Kunnanhallitus, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Vetovoimatoimikunnan perustaminen 2021

HMKDno-2021-78

Valmistelija

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kunnassa tehdään parhaillaan talouden tasapainotusta, jossa menojen kasvun hillinnän ohella tärkeä näkökulma on kunnan vetovoiman säilyttäminen ja lisääminen. Tulee olla ryhmä, jonka tehtävänä on edistää Hämeenkyrön vahvuuksien ja vetovoiman kasvua nykyisiä voimavaroja uudelleen suuntaamalla ja yhteistyötä aktivoimalla. Ryhmä perehtyy asiantuntijoiden avulla aihealueeseen ja kunnan strategioihin perustuen, hakee ratkaisuja ja ohjaa organisaatiota toteuttamaan aihealueen tavoitetta.  

Hallitus voi perustaa toimikuntia tiettyjä tehtäviä varten. 

Aihealueet, jotka toimikunta toimikautensa aikana käsittelee:

 1. Rakentamattomien asemakaavatonttien realisointimahdollisuuksien edistäminen
 2. Kaavatonttien uudistumisen edistäminen 
 3. Haja-asutusalueen kiinteistötarjonnan näkyvyyden edistäminen.
   

Yhteisenä tavoitteena on rakentamisen lisääminen ja nettomuuttoliikkeen edistäminen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus asettaa vetovoimatoimikunnan ja päättää, että

 1. toimeksianto on selosteosassa mainittu,
 2. valitsee toimikuntaan sopivaksi katsomansa määrän jäseniä
 3. toimikunnan sihteerinä ja työn tulosten yhteenvedon laatijana toimii kunnanjohtaja
 4. kunnanjohtaja kutsuu viranhaltijoista kunkin aihealueen nykytilan alustajat selostamaan asiaa
 5. toimikunnan kokouspalkkiot maksetaan hallituksen menoista
 6. toimikunnan muistiot saatetaan hallitukselle tiedoksi.
 7. loppuyhteenveto tehdään toimikauden lopuksi.
 8. toimikausi on toukokuun 2021 loppuun asti. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esityksen ja valitsi toimikuntaan Heidi Tulosen, Timo Mäkelän, Tiina Jokelan, Raija Wertergårdin ja Jarmo Kalliolan. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 

Tiedoksi

kunnanjohtaja Alenius, valitut, luottamushenkilöpalkat Vuorinen, hallintopalvelusihteeri Myllymäki

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön  kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000          

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Hämeenkyrön kunta
Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: (03) 565 23000