Kunnanhallitus, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Aurinkopellon tonttien myynti

HMKDno-2021-244

Valmistelija

 • Sari Hietala-Karlsson, toimistopäällikkö, sari.hietala-karlsson@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hallintosäännön mukaisesti hallituksen päätösvaltaan kuuluu rakennuspaikkojen hinnoittelu ja myyntiehdot.

Hallitus on päättänyt 10.4.2017 pientalotonttien varaus- ja myyntiperusteet.  Samassa yhteydessä hallitus päätti myyntihinnat silloin myynnissä olevien rakennuspaikkojen osalta.  Päätös on edelleen voimassa myymättömien rakennuspaikkojen osalta.   

Aurinkopellon asemakaava-alueen pientalotonttien hinnat tulee määrittää, jotta tonteista voidaan aloittaa varaus- ja myyntimenettely.  Aurinkopellon pientalotontit tulevat myyntiin samojen perusteiden mukaisesti kuin muutkin kunnan pientalotontit. Aurinkopellon tonttien myyntihinnoista tulee tehdä päätös ja samalla tulee määrittää varausmaksujen suuruus alueella. 

Tonttien hinnoitteluperusteena on käytetty Realia Managementin tekemää AKA-arviota alueesta ja hinnoista sekä Kiinteistönvälitys Oy Koditar LKV:n tekemää arviota hinnoista. Hinnan määrityksessä on otettu huomioon sijainti, tonttien koko, ilmansuunta, maaperäolosuhteet, rakennusoikeus sekä yleinen hintataso alueella. Huomioon on otettu myös alueen kunnallistekniikan rakennuskustannukset siten, että alueen tonttien myyntihinnat kattavat kunnallistekniikan rakennuskustannukset.

Alueelle pääsee rakentamaan tämän hetkisen aikatauluennusteen mukaan viimeistään maaliskuussa 2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus hyväksyy

 1. Aurinkopellon asemakaava-alueen pientalotonttien varaus- ja myyntiperusteiksi aiemmin tekemänsä päätöksen (10.4.2017 § 57) mukaiset perusteet.
 2. Aurinkopellon asemakaava-alueen tontit tulevat varattavaksi 14.6.2021 klo 12:00 alkaen. Tontit ovat varattavissa edellä mainitusta ajankohdasta alkaen sähköisesti kunnan nettisivuilla olevan karttapalvelun kautta.
 3. Maankäyttöinsinöörille osoitetun varauksen voi jättää myös kirjallisesti Hämeenkyrön kunnanvirastolle tai toimittaa maankäyttöinsinöörille sähköpostitse.
 4. Varausta koskevasta asiakirjasta tulee yksiselitteisesti käydä ilmi varauksen kohde ja varaaja yhteystietoineen.
 5. Ennakkovarauksia ei oteta vastaan. Näin ollen ennen edellä mainittua ajankohtaa jätettyjä varauksia ei huomioida.
 6. Mikäli kaksi varausta tehdään saman aikaisesti, otetaan huomioon ensisijaisesti sähköisesti kunnan nettisivujen kautta tehty varaus.
 7.  Aurinkopellon asemakaava-alueen tonttien varausmaksu on vuoden 2021 aikana 1000 euroa sekä sitä seuraavina vuosina 500 euroa.
 8. Myytävien tonttien hinnoiksi päätetään seuraavan taulukon mukaiset hinnat.
   

Aurinkopellon asemakaava-alue 

Kortteli

Tontti

Rak.oikeus (k-m2)

Pinta-ala

Arvo

601

1

300

2057 m2

30 000 €

601

2

300

2094 m2

27 000 €

601

3

300

2222 m2

32 000 €

602

1

300

2265 m2

32 000 €

602

2

300

2194 m2

29 000 €

602

3

300

2126 m2

33 000 €

603

1

300

2104 m2

30 000 €

603

2

300

2159 m2

28 000 €

603

3

300

2163 m2

28 000 €

603

4

300

2163 m2

28 000 €

603

5

300

2129 m2

31 000 €

603

6

300

2013 m2

33 000 €

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

tekninen lautakunta, ympäristölautakunta, maankäyttöinsinööri Rantanen, Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy/Lahti

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön  kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000          

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Hämeenkyrön kunta
Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: (03) 565 23000