Kunnanhallitus, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Asemakaavamuutos Kyrönkatu 6, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kolme luonnosvaihtoehtoa nähtäville

HMKDno-2020-279

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Helena Ylinen, kaavoitusarkkitehti, helena.ylinen@hameenkyro.fi
Mia Saloranta, kaavasuunnittelija, mia.saloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Kyröskoskella ja siinä on kolme kiinteistöä, 108-411-1-215 Kaivola (0,1040 ha), 108-411-1-237 Niskala (0,1330 ha) ja 108-411-1-233 Mäntylä (0,1400 ha). Kiinteistöt muodostavat yhtenäisen alueen Kyrönkadun ja Koulukadun kulmaan osoitteissa Kyrönkatu 6 ja Koulukatu 40-42 ja niiden pinta-ala on yhteensä 0,3770 ha. Alueen naapureina Koulukadulla on asuinpientaloja ja Alasentien puolella palveluasumisyksikkö Jaakonkoti.

Kyrönkatu 6:ssa sijaitsee tyhjillään oleva asuinrakennus, arviolta 1890-luvulla rakennettu entinen mäkitupa pihapiireineen. Kiinteistöt Koulukatu 40 ja 42 ovat rakentamattomia ja ne ovat aikoinaan olleet em. asuinkiinteistön peltoa.

Kaavoitustilanne: Voimassa olevan asemakaavan (kv hyv. 1.3.1999) mukaan alueella on asuinrivitalojen kortteli AR, tontit 12 ja 13, kerrosluku enintään 1 ½, rakennusoikeus yhteensä enintään 650 kem2. Alue lukeutuu maakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön "Kyröskosken tehdasyhdyskunnan asuinalueet" (kohde numero 25, Pirkanmaan maakuntakaava 2040, mkv hyv. 27.3.2017). Alueella on vireillä Hämeenkyrön keskustan osayleiskaavan 2040 laatiminen. Keskustan osayleiskaavan alueelle on kunnan tilaamana vuonna 2017 laadittu yleiskaavatasoinen kulttuuriympäristöselvitys, jonka mukaan Kyrönkatu 6:n päärakennus kuuluu arvoluokkaan 1.

Kyrönkatu 6 on saanut kunnalta purkuluvan keväällä 2020. Purkulupaprosessiin sisältyivät mm. Pirkanmaan maakuntamuseon ja kunnan kaavoituksen lausunnot, jotka kiinteistön vaurioiden ja huonon kunnon vuoksi puolsivat lupaa.

Asemakaavamuutos pohjautuu alueen yksityisten maanomistajien hakemukseen. Kunta vastaa kaavamuutoksen laatimisesta, koska voimassa olevassa asemakaavassa ei ole huomioitu maakuntakaavassa esitettyä Kyröskosken tehdasyhdyskunnan maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Myöskään voimassa olevan asemakaavan mahdollistamat AR-korttelin rivitalot eivät kaavoituksen nykyisen suunnittelukäsityksen mukaan rakennustyyppinä sovellu maakunnallisesti arvokkaan Koulukadun varren mittakaavaan ja yleisilmeeseen. Lisäksi rivitalojen rakennusalat sijaitsevat kiinteistöllä liian ahtaasti siten, että asuntokohtaisten viihtyisien näkymien ja ulko-oleskelualueiden sekä pysäköinnin järjestäminen olisi korttelissa hankalaa.

Asemakaavoituksen yhteydessä tutkitaan uuteen tietoon pohjautuen esitettävien uudisrakennusten soveltuvuus lähiympäristön mittakaavaan ja maisemaan. Voimassa olevassa kaavassa esitettyä rakennusoikeuden määrää voidaan joutua nykyisestä jonkin verran vähentämään. Asemakaavamuutoksen myötä alue voidaan saada ajanmukaisena rakentamisen piiriin. Alustavana tavoitteena voisivat olla esimerkiksi kaksi paritalon rakennuspaikkaa. Asemakaavamuutoksen yksityiskohdat ja lopputulos varmistuvat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen asemakaavaprosessin myötä.

Lisätietoja alueesta on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus kuuluttaa asemakaavamuutoksen vireille.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Helena Ylinen, kaavoitusarkkitehti, helena.ylinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Asemakaavamuutokseen on yhteistyössä viranhaltijoiden ja maanomistajien kanssa laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kolme alustavaa luonnosta mielipiteiden saamista varten.

Vaiheen jälkeen laaditaan yksi asemakaavamuutoksen ehdotuksen aineisto: kaavakartta, merkinnät ja määräykset sekä selostus.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus asettaa nähtäville asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kolme luonnosvaihtoehtoa mielipiteiden saamista varten.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kaavoitusarkkitehti Ylinen (toimeenpanovastuu)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)