Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 225 Elinkeinojohtajan viran perustaminen

HMKDno-2021-474

Valmistelija

  • Mira Hirvonen-Ylinen, henkilöstöpäällikkö, mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hallintosäännön (§ 67) mukaan hallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. Vuosittain hallitus käsittelee uudet vakanssit talousarvion yhteydessä hyväksyttävässä henkilöstösuunnitelmassa tai tekee tarvittavat erillispäätökset.

Hallitus on käsitellyt elinkeinopolitiikan organisointia ja osana tätä kokonaisuutta elinympäristöpalveluihin perustettavalle elinkeinopalvelujen vastuualueelle perustetaan elinkeinojohtajan virka. Vastaavasti konsernista poistuu Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtajan tehtävä.

Määräraha elinkeinojohtajan palkkaan on vuoden 2021 talousarviossa hallintopalveluissa toimielimet ja johto -vastauualueella elinkeinotoiminnan määrärahassa. Tästä määrärahasta on maksettu yrityspalveluyhtiön palvelujen osto. Määrärahan käyttö siirtyy palkkamäärärahaksi, jos elinkeinojohtaja aloittaa työnsä jo vuoden 2021 puolella. Vuoden 2022 alusta alkaen määräraha on elinympäristöpalveluissa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus perustaa elinympäristöpalveluihin perustettavalle elinkeinopalvelujen vastuualueelle elinkeinojohtajan viran ja vakanssin (vakanssinumero 1030).

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

henkilöstöpäällikkö Hirvonen-Ylinen, elinympäristöjohtaja Asula-Myllynen, toimistopäällikkö Hietala-Karlsson

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön  kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000          

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Hämeenkyrön kunta
Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: (03) 565 23000