Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 221 Määräaikaisen viran perustaminen Oppilaanohjauksen kehittämishankkeen vuoksi välille 1.9.2021 - 31.12.2022

HMKDno-2020-226

Valmistelija

 • Mira Hirvonen-Ylinen, henkilöstöpäällikkö, mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Tampereen kaupungin perusopetus on saanut valtion avustusta oppilaanohjauksen kehittämiseen vuosille 2021-2022. Hankkeessa on mukana yhteensä 19 kuntaa tai opetuksen järjestäjää Pirkanmaalta. Haku oli avoin kaikille oppilaanohjaajille, jotka työskentelevät hankkeessa mukana olevissa peruskouluissa.

Hankkeen tavoitteena on:

 • Alueellisen yhteistyön vahvistaminen ja sen vakiinnuttaminen opinto-ohjaajien verkostoksi, jolla on toimivat tiedotuskanavat. Alueellinen koordinointi helpottaa opinto-ohjaajan työtä sekä tasa-arvoistavat oppilaiden asemaa jatko-opintoihin haettaessa.
   
 • Kehittää toimiva tehostetun oppilaanohjauksen malli 8- ja 9-luokan oppilaille. Tehostetun oppilaanohjauksen avulla vahvistetaan maahanmuuttajataustaisten sekä muita tukea tarvitsevien nuorten siirtymistä toiselle asteelle.
   
 • Kehittää toisen asteen oppilaitosten kanssa yhteiset nivelvaiheen toimintatavat sekä lisätä oppilaiden tutustumismahdollisuuksia toiselle asteelle. Yhteistyössä toisen asteen oppilaitosten sekä työelämän kanssa lisätään opinto-ohjaajien tietämystä nuorten koulutusmahdollisuuksista ja työelämästä.
   

Hankkeeseen valittiin kolmea koordinaattoria, jotka keskenään jakavat tehtäviä osaamisen mukaan. Rekrytoinnissa pyrittiin huomioimaan alueellisuus niin, että edustajia tulee valituksi useammasta kunnasta. Yksi valittu koordinaattori työskentelee opinto-ohjaajan virassa Yhteiskoululla. Käytännössä hankekoordinaattori työskentelee nk. kehittäjäopettajamallilla, jolloin hän on edelleen palvelussuhteessa kuntaan ja vastaavasti  koordinaattorille palkataan sijainen. Kunnan palveluksessa olevan hankkeessa työskentelevän henkilön palkkakulut laskutetaan Tampereen kaupungilta. Kunta tarvitsee hankkeen ajaksi opinto-ohjaajan työpanoksen, joten on tarpeen perustaa määräaikainen virka, johon opinto-ohjaajan sijainen sijoitetaan.

Esitys asiaan on tullut sivistysjohtajalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus perustaa määräaikaisen opinto-ohjaajan viran ajalle 1.9.2021- 31.12.2022.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sivistysjohtaja Levänen, rehtori Heinäaho, palkkasihteerit Puntala ja Hellgren

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön  kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000          

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Hämeenkyrön kunta
Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: (03) 565 23000