Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 224 Yrityspalvelut Oy:n aseman ja elinkeinopolitiikan toimintatavan uudistaminen

HMKDno-2021-175

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on maaliskuun alussa katsonut aiheelliseksi aloittaa valmistelun kunnan elinkeinopolitiikan uudistamiseksi ja Yrityspalvelut Oy:n aseman ja jatkuvuuden uudelleenarvioimiseksi. Uudistamisen tarpeen on osoittanut mm. Yrittäjien kuntabarometrin 2020 tulokset.

Kunta on paikallislehdessä 18.3.2021 kertonut elinkeinopolitiikan suunnittelun aloittamisesta ja sen sisältö ja tavoitteet on tiedotettu kunnan kotisivuilla huhtikuussa. Tiedotteessa on alustavasti selostettu uudistuksen tarvetta, tavoitteita ja toteutusta, mutta kunta ei ole vielä tehnyt päätöksiä uudistuksen toteuttamisesta. Suunnitelmasta pyydettiin kannanottoja avoimesti sähköpostilla sekä Hämeenkyrön Yrittäjät ry:ltä sekä kunnalla olevan yritysrekisterin osoitteiden perusteella kaikilta yrityksiltä. Asiasta on myös neuvoteltu Pirkanmaan Yrittäjät toimitusjohtaja Pasi Mäkisen kanssa.

Saaduista kyselyvastauksista on laadittu oheinen yhteenveto. Yhteenvedon lopussa on vaikutusten arviointi ja johtopäätökset siitä millä tavalla elinkeinopolitiikan uudistaminen tulisi toteuttaa.

Liitteenä on sekä suunnitelma että yhteenveto. Oheismateriaalina on yrittäjäyhdistyksen kyselyvastausten yhdistelmä ja kunnan tekemän kyselyn yhdistelmä.

Yksi kuntastrategian kolmesta päätavoitteesta on ohittamaton Hämeenkyrö. Sen sisällössä on asetettu tavoitteeksi, että kunta tunnetaan aktiivisesta elinkeinopolitiikasta ja monipuolisesta toisen asteen koulutuksesta. Ohittamattomat elinkeinopalvelut edellyttävät esim. seuraavien toimintatapojen toteutumista:

 • nopeat ratkaisuehdotukset yritysten yritystontti- tai toimitilatarpeisiin ja kaavamuutoksiin
 • laadukkaat neuvontapalvelut
 • maakunnan keskitasoa alempi työttömyys varsinkin nuorisotyöttömyydessä ja pitkäaikaistyöttömyydessä
 • monipuolistuva elinkeinorakenne ja hyvä valinnanvapaustuottajien valikoima.

 

Kuntastrategiassa on jo nähty, että hyvä elinkeinopolitiikka tarvitsee aktiivisen toimintatavan ja kiinteät yhteydet kunnan maankäyttöpalveluihin ja työllisyyspalveluihin. Yhtiömuotoinen elinkeinopolitiikka ei tätä mahdollista parhaalla mahdollisella tavalla.

Yrityspalvelut Oy:n toiminnan lopettaminen ja sijoittaminen kunnan organisaatioon herättää huolta toiminnan lisääntyvästä byrokraattisuudesta ja päätöksenteon kankeudesta. Yrittäjien kyselyissä ilmaisema huoli pitää ottaa jatkosuunnittelussa vakavasti huomioon.

Suunnitelma uudistuksesta sekä Elpo-työryhmän uudistamisluonnos on käsitelty Elpo-työryhmässä 18.6.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Elinkeinopolitiikan uudistamisen jatkovalmistelu:

Kuntastrategian päämäärän toteuttaminen edellyttää kolmen muutoksen toteuttamista, pelkkä organisaatiomuutos ei riitä. Elinkeinopalvelujen organisointitapaa on muutettava niin, että se antaa sen toteuttajille hyvät toimintaedellytykset eli riittävän toimivallan kunnan toiminnassa. Käytännön toimintatapoja on muutettava niin, että se on nykyistä paremmin yrittäjät tavoittavaa, aktiivista ja ratkaisuja tuottavaa. On myös nykyistä paremmin pystyttävä osoittamaan, että yritysnäkökulma ja yritysvaikutukset otetaan huomioon kaikessa kunnan toiminnassa.

Kunnanhallitus jatkaa elinkeinopolitiikan uudistamista seuraavasti:

 • Yrityspalvelut Oy toiminnan siirtäminen kunnan omaan toimintaan valmistellaan liikkeenluovutusmenettelyllä tarvittavine hallintosääntö- ja talousarviomuutoksineen hallituksen ja valtuuston lopullisesti syksyllä päätettäväksi niin, että muutos voidaan toteuttaa vuoden 2022 alusta alkaen.
 • Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy hallituksen tulee ottaa tämä omistajaohjauksena huomioon omassa toiminnassaan.
 • Elinkeinopoliittiset toiminnot valmistellaan sijoitettavaksi toiminnallisten syiden takia elinympäristöpalvelujen palvelualueelle, mutta johto ja päätöksenteko on kunnanhallituksen ja kunnan johdon alaista toimintaa. Valmisteluvastuu on elinympäristöjohtajalla.
 • Talousarvion tavoitteisiin valmistellaan tulostavoitteet ja mittarit, jolla määritellään aktiivisen elinkeinopolitiikan toteuttamistavat. Elpo-työryhmän kokoonpanoa ja toimintaa samalla uudistetaan. Valmisteluvastuu on Yrityspalvelut Oy henkilökunnalla.
 • Kuntastrategian mukaisesti samassa yhteydessä valmistellaan myös työllisyyspalvelujen siirtäminen perusturvan palvelualueelta elinkeinopalvelujen yhteyteen. Valmisteluvastuu on sosiaali- ja terveysjohtajalla.

 

Asian käsittely:

Keskustelun kuluessa Esa Järvenpää esitti asian käsittelyn siirtoa.  Heimo Nordfors kannatti Järvenpään esitystä. 

Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen äänestystavaksi, käsittelyn jatko on Jaa ja käsittelyn siirtäminen on Ei. 

Päätös

Hallitus siirsi asian käsittelyn äänestyksen jälkeen äänin 7-2. 

Äänestystulokset

 • Jaa 2 kpl 22%

  Risto Linnainmaa, Vilho Ponkiniemi

 • Ei 7 kpl 78%

  Päivi Leskinen, Heidi Tulonen, Heimo Nordfors, Rauno Mäki, Esa Järvenpää, Katariina Pylsy, Päivi Hiltunen

Valmistelija

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus päätti 28.6.2021 siirtää asian käsittelyn vaalien jälkeisen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Elinkeinopolitiikan tehostamisen tavoitteita ja molempia toteuttamisvaihtoehtoja on kuvattu oheismateriaalissa olevassa perustelutekstissä. Siinä on myös vaikutusten arviointi sekä osakeyhtiömallista että kunnan omasta toimintamallista. Elinkeinopolitiikan tehostamisesta käydään nyt ensimmäinen keskustelu uuden kunnanhallituksen kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus keskustelee elinkeinopolitiikan uudistamisen jatkovalmistelusta ja ratkaisuehdotus käsitellään seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa.

Päätös

Hallitus kävi keskustelun elinkeinopolitiikan uudistamisesta ja linjasi valmistelun. 

Janne Mäkinen poistui tämän asian keskusteluvaiheessa. 

Valmistelija

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Kuvaus

Yrityspalvelu Oy toimitusjohtaja Markus Pikka on 26.8.2021 irtisanoutunut tehtävästään.

Kunnanhallitus kävi 6.9.2021 perusteellisen keskustelun kunnan yrityspalveluiden tuottamisesta. Sen tuloksena todettiin, että kunta tehostaa elinkeinopolitiikkaansa niin, että sen organisointi tehostuu ja yrittäjien aiemmin 2021 toteutetuissa kyselyissä ilmaisemat tarpeet toteutuvat. Elinkeinopolitiikka tulee kiinteämmin osaksi kunnan toimintaa.

Yrityspalvelut ja koko elinkeinopolitiikka nostetaan konsernin tytäryhtiöstä kunnan päätoimintojen tasolle ja suoraan kunnanhallituksen alaisuuteen, mutta toiminnallisesti elinympäristöpalvelujen vastuualueeksi. Elinkeinoelämälle ja yrittäjille annettavat palvelut saadaan ”yhden luukun” kokonaisuudeksi oli sitten kyseessä tonttiin, toimitilaan, työvoimaan tai yritysneuvontaan liittyvästä asiasta. Elinkeinopalvelujen henkilöstölle tulee olla nykyistä vahvempi toimivalta päättää asioista. Vuoropuhelua elinkeinoelämän kanssa lisätään uudenlaisella elpo-toiminnalla, joka käsitellään erillisenä asiana. Uudistuksen perustelut ja vaikutusten arviointi sisältyvät hallituksen edellisen kokouksen oheismateriaaliin.

Uuden elinkeinojohtajan viran perustaminen käsitellään eri pykälässä, samoin viran haettavaksi julistaminen.  Hallintosäännön muutos, jolla elinkeinojohtajan valinta tulee hallituksen tehtäväksi, käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa ja se menee hyväksyttäväksi valtuustoon 27.9.2021 kokoukseen.  Samassa hallintosäännön päivityksessä määritellään elinkeinojohtajalle vuoden 2022 alusta tuleva päätösvalta. 

Hallintosäännön 89 § mukaisesti hallitus päättää palvelualueen jakamisesta vastuualueisiin. Hallitus päättää siksi elinympäristöpalveluille tulevasta uudesta vastuualueesta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus päättää elinkeinopolitiikan tehostamisen toteuttamiseksi seuraavaa: 

 1. Elinympäristöpalvelujen palvelualueelle muodostetaan elinkeinopalvelujen vastuualue 1.1.2022 alkaen, jonka esimieheksi tulee elinkeinojohtaja.
   
 2. Yrityspalvelut Oy:n liiketoiminta ja muu henkilöstö siirretään elinkeinopalvelujen vastuualueelle liikkeenluovutusmenettelyllä 1.1.2022 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Elinympäristölautakunta, laskentapäällikkö Salmela, taloussuunnittelija Rönkkö, henkilöstöpäällikkö Hirvonen-Ylinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön  kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000          

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Hämeenkyrön kunta
Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: (03) 565 23000