Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 223 Sopeuttamisohjelma

HMKDno-2021-450

Valmistelija

 • Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi
 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Kuvaus

Talousarviossa 2021 mainittiin, että se joudutaan hyväksymään pahasti alijäämäisenä. Sitä ei voida sellaisenaan toteuttaa, vaan tilanteen korjaamiseen tarvitaan kuntalain tarkoittama talouden tasapainottamisohjelma. Tasapaino-ohjelman suuruudeksi arvioitiin tuolloin 5 milj. euroa kestoksi kolme vuotta. Arvioiden todettiin olevan alustavia.  

Muutostalousarvio hyväksyttiin valtuustossa 26.4.2021. Muutostalousarviossa ei päästy hallituksen alunperin asettamaan toimintakatetavoitteeseen. Muutostalousarvion hyväksymisen yhteydessä todettiin, että syksyllä tehdään vielä uusi muutostalousarvio. Syksyn muutostalousarvioon oli tarkoitus ottaa mukaan ne asiat, joita ei voitu ottaa vielä mukaan kevään muutostalousarvioon, koska ne vaativat erillisen päätöksen. Toimintakatetavoite muutostalousarviolle oli 58,4. Muutostalousarvion toimintakate oli 59,9 milj.euroa.  

Talouden tasapainotusohjelma hyväksyttiin samassa valtuustossa 26.4.2021. Tasapaino-ohjelmassa todettiin, että muutostalousarvion toimenpiteillä ei päästy vielä toimintakatetavoitteeseen. Siksi lisää valmistelua tarvitsevat toimenpiteet koottiin tasapaino-ohjelmaan hyväksytyiksi valmistelutoimiksi.

Tasapaino-ohjelma sisälsi periaatteita ja  konkreettisia toimia. Tasapaino-ohjelmassa määriteltiin ohjelman seuranta toteutettavaksi osavuosikatsauksessa, syksyn muutostalousarviossa ja talouden tasapaino-ohjelman syksyn versiossa.  

Valtuusto oli hyväksynyt ohjelman ja siihen sisältyvät taloutta tasapainottavat kohteet. Ohjelman sisältämien kohteiden toteutuminen vaati kuitenkin valmistelua ja toimielinten päätöksiä. Päätöksiä kaikista ohjelman sisältämistä tasapainotuskeinosta ei tehty ohjelman mukaisena ja siksi ohjelman toteutus osoittautui mahdottomaksi. Koska omana työnä tehty ja ilman ohjausryhmää valmisteltu talouden tasapainotustyö ei ole osoittautunut riittävän vahvaksi toimintatavaksi, niin on valmisteltu talouden sopeuttamisohjelman teon aloitus konsultin tuella ja ohjausryhmän johdolla. Ulkopuolisen tuen tarvetta lisää myös koko ajan tarkentuvat ja muuttuvat laskelmat soteuudistuksen kuntakohtaisista talousvaikutuksista. Kunnan talousarvio on nykyisen suuruinen enää vuoden 2022 ajan.

Uusille luottamushenkilöille pidettiin 26.8.2021 talousilta, jossa kuntatalouskonsultti Eero Laesterä kertoi kunnan talouden tiukkuuden nykytilan ja tulevaisuuden laskelmien valossa sekä edessä olevan sopeutustarpeen.

Tilaisuuden jälkeen valtuuston ja hallituksen puheenjohtajisto kokoontui kunnanjohtajan, palvelujohtajien ja henkilöstöpäällikön sekä konsultin kanssa käymään läpi sopeutusohjelman etenemisprosessia.

Tavoitteena on valmistella valtuuston hyväksyttäväksi Hämeenkyrön talouden sopeutuspaketti, joka sisältää konkreettiset euroiksi lasketut aikataulutetut toimenpiteet ja keinot, millä Hämeenkyrön kunnan talous voidaan oikaista asetetun tavoitteen mukaiseksi ja jonka valtuusto hyväksyy kerralla.

Toimenpidesuunnitelma sisältäisi toiminta-analyysiä, haastatteluja, ohjausryhmätyöskentelyä ja väliraportointia.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus esittää valtuustolle, että 

 1. Hämeenkyrössä aloitetaan talouden sopeuttamisprosessi konsultin tuella ja ohjausryhmän johdolla
   
 2. sopeutusohjelman tekoa johtaa ohjausryhmä, johon kuuluvat
  • valtuuston puheenjohtajisto
  • hallituksen puheenjohtajisto
  • kunnanjohtaja, palvelujohtajat ja henkilöstöpäällikkö
  • ryhmä valitsee puheenjohtajan keskuudestaan 
  • ryhmän sihteerinä on taloussuunittelija
    
 3. nykyinen talouden tasapainotusohjelma lakkaa olemasta voimassa, mutta sen kohteet siirretään uuteen sopeuttamisohjelmaan ohjausryhmän päätösten mukaisesti.

Päätös

Hallitus päätti yksimielisesti lisätä ohjausryhmään hallituksen jäsenistä Päivi Hiltusen ja Raija Westergårdin.

Raija Westergård esitti, että poistetaan kohdasta yksi, sanat "konsultin tuella".  Kukaan ei kannattanut esitystä, joten puheenjohtaja totesi sen raukeavan kannattamattomana. 

Muilta osin hallitus hyväksyi esityksen.  

Raija Wertergård jätti päätökseen eriävän mielipiteensä.

Tiedoksi

valtuuston listalle 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)