Elinympäristölautakunta, kokous 7.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Lausuntopyyntö; Maantien 276 jkp (jalkakäytävä ja pyörätie) välillä Alanen-Kyröskoskentien (mt3002) liittymä, Ylöjärvi ja Hämeenkyrö, tiesuunnitelma

HMKDno-2021-83

Valmistelija

  • Jari Luoma, yhdyskuntatekniikan päällikkö, jari.luoma@hameenkyro.fi

Kuvaus

Pirkanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on laatinut liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain LjMTL, 503/2005)
mukaisen tiesuunnitelman Maantien 276 jkp välillä Alanen – Kyröskoskentien (mt3002) liittymä, Ylöjärvi ja Hämeenkyrö, tiesuunnitelma.

Lausuntopyyntö
ELY-keskus pyytää Hämeenkyrön kuntaa ja Ylöjärven kaupunkia antamaan ELY-keskukselle lausunnon tiesuunnitelmasta ja sitä vastaan mahdollisesti tehdyistä
muistutuksista sekä kuntaa/kaupunkia liittämään lausuntoonsa
- tiesuunnitelman käsittämälle alueelle hyväksytyistä oikeusvaikutteisista kaavoista (yleiskaava, asemakaava tai ranta-asemakaava).
Kaavaote kaavamääräyksineen tulee toimittaa jokaisesta kaavasta erikseen, pelkkä kaavayhdistelmä ei ole riittävä.
Jos ajantasaiset kaavaotteet ja - määräykset sisältyvät nähtäville asetettavaan suunnitelma-aineistoon, ei niitä tarvitse toimittaa lausunnon liitteenä uudelleen.

ELY-keskus pyytää Hämeenkyrön kuntaa ja Ylöjärven kaupunkia lausuntoa antaessaan kiinnittämään huomiota seuraaviin tiesuunnitelman käsittelyä ja sisältöä koskeviin asioihin:
- Tiesuunnitelmaa koskevat muistutukset toimitetaan ELY-keskukselle ennen nähtävänäoloajan päättymistä (LjMTL 27 §). ELY-keskus varaa kunnalle/kaupungille,
mahdollisuuden lausua suunnitelmasta tehdyistä muistutuksista (LjMTL 27 a §). ELY-keskus täydentää kunnan/ kaupungin lausuntopyyntöä nähtävilläoloajan jälkeen,
jos suunnitelmasta on jätetty kuntaa/kaupunkia koskevia muistutuksia.
- Tiesuunnitelma voidaan hyväksyä vastoin voimassa olevaa asemakaavaa, jos kyse on vaikutuksiltaan vähäisestä poikkeuksesta ja kunta
ja ne kiinteistönomistajat, joihin poikkeus välittömästi vaikuttaa, sitä puoltavat. Tietä ei kuitenkaan saa rakentaa vastoin oikeusvaikutteista kaavaa.

ELY-keskus / Väylävirasto pyytää kuntaa/kaupunkia ilmoittamaan tai ottamaan kantaa lausunnossaan seuraaviin asioihin:
- Kunnan/kaupungin tekemät vuorovaikuttamisen ja tiedoksiannon toimenpiteet (aloittamisesta ilmoittaminen tai kuuluttaminen sekä suunnitelman nähtäville
asettaminen - toteutustavat ja -ajankohdat)
- Onko yleis-/tiesuunnitelmassa otettu huomioon (valtakunnallisen ja) alueellisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden toteutuminen kunnan alueella?
- Kunnan/kaupungin lausunnon ajankohtana voimassa olevat tai valtuuston hyväksymät oikeusvaikutteiset yleis-, asema- ja ranta-asemakaavat, sekä ovatko kaavat yhdenmukaisia
yleis- /tiesuunnitelman kanssa. Jos kaavoitustilanteessa on tapahtunut muutoksia nähtäville asetettavassa suunnitelmassa kuvatusta, pyydetään kuntaa/kaupunkia yksilöimään muuttuneet kaavat lausunnossaan.
3 (3) 09.022021
- Muuttaako kunta/kaupunki tarvittavat kaavat tiesuunnitelman mukaiseksi, jos ne eivät ole yhdenmukaisia?
- Onko kunta/kaupunki valmis luovuttamaan maantien tekemiseen tarvittavan omistamansa maa-alueen korvauksetta tietarkoituksiin?

Kunnan/kaupungin lausunto, vastineet muistutuksiin ja muu lausuntoon liitettävä aineisto pyydetään toimittamaan Pirkanmaan ELY -keskuksen kirjaamoon
10.03.2021 mennessä osoitteella kirjaamo.pirkanmaa@ely@keskus.fi tai Pirkanmaan ELY -keskus, PL297, 33100 Tampere.
Pirkanmaan ELY -keskus pyytää, että kunta/kaupunki lisää lausuntonsa viitteeksi lausuntopyynnössä ilmoitetun asianumeron.
Kaikki aineisto pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisesti ja mahdollisuuksien mukaan PDF-A-formaatissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi

Elinympäristölautakunnalla ei ole hankkeesta lausuttavaa.

Asian käsittely:
Kokouksen kuluessa Jarmo Kalliola teki muutetun päätösehdotuksen:
Elinympäristölautakunta kannattaa hanketta ja esittää toiveen, että hankkeelle saadaan jatkoa Hämeenkyrön puolelle Rantakulmantielle asti.

Muutettua päätösehdotusta kannatettiin ja päätösehdotusten välillä suoritettiin äänestys. Äänestyksen tuloksena alkuperäinen päätösehdotus sai enemmän kannatusta, joten se jäi lopulliseksi päätösehdotukseksi.

Äänestykset
Alkuperäinen päätösehdotus JAA Muutettu päätösehdotus EI

Jaa
Sami Mäkelä
Risto Linnainmaa
Aki Tainio
Tiina Jokela
Arja-Riitta Väre

Ei
Jarmo Kalliola
Kati Seppä
Marja-Liisa Vainionpää
Pekka Mäkipää

Päätös

Elinympäristölautakunta hyväksyi alkuperäisen päätösehdotuksen.

Tiedoksi

Pirkanmaan ELY-keskus kirjaamo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)