Kunnanhallitus, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Kiinteistön myynti; Heinijärventie 392

HMKDno-2021-166

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Harri Jääskeläinen, tilapalvelupäällikkö, harri.jaaskelainen@hameeenkyro.fi

Kuvaus

Hämeenkyrön kunnan elinympäristöpalvelut esittää kiinteistön myyntiä osoitteessa Heinijärventie 392, 39100 Hämeenkyrö. Kiinteistö on tullut testamenttisaantona Hämeenkyrön kunnalle vuonna 2019. Kiinteistö ei sovellu kunnan hallintokuntien tarpeisiin.

Kaava ja tonttitiedot

Kiinteistörekisteritunnus: 108-403-2-6. Kiinteistö on yleiskaavassa M-1 aluetta (Maa- ja metsätalousvaltainen alue): kiinteistöllä on 400m2 rakennusoikeutta. Rakennusoikeutta on käytetty 309m2. Tällä hetkellä rakennusoikeutta on siis jäljellä 91m2. Vaihtoehtoja siis tulevalla ostajalla on paljon.

Rakennus
Rakennuslupia ja suunnitelmia ei ole rakennusvalvonnassa, rakennukset ovat niin vanhoja. Rakennukset lisätty rekisteriin seuraavasti: Omakotitalo 80m2 (asuinrakennus), navetta 130m2 (talousrakennus), aitta 39m2 (talousrakennus), lato 30m2 (rakennelma) ja vaja 30m2 (rakennelma). Kokonaisuus myydään purkukuntoisena.

Myynti ja markkinointi
Kohde laitetaan myyntiin Huutokaupat.com sivustolle. Huutokaupan voittajan ratkaisuperusteena on korkein kiinteistöstä tarjottu hinta. Kilpailun ehtojen mukaisesti kunta myy kiinteistön korkeimman ostotarjouksen jättäneelle ilman alarajan asettamista. Kunta pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä saadun korkeimman tarjouksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle kiinteistön os. Heinijärventie 392 myyntiä Huutokaupat.com palvelun kautta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Tekninen lautakunta 6.4.2021, 28 §.

Pykälän oheismateriaalina on tietoja myytävästä kohteesta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja antaa kunnanjohtajalle valtuuden myydä kiinteistö, mikäli hän katsoo hinnan sopivaksi.  

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

tekninen lautakunta, kunnanjohtaja Alenius

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön  kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000          

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Hämeenkyrön kunta
Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: (03) 565 23000