Kunnanhallitus, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Talouden tasapainotusohjelma 2021, ohjeistus

HMKDno-2021-84

Valmistelija

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Kuvaus

Valtuuston 14.12.2020 hyväksymässä vuoden 2020 talousarviossa todettiin, että toimintakate on 60 milj. euroa. Se on 2,7 milj euroa ja 4,8 % enemmän kuin alkuperäinen talousarvio 2020 ja 2,6 milj euroa ja 4,5 % enemmän kuin muutostalousarvio. Tilinpäätökseen 2019 verrattuna kasvua on 4 milj. euroa, 7,3 prosenttia. 

Verotuloarvioksi arvioitiin 39 milj. euroa. Se on 590 000 euroa ja 1,5 % muutostalousarviota 2020 enemmän. Valtionosuudet ovat 23,4 milj. euroa. Ne ovat 2,1 euroa ja 8,2 % vähemmän kuin muutostalousarviossa 2020.

Vuosikate on siten 1,6 milj. euroa. Vuosikate ei riitä kattamaan poistoja. Vuoden 2021 tilikauden tulos talousarviossa on negatiivinen 3,3 milj.euroa. Investointiohjelman eurotaso on 5 milj. euroa. 

Talousarviokirjaan sisältyi talouden tasapainotusohjelman aloittaminen pääkohdittain seuraavasti:

Pysäyttävä taloustilanne – talouden tasapainottamisen tarve syntyy

Talousarvioesitys vuodelle 2021 sisältää kolmen miljoonan euron (5,2 %) kasvun toimintakatteeseen (verrattuna vuoden 2020 alkuperäiseen talousarvioon), jota ei ole mahdollista rahoittaa verorahoituksella ja johtaa siten suureen 3,1 milj euron alijäämään. Talousarviokehyksen ylittyminen 3 milj. eurolla todettiin kokonaisuutena 3.11.2020 eli viikkoa ennen lautakuntakäsittelyitä. Ennen lautakuntakäsittelyitä palvelualueet löysivät joitakin säästöjä, mutta ne eivät muuttaneet suuruusluokkaa.

Tilanne osoittaa sen, että palvelutuotannon tarpeet kasvavat nyt selvästi nopeammin kuin verorahoituksen mahdollisuudet. Hämeenkyrön toimintojen laatutaso on korkea, palveluvalikoima monipuolinen ja niitä käytetään hyvin ja kysyntä näyttää joiltakin osin kasvavan selvästi. Asukasluku ei kuitenkaan ole vuoden 2017 jälkeen kasvanut, joten vanhempien ikäluokkien osuuden kasvu selittää pääosan palvelutarpeen kasvusta. Tilanteen äkillisyys on yllättävää, uhkaava menokasvu ei näy vielä tämän vuoden toteutumassa.

Johtopäätös

Vuoden 2021 talousarvio joudutaan hyväksymään pahasti alijäämäisenä, mutta samalla on päätettävä, että sitä ei voida sellaisenaan toteuttaa, vaan tilanteen korjaamiseen tarvitaan kuntalain tarkoittama talouden tasapainottamisohjelma suuruusluokaltaan 5 milj. euroa ja kestoltaan kolme vuotta (tämä on vasta alustava linjaus). Se hyväksytään erillisenä asiakirjana vielä tämän valtuustokauden aikana ja samalla sen perusteella hyväksytään myös muutostalousarvio 2021, jolla korjataan nyt käsiteltävä talousarvio myös käytännössä toteutettavalle tasolle.

Tasapainottamisen lähtökohdista talousarviossa todetaan mm. seuraavaa:

Tasapainottamiseen on kaksi pääasiallista lähtökohtaa (menovaikutukset ja tulovaikutukset), joita molempia tullaan tarvitsemaan:

 • Toimintakate ei voi kasvaa nyt esitetyllä tavalla vaan tilanne edellyttää keskeisten toimintojen tuottavuuden kehittämistä sekä muiden toimintojen ja toimintatasojen supistamista. Tuottavuuden kehittäminen edellyttää uudenlaisia toimintatapoja ja toimintojen supistaminen palvelustrategiassa tehtäviä valintoja. Tarkastelussa on oltava myös henkilöstömenot ja palveluiden ostot.
   
 • Verotulojen ja valtionosuusrahoituksen on vahvistuttava, joka edellyttää positiivista väestö- ja työllisyyskehitystä. Nämä molemmat edellyttävät aktiivista vetovoiman ja pitovoiman kehittämistä kaikissa toiminnoissa eli myös tarkasti kohdistettuja panostuksia ja investointeja.
   

Perinteinen talouden sopeuttaminen ja tasapainottaminen kohdistuu ensisijaisesti nopeisiin menoleikkauksiin ja kohdistuu usein kaikkeen mahdolliseen ja aikaansaa suuren epävarmuuden henkilöstöön ja viimeistään säästötavoitteiset lomautukset vielä vahvistavat passivoivan ilmapiirin. Nämä eivät ainakaan edistä kunnan vetovoiman vahvistamista. Tuloksekkaampi toimintatapa on vaikuttaa ensisijaisesti toiminnan muuttumiseen ja uudistamiseen, joka saa varmemmin aikaan toivotut pysyvät talousvaikutukset. Se edellyttää, että henkilöstö ymmärtää muutoksen tärkeyden ja on mukana ratkaisuja hakemassa ja toteuttamassa.

Talousarviossa ei siis vielä määritelty sitä, mille tasolle toimintakate pitää supistaa, millaiseksi muodostuu vuosikate ja mikä on tavoiteltava tulos vuodelle 2021. Ei myöskään määritelty vielä sitä, mikä on eri palvelualueiden osuus toimintakatteen säästövelvoitteesta. Vain karkea suuruusluokka edessä olevasta tasapainotustarpeesta oli nähtävissä, koska verorahoituksen suuruusluokasta ei ollut varmuutta.

Tilanne on tammikuussa 2021 tarkentunut kun on saatu tiedot verotuloista ja valtionosuuksista. Talousarvion  taloudenhoito-ohjeet vuodelle 2021 olivat kunnanhallituksessa tiedoksi 25.1.2021.

Niissä todettiin seuraavaa:

Tänä vuonna käyttösuunnitelmat tehdään vasta huhtikuun jälkeen, kun ensin on hyväksytty talouden tasapainottamisohjelma ja siihen sisältyvä muutostalousarvio vuodelle 2021. Investointiosan käyttösuunnitelma tehdään kuitenkin heti alkuvuonna teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi lautakunnan alaisten hankkeiden osalta. Talousarviossa 2021 hyväksytyt määrärahat eivät ole täysimääräisesti käyttävissä, sillä talousarviomuutos tehdään huhtikuussa.

Vuoden 2021 verotuloarvioksi on nyt tarkentumassa 40,5 milj. euroa. Se on 1,5 milj. euroa talousarviota enemmän. Valtionosuudet tulevat olemaan 23,4 milj. euroa eli sama taso kuin talousarviossa. Verotulolisäys pienentää talousarvion alijäämää 3,3 milj. eurosta 1,8 milj. euroon.

Lisäksi tammikuussa on saatu käyttöön kestävä kuntatalousverkoston tuottama massiivinen laskenta-aineisto Hämeenkyrön kunnan toimintojen kustannustasosta painelaskelmineen.

Tasapainottamisen lähtökohtana on toimintakatteen kasvun estäminen. Siksi lähtökohdaksi on valittu valmistumassa olevan tilinpäätöksen 57,7 milj. euron toimintakatetaso eikä talousarvion mukainen 60,2 milj. euron toimintakate. Oheismateriaalina olevassa aineistossa on tavoiteltavaksi toimintakatetasoksi valittu 58,4 milj. euroa, joka perustuu välttämättömään korotustarpeeseen (keskimäärin 1,8 %), joka toiminnassa tarvitaan poikkeuksellisen tilinpäätösvuoden jälkeen. Tämän toimintakatetason perusteella on asetettu toimintamenojen enimmäistasot palvelualueille käyttösuunnitelmien laatimiseksi. Näillä luvuilla laaditaan muutostalousarvio 2021.

Mikäli palvelualueet pysyvät toteuttamaan käyttösuunnitelmat annetulla enimmäismäärällä, se merkitsee 1,6 milj. euron kevennystä toimintakatteeseen. Yhdessä 1,5 milj. euron verotulolisäyksen kanssa tasapainottava vaikutus on 3,1 milj. euroa.

Edellä olevien verorahoitus- ja toimintakatelaskelmien perusteella pystytään määrittelemään vuosikatetavoitteeksi 4,8 milj. euroa ja alijäämän välttäminen lähes kokonaan olisi mahdollista 2021. Silti pysyvää, pidempivaikutteista tasapainotusta tarvitaan, koska 2022 talousarvion tasoon ei näillä näkymin ole korotusvaraa. Talouden tasapainottumisen onnistuminen 2021 helpottaa vuoden 2022 toiminnan ja talouden suunnittelua.

Valmistumassa olevan tilinpäätöksen ennakoidaan olevan 1,6 milj. euroa ylijäämäinen ja taseen ylijäämäksi jää siten 0,8 milj. euroa. Valmistuvan tilinpäätöksen eurot eivät vielä ole lopullisia ja ne voivat vielä muuttua.

Oheismateriaalina hallitukselle on taulukko talouden tasapainotuksen euromäärien jakautumisesta palvelualueille sekä vertailutietoja. Sarakkeessa muutostalousarvio (mta) ovat palvelualueille kaavaillut muutostalousarvion ulkoiset nettoluvut. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus

 1. käy alustavan keskustelun tasapainottamisohjelman sisällöstä, jotta se toteuttaa valtuuston edellyttämää talouden tasapainotusta ja edellytettyä muutostalousarviota
 2. asettaa kunnan toimintakatetavoitteeksi 58,4 milj. euroa ja palvelualueille käyttösuunnitelmien laadinnan raamit oheismateriaalin mukaisesti
 3. ohjeistaa lautakunnat tekemään käyttösuunnitelmatasoiset muutostalousarvioesitykset siten, että lautakuntakäsittelyviikko on 15.3.2021 alkava viikko.   

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

lautakunnat 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)