpanolain mukaan Vate valitse ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan. Osapuolet ehdottavat, että puheenjohtajana toimisi sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen ja varapuheenjohtajana Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja Taru Kuosmanen.

Todettakoon, että Voimaanpanolakiluonnoksen mukaan osapuolten sopiman kunnallisen viranomaisen tekemään valmistelutoimielimen asettamista koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus esittää, että 

 1. Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen asettaa maakuntajohtaja, kun Suomen eduskunta on hyväksynyt sote- ja pelastustoimen lainsäädännön,
   
 2. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri järjestää väliaikaiselle toimielimelle tarvittavat työskentelyolosuhteet,
   
 3. hyväksytään Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen (Vate) kokoonpanoksi 11 jäsentä ja varajäsenet,
   
 4. mikäli osapuolet tekevät yksimieliset päätökset väliaikaisesta toimielimestä, yhteinen päätös Vatesta on voimassa enintään vuoden 2021 loppuun saakka. Mikäli sote- ja pelastustoimen lainvalmistelu viivästyy edelleen, Vaten kokoonpanoa ja muita nyt tehtyjä linjauksia tarkastellaan vuoden 2022 alussa.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)