Kunnanhallitus, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Option käyttö henkilö- ja ruokapalvelukuljetuksista

HMKDno-2019-155

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Liisa Neronen, elämänlaatupalvelujen esimies, kirjastotoimenjohtaja, liisa.neronen@hameenkyro.fi
Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Tausta

Palveluliikenteen, Aurinkorinteen päivätoiminnan, kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan, kotipalvelun ateriakuljetusten ja laitosten ateriakuljetusten sopimuskausi päättyy 31.7.2019. Sivistyslautakunta päätti 28.11.2018 jättää oppilaskuljetussopimuksien optiovuoden käyttämättä ja liittyä yhteiseen kilpailutukseen.

Hallintosääntö 85 § Toimivalta hankinta-asioissa 

" Talousjohtaja päättää yhteisistä hankinnoista 200 000 euroon saakka. Yhteisellä hankinnalla tarkoitetaan hankintaa, joka koskee kahta tai useampaa palvelualuetta. Hankinta tarkoittaa myös puitesopimusta.

Mikäli yhteishankinta on yli 200 000 euroa, asiasta päättää hallitus." 

Tämä hankintakokonaisuus koskee useampaa palvelualuetta ja on suuruudeltaan yli 200 000 euroa, joten hallitus tekee tästä päätöksen. 

Valmistelu

Hankintaa valmisteli kunnan kuljetustyöryhmä, jossa on edustajia joka palvelualueelta. 

Hämeenkyrö on Tuomi Logistiikan osakaskunta ja valitsi sen kilpailutuskonsultiksi. 

Hankinnan valmistelua varten Hämeenkyrössä järjestettiin suunnittelutyöpajat 20.12 2018 ja 20.2.2019. Kutsu markkinavuoropuheluun julkaistiin 21.12.2018 ja tilaisuus pidettiin 24.1.2019. Tilaisuudessa käytiin henkilökohtaiset neuvottelut seitsemän liikennöitsijän kanssa.

Kilpailutus

Kilpailutettava kokonaisuus jaettiin kahteen tarjousryhmään. Ensimmäinen tarjouspyyntö julkaistiin 4.3.2019. Se sisälsi tarjouspyynnöt joukkoliikenteestä, päivä- ja työtoimintakuljetuksista ja osasta oppilaskuljetusreittejä. Tästä kokonaisuudesta päätetään nyt.

Toisen tarjouksen valmistelu on alkanut ja päätös tehdään 13.5.2019

Tuomi Logistiikka Oy pyysi tarjouksia Hämeenkyrön kunnan toimeksiannosta Hämeenkyrön kunnan joukkoliikenteen, kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakuljetusten, ikäihmisten päiväkeskuskuljetusten sekä kahden koulukuljetusreitin hankinnasta. Sopimuskaudet ovat pääasiassa 1.8.2019 - 31.7.2021, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Hankintasopimuksia on mahdollista jatkaa yhden + yhden vuoden optiokausilla.

Hankintamenettelynä on erityisalojen hankintalain 36 §:n mukainen avoin menettely. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä palvelun hankinta. Hankinnasta lähetettiin hankintailmoitus julkaistavaksi HILMA-palvelussa 4.3.2019 ja tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa.

Hankinta oli jaettu osiin siten, että jokaisesta kohteesta oli mahdollista tehdä erillinen tarjous. 

Tarjouspyynnön kohteet

 1. Vesajärvi-Kaipio-Kuustenlatva
 2. Palinperä-Kostula-Järvenkylä-Osara
 3. Päivätoimintakuljetukset
 4. Kaipio-Kintus-Hämeenkyrö
 5. Hämeenkyrö-Jumesniemi-(optio Mouhijärvi )
 6. Lavajärvi-Pentinmaa-Hämeenkyrö
   

Tarjoukset

Tarjouksen jättivät määräaikaan 25.3.2019 klo 12.00 mennessä seuraavat 15 yritystä:

 • Rajalan Taksit OY,
 • Rautaveden Liikenne Oy,
 • Taxi Jouni Wallius,
 • Taxi Mustajärvi Oy,
 • Tilausliikenne Are Oy,
 • Tilausliikenne Atro Vuolle Oy,
 • Vammalan Palveluliikenne Oy,
 • A. Lamminmäki Oy,
 • JK Taksi Tampere Oy,
 • Kajon Oy, Laiskajaakon Taksi,
 • Lux Cab Oy,
 • Länsilinjat Oy,
 • Pirkanmaan Tilausliikenne Oy 
 • Pirssi Hämäläinen Oy.
   

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Erityisalojen hankintalain 78 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouspyynnöstä. Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset.  

Tarjousten vertailu

Tarjouspyynnön mukaisesti hankinta ratkaistiin kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella, jonka kriteerinä käytettiin halvinta hintaa.

Kohteiden 1, 2 ja 3 osalta vertailussa käytettiin arvonlisäverotonta tuntihintaa. Tarjoajan antama tuntihinta kerrottiin kohteelle luvatulla takuutuntimäärällä, josta muodostui tarjoajan vertailuhinta. Edullisimman tarjouksen teki:

Kohde 1: A. Lamminmäki Oy

Kohde 2: A. Lamminmäki Oy

Kohde 3 vertailtiin päivähinnalla, johon sisältyi 7 tuntia liikennöintiä. Edullisimman tarjouksen teki Tilausliikenne Atro Vuolle Oy.

Kohteet 4 ja 6 vertailtiin kilometrihinnalla. Tarjoajan kohteelle antama kilometrihinta kerrottiin kohteen alustavalla kilometrimäärällä, josta muodostui tarjoajan vertailuhinta. Edullisimman tarjouksen teki:

Kohde 4: Länsilinjat Oy

Kohde 6: A. Lamminmäki Oy

Kohde 5 oli vapaaehtoinen optio, joka vertailtiin kilometrihinnalla. Tarjoajan kohteelle antama kilometrihinta kerrottiin kohteen alustavalla kilometrimäärällä, josta muodostui tarjoajan vertailuhinta. Edullisimman tarjouksen teki Länsilinjat Oy.

Tarkemmat vertailuhinnat ovat liitteenä olevassa vertailutaulukossa.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on sitoumuksetta 450 000 euroa. Hankinnan arvonlisäveroton vuosiarvo on 112 500 euroa/vuosi.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Erityisalojen hankintalain 83 §:n mukaan hankintayksikkö voi avoimessa menettelyssä tarkistaa tarjousten vaatimustenmukaisuuden ja vertailla tarjoukset ennen poissulkemisperusteisiin (erityisalojen hankintalain 84 §) tai soveltuvuusvaatimuksiin kohdistuvaa tarkistamista. Hankintalain 83 §:n 4 mom. mukaan sopimusta ei voi tehdä sellaisen tarjoajan kanssa, joka olisi tullut sulkea menettelystä 84 §:n nojalla tai joka ei täytä soveltuvuusvaatimuksia.  

Hankintayksikkö on tarkastanut valittavaksi esitettyjen yritysten soveltuvuuden ennen hankintapäätöstä. Valittavaksi esitetyt yritykset täyttävät tarjouspyynnössä tarjoajien soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja ovat ennen hankintapäätöstä toimittaneet tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset. A. Lamminmäki Oy:n ja Tilausliikenne Atro Vuolle Oy:n on ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta toimitettava rikosrekisteriote (hankintamenettelyote).

Hankinta-asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Tarjousasiakirjat

Hallituksen jäsenillä on mahdollisuus tutustua tarjouksiin ennen kokousta klo 15 alkaen talousjohtajan huoneessa. 

Lisämateriaali

Hallituksen Virta-työtilassa on lisämateriaalia. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus valitsee seuraavat palveluntuottajat ja päättää hankinnan ehdoista seuraavasti  :

 1. A. Lamminmäki Oy valitaan palveluntuottajaksi kohteisiin 1,2 ja 6.
 2. Tilausliikenne Atro Vuolle Oy valitaan palveluntuottajaksi kohteeseen 3.
 3. Länsilinjat Oy valitaan palveluntuottajaksi kohteisiin 4 ja 5.
 4. Kohteiden 1-3, 4 ja 6 sopimuskausi on 1.8.2019 - 31.7.2021.
 5. Kohteen 5 sopimuskausi on 1.8.2019 - 31.5.2020.
 6. Kohteen 5 reittioptiota ei osteta 
 7. Optiokausien käyttämisestä päätetään erikseen.
 8. Hankintapäätös on Hämeenkyrön kuntaa sitova vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintaa koskevan sopimuksen.
 9. Hallitus oikeuttaa lautakunnat allekirjoittamaan oman toimialansa sopimukset

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Liisa Neronen, elämänlaatupalvelujen esimies, kirjastotoimenjohtaja, liisa.neronen@hameenkyro.fi
Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kilpailutus
Tuomi Logistiikka Oy pyysi tarjouksia Hämeenkyrön kunnan toimeksiannosta Hämeenkyrön kunnan henkilökuljetusten, koulukuljetusten sekä ruokapalvelu- ja ateriakuljetusten hankinnasta. Sopimuskaudet ovat pääasiassa 1.8.2019 - 31.7.2021, kahta poikkeusta (kohteet 7 ja 11) lukuun ottamatta. Hankintasopimuksia on mahdollista jatkaa yhden + yhden vuoden optiokausilla.

Hankintamenettelynä on hankintalain 32 §:n mukainen avoin menettely. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä palvelun hankinta. Hankinnasta lähetettiin hankintailmoitus julkaistavaksi HILMA-palvelussa 15.4.2019 ja tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa.

Hankinta oli jaettu osiin siten, että jokaisesta kohteesta oli mahdollista tehdä erillinen tarjous.

Tarjouspyynnön kohteet
1. Kohde 7 Henkilökuljetukset Jumesniemi - Hahmajärvi
2. Kohde 8 Henkilökuljetukset Lavajärvi - Rokkakoski - Pentinmaa
3. Kohde 9 Koulukuljetukset Pinsiö - Oksalammi - Metsäkulma
4. Kohde 10 Koulukuljetukset Hämeenkyrön keskusta - Palonkulma - Turkkila
5. Kohde 11 Koulukuljetukset Hämeenkyrö - Tampere
6. Kohde 12 Palveluliikenne
7. Kohde 13 Vaunukuljetukset
8. Kohde 14 Lämpölaatikkokuljetukset
9. Kohde 15 Kotiateriakuljetukset

Kohteista 9 ja 12, 10 ja 14 sekä 13 ja 15 oli mahdollista tehdä yhdistelmätarjouksia.

Tarjoukset

Tarjouksen jättivät määräaikaan 3.5.2019 klo 12.00 mennessä seuraavat 15 yritystä:
1. A. Lamminmäki Oy
2. Tilausliikenne Are Oy
3. Laiskajaakon Taksi Oy
4. Länsilinjat Oy
5. Taksi J. Annala Oy, tarjous 1
6. Taksi J. Annala Oy, tarjous 2
7. Ylitalo Yhtiöt Oy
8. Taksi- ja tilausliikenne Ketola Oy
9. GoBus Oy
10. Pirssi Hämäläinen Oy
11. Taksipalvelu Jari Pakkanen
12. Taksipalvelu Seija Halonen
13. Posti Oy
14. Rajalan Taksit Oy
15. Lux Cab Oy
16. Vammalan Palveluliikenne Oy

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen
Hankintalain 74 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouspyynnöstä. Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset. 

Tarjousten vertailu
Tarjouspyynnön mukaisesti hankinta ratkaistiin kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella, jonka kriteerinä käytettiin halvinta hintaa.

Kohteiden 7, 8 ja 11 osalta vertailussa käytettiin arvonlisäverotonta tuntihintaa. Tarjoajan antama tuntihinta kerrottiin kohteelle luvatulla takuutuntimäärällä, josta muodostui tarjoajan vertailuhinta. Edullisimman tarjouksen teki:

Kohde 7: Vammalan Palveluliikenne Oy
Kohde 8: GoBus Oy
Kohde 11: Laiskajaakon Taksi

Kohteet 9, 10, 12, 13, 14 ja 15 yksittäisten kohteiden vertailu

Vertailu tehtiin ensin kohteittain. Jokaisesta kohteesta otettiin halvin tarjous yhdistelmätarjouksiin tehtävää jatkovertailua varten. Kohteissa 9, 10, 12 ja 14 vertailussa käytettiin arvonlisäverotonta tuntihintaa. Tarjoajan antama tuntihinta kerrottiin kohteelle luvatulla takuutuntimäärällä, josta muodostui tarjoajan vertailuhinta. Kohteissa 14 ja 15 vertailussa käytettiin yhden pudotuksen arvonlisäverotonta hintaa. Tarjoajan antama pudotushinta kerrottiin kohteen pudotusmäärällä, josta muodostui tarjoajan vertailuhinta.

Yksittäisissä kohteissa edullisimman tarjouksen teki:
Kohde 9: GoBus Oy
Kohde 10: Laiskajaakon Taksi
Kohde 12: Laiskajaakon Taksi
Kohde 13: Laiskajaakon Taksi
Kohde 14: Laiskajaakon Taksi
Kohde 15: Laiskajaakon Taksi

Kohteet 9, 10, 12, 13, 14 ja 15 yhdistelmätarjousten vertailu
Tämän jälkeen laskettiin vertailuhinnat yhdistelmätarjouksille 9 ja 12, 10 ja 14 sekä 13 ja 15. Yhdistelmätarjouksessa ilmoitettujen kohteiden tunnit/pudotukset laskettiin yhteen ja summa kerrottiin tarjoajan yhdistelmätarjouksessa antamalla hinnalla.

Jatkovertailuun yksittäisten tarjousten kanssa valittiin halvimmat yhdistelmätarjoukset.

Edullisimmat yhdistelmätarjoukset teki:
Kohteet 9 ja 12: GoBus Oy
Kohteet 10 ja 14: Laiskajaakon Taksi
Kohteet 13 ja 15: Laiskajaakon Taksi

Kohteet 9, 10, 12, 13, 14 ja 15 yksittäisten tarjousten ja yhdistelmätarjousten vertailu

Lopuksi tehtiin vertailu yksittäisten tarjousten ja yhdistelmätarjousten kesken.Vertailuun otettiin edellä mainitun perusteella halvimmat yksittäistarjoukset ja halvimmat yhdistelmätarjoukset.

Yksittäistarjousten ja yhdistelmätarjousten vertailu tapahtui seuraavasti: yksittäisten tarjousten vertailuhinnat laskettiin yhteen ja tätä vertailtiin halvimpaan
yhdistelmätarjoukseen.

Mikäli erillisten tarjousten yhteenlaskettu hinta oli halvempi kuin yhdistelmätarjouksen hinta, valittiin kohteisiin halvimmat erillistarjoukset. Mikäli yhdistelmätarjous oli halvempi, valittiin yhdistelmätarjous.

Yksittäiset tarjoukset kohteet 9 (GoBus Oy) ja 12 (Laiskajaakon Taksi):
317,20 € + 140,28 € = 457,48 €
Yhdistelmätarjous 9 ja 12 (GoBus Oy): 435,1 €

Yksittäiset tarjoukset kohteet 10 (Laiskajaakon Taksi) ja 14 (Laiskajaakon Taksi):
202,50 € + 46,76 € = 249,26 €
Yhdistelmätarjous 10 ja 14 (Laiskajaakon Taksi): 264,00 €

Yksittäiset tarjoukset kohteet 13 (Laiskajaakon Taksi) ja 15 (Laiskajaakon Taksi):
98,80 € + 261,80 € = 360,60 €
Yhdistelmätarjous 13 ja 15 (Laiskajaakon Taksi): 360,00 €

Tarkempi vertailu on esitetty liitteenä olevassa vertailutaulukossa.  Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on sitoumuksetta 1 700 000 euroa. Hankinnan arvonlisäveroton vuosiarvo on 425 000 €/vuosi.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen
Hankintalain 79 §:n mukaan hankintayksikkö voi avoimessa menettelyssä tarkistaa tarjousten vaatimustenmukaisuuden ja vertailla tarjoukset ennen poissulkemisperusteisiin (hankintalain 80 § ja 81 §) tai soveltuvuusvaatimuksiin kohdistuvaa tarkistamista. Hankintalain 79 §:n 2 mom. mukaan sopimusta ei voi tehdä sellaisen tarjoajan kanssa, joka olisi tullut sulkea menettelystä 80 §:n nojalla tai joka ei täytä soveltuvuusvaatimuksia.  

Hankintayksikkö on tarkastanut valittavaksi esitetyn yrityksen soveltuvuuden ennen hankintapäätöstä. Kaikki valittavat yritykset täyttävät tarjouspyynnössä tarjoajien soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.  Valittavien yritysten on ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta toimitettava rikosrekisteriote (hankintamenettelyote) sekä tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset.
 
Hankinta-asiakirjojen julkisuus
Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista, sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Tarjousasiakirjat

Hallituksen jäsenillä on mahdollisuus tutustua tarjouksiin ennen kokousta klo 15.00 alkaen valtuustosalissa.  

Lisämateriaali

Hallituksen Virta -työtilassa on lisämateriaalia.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus valitsee seuraavat palveluntuottajat ja päättää hankinnan ehdoista seuraavasti 

 1. Vammalan Palveluliikenne Oy valitaan palveluntuottajaksi kohteeseen 7.
 2. GoBus Oy valitaan palveluntuottajaksi kohteiseen 8.
 3. GoBus Oy valitaan palveluntuottajaksi kohteisiin 9 ja 12 (yhdistelmätarjous).
 4. Laiskajaakon Taksi valitaan palveluntuottajaksi kohteeseen 11, kohteisiin 10 ja 14 (erillistarjoukset) sekä kohteisiin 13 ja 15 (yhdistelmätarjous).
 5. Kohteiden 8-10 ja 12-15 sopimuskausi on 1.8.2019 - 31.7.2021.
 6. Kohteiden 7 ja 11 sopimuskausi on 1.8.2019 - 30.6.2020.
 7. Optiokausien käyttämisestä päätetään erikseen.
 8. Hankintapäätös on Hämeenkyrön kuntaa sitova vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintaa koskevan sopimuksen.
 9. Hallitus oikeuttaa lautakunnat allekirjoittamaan oman toimialansa sopimukset

 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Liisa Neronen, elämänlaatupalvelujen esimies, kirjastotoimenjohtaja, liisa.neronen@hameenkyro.fi
Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hämeenkyrön kunnanhallitus on 13.5.2019 tehnyt hankintapäätöksen § 83 henkilö- ja ruokakuljetusten hankinnasta.  Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta, joka kilpailutettiin avoimella menettelyllä. Hankinnasta lähetettiin julkaistavaksi HILMA-palvelussa hankintailmoitus 15.4.2019. Tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa. Tarjousten jättämiselle oli annettu määräaika 3.5.2019 klo 12.00, mihin mennessä tarjouksen jättivät seuraavat 15 yritystä:

1. A. Lamminmäki Oy
2. Tilausliikenne Are Oy
3. Laiskajaakon Taksi Oy
4. Länsilinjat Oy
5. Taksi J. Annala Oy, tarjous 1
6. Taksi J. Annala Oy, tarjous 2
7. Ylitalo Yhtiöt Oy
8. Taksi- ja tilausliikenne Ketola Oy
9. GoBus Oy
10. Pirssi Hämäläinen Oy
11. Taksipalvelu Jari Pakkanen
12. Taksipalvelu Seija Halonen
13. Posti Oy
14. Rajalan Taksit Oy
15. Lux Cab Oy
16. Vammalan Palveluliikenne Oy

Hankinta oli jaettu osiin siten, että jokaisesta kohteesta oli mahdollista tehdä erillinen tarjous.

Tarjouspyynnön kohteet

1. Kohde 7 Henkilökuljetukset Jumesniemi - Hahmajärvi
2. Kohde 8 Henkilökuljetukset Lavajärvi - Rokkakoski - Pentinmaa
3. Kohde 9 Koulukuljetukset Pinsiö - Oksalammi - Metsäkulma
4. Kohde 10 Koulukuljetukset Hämeenkyrön keskusta - Palonkulma - Turkkila
5. Kohde 11 Koulukuljetukset Hämeenkyrö - Tampere
6. Kohde 12 Palveluliikenne
7. Kohde 13 Vaunukuljetukset
8. Kohde 14 Lämpölaatikkokuljetukset
9. Kohde 15 Kotiateriakuljetukset

Kohteista 9 ja 12, 10 ja 14 sekä 13 ja 15 oli mahdollista tehdä yhdistelmätarjouksia.

Hämeenkyrön kunnanhallituksen edellä mainitun päätöksen mukaan sopimus kohteesta 8 tehdään GoBus Oy:n kanssa.  

Sopimuskausi kohteessa 8 on 1.8.2019 - 31.7.2021. Sopimusta voidaan jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen yhden + yhden vuoden optiokausilla.  

Julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) 132.1 §:ssä säädetään hankintaoikaisun tekemisestä. Hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin. Edellä mainitun lain 133 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta.

GoBus Oy on 20.5.2019 ilmoittanut, että kohteen 8 tarjoukseen on erehdyksessä päätynyt liian alhainen hinta, jolla ei ole mahdollista toteuttaa kyseessä olevaa palvelua.

Hankintaoikaisu

GoBus Oy on ilmoittanut luopuvansa kohteesta 8, koska sen antamassa tarjoushinnassa on ollut virhe, eikä yritys pysty tuottamaan palvelua tarjoamallaan hinnalla. Hankintayksikkö on hyväksynyt luopumisen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus

 1. oikaisee hankintapäätöstä siten, että GoBus Oy vetää tarjouksensa tarjouskilpailusta.
 2. valitsee kohteeseen 8 edullisuusjärjestyksessä seuraavaksi edullisimman tarjoajan, joka on Vammalan Palveluliikenne Oy ja jonka vertailuhinta on 68,00 euroa/h.

Muilta osin päätöstä ei muuteta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Maarit Huhtinen, hallintopäällikkö, maarit.huhtinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hallitus on tehnyt vuonna 2019 seuraavat päätökset henkilö- ja ruokakuljetuksista: 8.4.2019 § 70 ja 13.5.2019 § 83 sekä 27.5.2019 § 90 edelliseen päätöksen liittyvän hankintaoikaisun. 
 

Kh 8.4.2019 § 70

Kohde 5 Hämeenkyrö - Mouhijärvi. Palveluntuottaja Länsilinjat Oy. Sopimuskausi on kohteessa viisi (5) 1.9.2019-31.5.2020. 
 

Kh 13.5.2019 § 83 sekä kh 27.5.2019 § 90.

Kohde 7 Koulukuljetukset. Palveluntuottaja Vammalan Palveluliikenne Oy. Sopimuskausi on kohteessa seitsemän (7) 1.8.2019-30.6.2020. 

Kohde 11 Koulukuljetukset. Palveluntuottaja Laiskajaakon Taksi. Sopimuskausi on kohteessa yksitoista (11) 1.8.2019-30.6.2020. 

Hankintasopimuksien perusteella sopimuksia voidaan jatkaa 1 + 1 optiokausilla. Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Optiokauden käytöstä päättää Tilaaja ja ilmoittaa sen käyttöönotosta Palveluntuottajalle.

Kunta on tiedustellut Palveluntuottajien suostumusta yhden (1) optiovuoden käyttöön. Vastaukset on pyydetty 6.5.2020 mennessä.

Kaikki palveluntuottajat ovat antaneet suostumuksensa yhden (1) vuoden option käyttöön.

Hallintosäännön § 85 mukaan optiovuosien käyttöönotosta päättää hankintapäätöksen tehnyt viranomainen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus päättää käyttää koulukuljetussopimuksien ensimmäisen optiovuoden seuraavien kohteiden ja palveluntuottajien osalta:

 1. kohde 5 Länsilinja Oy 
 2. kohde 7 Vammalan Palveluliikenne Oy
 3. kohde 11 Laiskajaakon taksi

Päätös

Hyväksyttiin. 

Valmistelija

 • Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hallitus on tehnyt vuonna 2019 seuraavat päätökset henkilö- ja ruokakuljetuksista: 8.4.2019 § 70 ja 13.5.2019 § 83 sekä 27.5.2019 § 90 edelliseen päätöksen liittyvän hankintaoikaisun. 

 1. Kohde 1 Vesajärvi-Kaipio-Kuustenlatva. Palveluntuottaja A. Lamminmäki Oy.
 2. Kohde 2 Palinperä-Kostula-Järvenkylä-Osara. Palveluntuottaja A. Lamminmäki Oy.
 3. Kohde 3 Päivätoimintakuljetukset. Palveluntuottaja Tilausliikenne Atro Vuolle Oy.
 4. Kohde 4 Kaipio-Kintus-Hämeenkyrö. Palveluntuottaja Länsilinjat Oy.
 5. Kohde 5 Hämeenkyrö-Jumesniemi-(optio Mouhijärvi). Palveluntuottaja Länsilinjat Oy.
 6. Kohde 6 Lavajärvi-Pentinmaa-Hämeenkyrö. Palveluntuottaja A. Lamminmäki Oy.
 7. Kohde 7 Henkilökuljetukset Jumesniemi - Hahmajärvi. Palveluntuottaja Vammalan Palveluliikenne Oy.
 8. Kohde 8 Henkilökuljetukset Lavajärvi - Rokkakoski - Pentinmaa. Palveluntuottaja Vammalan Palveluliikenne Oy.
 9. Kohde 9 Koulukuljetukset Pinsiö - Oksalammi - Metsäkulma. Palveluntuottaja GoBus Oy.
 10. Kohde 10 Koulukuljetukset Hämeenkyrön keskusta - Palonkulma - Turkkila. Palveluntuottaja Laiskajaakon Taksi.
 11. Kohde 11 Koulukuljetukset Hämeenkyrö - Tampere. Palveluntuottaja Laiskajaakon Taksi.
 12. Kohde 12 Palveluliikenne. Palveluntuottaja GoBus Oy.
 13. Kohde 13 Vaunukuljetukset. Palveluntuottaja Laiskajaakon Taksi.
 14. Kohde 14 Lämpölaatikkokuljetukset. Palveluntuottaja Laiskajaakon Taksi.
 15. Kohde 15 Kotiateriakuljetukset. Palveluntuottaja Laiskajaakon Taksi.
   

Hankintasopimuksien perusteella sopimuksia voidaan jatkaa 1 + 1 optiokausilla. Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Optiokauden käytöstä päättää Tilaaja ja ilmoittaa sen käyttöönotosta Palveluntuottajalle.

Kunnanhallitus on 25.5.2020 § 106 päättänyt käyttää ensimmäisen optiovuoden kohteista 5, 7 ja 11. Näistä kohteista on käytettävissä vielä yksi optiovuosi. Muista kohteista on käytettävissä kaksi optiovuotta.

Kohteelle 5 kunnalla ei ole tällä hetkellä tarvetta.

Kunta on tiedustellut palveluntuottajien suostumusta yhden (1) optiovuoden käyttöön. Vastaukset on pyydetty 23.4.2021 mennessä.

Kaikki palveluntuottajat ovat antaneet suostumuksensa yhden (1) vuoden option käyttöön.

Hallintosäännön § 85 mukaan optiovuosien käyttöönotosta päättää hankintapäätöksen tehnyt viranomainen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus päättää käyttää henkilö- ja ruokapalvelukuljetusten yhden optiovuoden seuraavien kohteiden ja palveluntuottajien osalta:

 1. Kohde 1 Vesajärvi-Kaipio-Kuustenlatva. Palveluntuottaja A. Lamminmäki Oy.
 2. Kohde 2 Palinperä-Kostula-Järvenkylä-Osara. Palveluntuottaja A. Lamminmäki Oy.
 3. Kohde 3 Päivätoimintakuljetukset. Palveluntuottaja Tilausliikenne Atro Vuolle Oy.
 4. Kohde 4 Kaipio-Kintus-Hämeenkyrö. Palveluntuottaja Länsilinjat Oy.
 5. Kohde 6 Lavajärvi-Pentinmaa-Hämeenkyrö. Palveluntuottaja A. Lamminmäki Oy.
 6. Kohde 7 Henkilökuljetukset Jumesniemi - Hahmajärvi. Palveluntuottaja Vammalan Palveluliikenne Oy.
 7. Kohde 8 Henkilökuljetukset Lavajärvi - Rokkakoski - Pentinmaa. Palveluntuottaja Vammalan Palveluliikenne Oy.
 8. Kohde 9 Koulukuljetukset Pinsiö - Oksalammi - Metsäkulma. Palveluntuottaja GoBus Oy.
 9. Kohde 10 Koulukuljetukset Hämeenkyrön keskusta - Palonkulma - Turkkila. Palveluntuottaja Laiskajaakon Taksi.
 10. Kohde 11 Koulukuljetukset Hämeenkyrö - Tampere. Palveluntuottaja Laiskajaakon Taksi.
 11. Kohde 12 Palveluliikenne. Palveluntuottaja GoBus Oy.
 12. Kohde 13 Vaunukuljetukset. Palveluntuottaja Laiskajaakon Taksi.
 13. Kohde 14 Lämpölaatikkokuljetukset. Palveluntuottaja Laiskajaakon Taksi.
 14. Kohde 15 Kotiateriakuljetukset. Palveluntuottaja Laiskajaakon Taksi.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Tilausliikenne Atro Vuolle Oy, A. Lamminmäki Oy, Länsilinjat Oy, Vammalan palveluliikenne Oy, GoBus Oy, Laiskajaakon taksi, perusturvalautakunta, sivistyslautakunta, hallinto- ja talousasiantuntija Nieminen, sivistyspalvelujen talous- ja hallintopäällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön  kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000          

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Hämeenkyrön kunta
Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: (03) 565 23000