Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 222 Yhteistoimintamenettelyn ja -neuvottelujen käynnistäminen: Pirkanmaan hyvinvointialue

HMKDno-2021-467

Valmistelija

 • Mira Hirvonen-Ylinen, henkilöstöpäällikkö, mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hallintosäännön § 97 mukaan hallitus päättää koko kuntaa koskevan yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä.

Pirkanmaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pirkanmaan julkisilla palveluilla on sen jälkeen vain yksi järjestäjä, joka on vastuussa pelastuspalvelujen lisäksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon perustason palveluista että erikoissairaanhoidosta. 

Hyvinvointialue vastaa vuodesta 2023 lähtien muun muassa seuraavista julkisista palveluista:

 • Perusterveydenhuolto, esim. terveysasemien vastaanottotoiminta ja vuodeosastot
 • Erikoissairaanhoito, esim. Taysin sairaalat
 • Ensihoito, esim. ambulanssit
 • Palo- ja pelastustoiminta
 • Suun terveydenhuolto
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Äitiys- ja lastenneuvolat
 • Aikuissosiaalityö
 • Lastensuojelu
 • Vammaispalvelut
 • Ikääntyneiden asumispalvelut
 • Kotihoito
 • Kuntoutus
   

Hyvinvointialuetta valmistelee Pirkanmaalla väliaikainen toimielin (Vate). Sillä on jaoksia, joissa asiantuntijat valmistelevat hyvinvointialueen eri osa-alueita. Väliaikaisen toimielimen hallinto- ja tukipalveluista ja viestinnästä vastaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.  Vate vie hyvinvointialueen toimeenpanoa eteenpäin siihen asti, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluehallitus aloittanut toimintansa keväällä 2022.

Osana hyvinvointialueen rakentamista valmistellaan sote-keskusten toiminnan muutoksia PirSote-hankkeessa. Maakunnan laajuisen organisaation toimintaa kehitetään myös KOMAS-hankkeessa.

Muutoksen aikataulu

 • 7/2021 Hyvinvointialue perustetaan, väliaikainen toimielin nimitetään ja valmistelu alkaa
 • 1/2022 Aluevaltuuston vaali
 • 3/2022 Aluevaltuusto aloittaa toimintansa, aluehallitus aloittaa toimintansa
 • 1/2023 Hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta Pirkanmaalla.


Kuntien sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin työntekijät siirtyvät liikkeenluovutuksella hyvinvointialueen työntekijöiksi vuoden 2023 alusta alkaen. Hyvinvointialueen työntekijöiksi tulee osa kuntien tukipalvelutehtävissä työskentelevistä sekä kuntien opetustoimesta opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit. Hyvinvointialueesta tulee Pirkanmaan suurin työnantaja, työntekijöitä sillä on noin 18 000.

Väliaikainen toimielin tulee pyytämään mm. henkilöstöön liittyviä alustavia tietoja vuoden 2021 aikana ja tarkemmat henkilöstölistaukset vuoden 2022 aikana. 

Kuntien yhteistoimintalaki velvoittaa kuntatyönantajaa käsittelemään asian yhteistoimintaneuvotteluissa. Lisäksi laissa on määräykset koskien liikkeen luovutusta.

Uudistuksen valmistelua tapahtuu syksyn 2021 ja vuoden 2022 aikana, minkä vuoksi yhteistoimintaneuvotteluita käydään ns. jatkuvan neuvottelun periaatteella. Ensimmäisessä vaiheessa neuvottelut ovat luonteeltaan informatiiviset ja seuraavassa vaiheessa siirrytään käsittelemään konkreettisemmin liikkeen luovutuksella siirtyvän henkilöstön tietoja.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus käynnistää yhteistoimintamenettelyn ja -neuvottelut koskien Pirkanmaan hyvinvointialueen organisointia, valmistelua ja tietojen luovutusta. Neuvotteluita käydään ns. jatkuvan neuvottelun periaatteella.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Henkilöstöpäällikkö Hirvonen-Ylinen (toimeenpanovastuu)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)