Kunnanhallitus, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Kiinteistön myynti; Valtakatu 5

HMKDno-2021-166

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Harri Jääskeläinen, tilapalvelupäällikkö, harri.jaaskelainen@hameeenkyro.fi

Kuvaus

Hämeenkyrön kunnan elinympäristöpalvelut esittää kiinteistön myyntiä osoitteessa Valtakatu 5, 39200 Kyröskoski. Rakennuksessa on viimeksi toiminut nuorten työpaja vuoteen 2020 asti. Rakennus ei sovellu kunnan hallintokuntien tarpeisiin ja on sen takia tyhjillään.

Asemakaava ja tonttitiedot
Kiinteistörekisteritunnus : 108-436-1-16. Tontin korttelinumero on 68 ja tonttinumero on 10.
Merkintä AO  ja kerrosluku 1 (enintään kahden perheen taloille sallittu esim. paritalo  1kerrokseen käy) ja tehokkuus on 0,25 (Kokonaisrakennusoikeus on 1225m2 ja jo rakennettu kerrosala vähentää osaltaan rakennusoikeutta).
Turkimusojan ranta-alue noin 25 m rannan reunasta ei saa rakentaa. Rakennukset tulee sijoittaa ylemmäs. Rakennuspaikalle voi sijoittaa toisenkin asuinrakennuksen tai paritalon jos halutaan.  Kiinteistön pinta-ala on 4900 m².

Rakennus
Kiinteistö koostuu vuonna 1988 valmistuneesta puurakenteisesta, kaksikerroksisesta rakennuksesta ja erillisestä autotallista. Rakennus on perustettu betonianturoiden varaan ja perusmuuri on paikalla valettu. Osassa rakennusta on betonirakenteinen kellari. Rakennuksen ulkoseinät ovat puurunkoiset, julkisivuverhouksena on tiilimuuraus. Rakennuksen toteutettu huoneistoala on noin 221 k-m². Rakennus on kohtalaisen peruskorjauksen tarpeessa ja se myydään purkukuntoisena.

Myynti ja markkinointi
Kohde laitetaan myyntiin Huutokaupat.com sivustolle. Huutokaupan voittajan ratkaisuperusteena on korkein kiinteistöstä tarjottu hinta. Kilpailun ehtojen mukaisesti kunta myy kiinteistön korkeimman ostotarjouksen jättäneelle ilman alarajan asettamista. Kunta pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä saadun korkeimman tarjouksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle kiinteistön os. Valtakatu 5 myyntiä Huutokaupat.com palvelun kautta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Tekninen lautakunta 6.4.2021, 27 §

Pykälän oheismateriaalina on tietoja myytävästä kohteesta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja antaa kunnanjohtajalle valtuuden myydä kiinteistö, mikäli hän katsoo hinnan sopivaksi.  

 

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

tekninen lautakunta, kunnanjohtaja Alenius

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön  kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000          

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Hämeenkyrön kunta
Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: (03) 565 23000