Ympäristölautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Ympäristön siistiminen; piha-alueen siivouskehotus, tuomitseminen

HMKDno-2019-50

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Pieniluoma, ympäristötarkastaja, kaisa.pieniluoma@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hämeenkyrön Vanajan kylässä Trossitien varrella sijaitsevalle kiinteistölle Nujula (108-437-13-0) annettu määräaika ympäristön siistimiseksi päättyi vuonna 2018. Kiinteistöllä sijaitseva osittain palanut rakennus aiheuttaa edelleen merkittävää ympäristön epäsiisteyttä sekä maisemahaittaa alueella.

Ympäristölautakunta oli kokouksessaan 12.6.2013 § 17 päättänyt antaa kiinteistön omistajalle kehotuksen purkaa kiinteistöllä Nujula RN:o 13:0 sijaitseva palanut rakennus sekä siistiä roskaantunut ympäristö huolehtien asianmukaisesta ulkovarastoinnista. Ennen kehotuksen antamista sovittiin katselmuksesta, joka toteutettiin 15.8.2013. Katselmuksella kuultiin kiinteistönomistajaa, joka halusi säilyttää yli satavuotta vanhan rakennuksen sekä kunnostaa sitä. Lisäksi katselmuksella vaadittiin välittöminä toimina rakennuksen ovien ja ikkunoiden umpeen levyttäminen sekä lippusiiman asettaminen 2-3 metrin etäisyydelle rakennuksesta estämään asiattomien pääsy rakennukseen. Katselmuksella sovittiin tarkastelun jälkeen kiinteistön omistajan toiveet huomioiden, että alueen siistimisen toteuttamiseen annettiin lisäaikaa viisi vuotta, jonka jälkeen tilanne tulee arvioida uudestaan. 

Katselmuksella annettu viiden vuoden lisäaika on nyt päättynyt. Kiinteistön Nujula RN:o 13:0 tilanne ei ole annetussa ajassa merkittävästi muuttunut. Tilanne tulee kuitenkin uudelleen virallisesti paikan päällä arvioida seuraavien maankäyttö- ja rakennuslain sekä jätelain mukaisesti:   

Maankäyttö- ja rakennuslain § 166 mukaan "Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi. Jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, tulee rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen." Ympäristölautakunta (rakennusvalvontaviranomainen) voi tehostaa maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annetun säännöksen perusteella antamaansa määräystä uhkasakolla tai teettämisuhalla (MRL 182 §).

Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain 169 §:n mukaan varastointi ulkosalla on järjestettävä siten, ettei se turmele tieltä tai muulta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa taikka häiritse ympäröivää asutusta.

Jätelain 72 § vastaavasti kieltää jättämästä jätteitä tai muuta käytöstä poistettua esinettä siten, siitä voi aiheutua mm. epäsiisteyttä, maiseman rumentumista tai viihtyisyyden vähentymistä. Roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin siivottava roskaantunut alue (JL 73 §). Ympäristölautakunta voi määrätä siivoamisvelvollisen täyttämään velvollisuutensa ja tehostaa määräystä uhkasakolla tai teettämisuhalla (JL 75 §, 129 §).

Päätösehdotus

Esittelijä

Kaisa Pieniluoma, ympäristötarkastaja, kaisa.pieniluoma@hameenkyro.fi

Asian jatkokäsittelyn toimenpiteet ja kehotteet tulee jakaa käsiteltäväksi ympäristölautakunnassa erillisinä maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n mukaisena rakennuksen purkukehotteena sekä jätelain 72 §:n epäsiistin piha-alueen siivouskehotteena. 

Ympäristölautakunta järjestää paikalla katselmuksen. Kokouksessa sovitaan erikseen katselmusajankohdasta ja sen osallistujista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Katselmus pidetään 3.4.2019 klo 15.00 ja katselmukseen osallistuvat Kari Isokivijärvi, Jouni Laaksonen, Miska Vesikko, Johanna Martikainen, ympäristötarkastaja Kaisa Pieniluoma sekä rakennusvalvonnasta joko rakennustarkastaja Timo Mäkelä tai tarkastusinsinööri Pauli Mikkola. 

Valmistelija

Kaisa Pieniluoma, ympäristötarkastaja, kaisa.pieniluoma@hameenkyro.fi

Kuvaus

Ympäristölautakunnan katselmus suoritettiin 3.4.2019 kiinteistöllä Nujula RN:o 13:0.

Katselmuksella todettiin palaneen rakennuksen pihapiirin epäsiisteys. Kiinteistöllä on varastoituna pihapiirissä merkittäviä määriä erilaista epäsiisteyttä aiheuttavaa sekalaista rakennusjätettä, metalliromua, lasia, muovia yms., muutama romuauto, puujätettä sekä vaarallista jätettä (akut, asbestia). Jätteet ja niiden varastointi kiinteistöllä aiheuttaa epäsiisteyttä ja maiseman rumentumista sekä mahdollisesti haittaa ympäristölle. Kiinteistöllä olevasta metalliromusta sekä vanhoista autonromuista voi asianmukaisesti hyödyntämällä myös kattaa osan siivouskuluista  

Jätelain 72 §:n kieltää jättämästä jätteitä tai muuta käytöstä poistettua esinettä siten, että siitä saattaa aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista tai viihtyisyyden vähentymistä. Roskaajan on siivottava roskaantunut alue (JL 73 §). Kiinteistön Nujula RN:o 13:0 pihapiiri on laajasti roskaantunut.  

Ympäristölautakunta voi määrätä siivoamisvelvollisen täyttämään velvollisuutensa ja käyttää kehotteensa tehosteena uhkasakkoa tai teettämisuhkaa (JL 75 §, 129 §).

Tarkastusmuistio esityslistan liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kaisa Pieniluoma, ympäristötarkastaja, kaisa.pieniluoma@hameenkyro.fi

Ympäristölautakunta kehottaa kiinteistön Nujula RN:o 13:0 omistajaa poistamaan em. piha-alueella olevat romuajoneuvot sekä siivoamaan piha-alueen ylimääräisistä romuista ja jätteistä 31.10.2019 mennessä (päävelvoite, JL 75 §).

Siivouskehotteen tehosteena ympäristölautakunta tilanne huomioiden tulee käyttämään teettämisuhkaa (JL 129 §). Mikäli velvoitettu ei suorita/toteuta purkutyötä vapaaehtoisesti, suorittaa kunta siivoustyön ja perii kustannukset myöhemmin velvoitetulta henkilöltä. Jätelain 130 §:n mukaan, jos irtaimeen omaisuuteen (piha-alueella varastoituihin romuihin ja jätteisiin) kohdistuva teettämisuhka on määrätty pantavaksi täytäntöön ja omaisuudella on rahallista arvoa, valvontaviranomaisella on oikeus toimittaa tällainen omaisuus hyödynnettäväksi tai myydä se teettämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi taikka siirtää omaisuuden myynti ulosottoviranomaisille. Mahdollinen ylijäämä on sitten palautettava alkuperäiselle omistajalle.

Ennen velvoitteen määräämistä ja tehosteen asettamista koskevan päätöksen tekemistä asianosaista on kuultava (UhkasakkoL 22 §). Ympäristölautakunta varaa asianosaiselle mahdollisuuden selityksen antamiseen asiasta ja sen tehosteeksi mahdollisesti asetettavasta teettämisuhasta. Kuuleminen suoritetaan erityistiedoksiantona. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kaisa Pieniluoma, ympäristötarkastaja, kaisa.pieniluoma@hameenkyro.fi

Kuvaus

Ympäristölautakunta on kehottanut 18.6.2019 § 33 kiinteistön Nujula RN:o 13:0 omistajaa Pentti Heikkistä poistamaan em. piha-alueella olevat romuajoneuvot sekä siivoamaan piha-alueem ylimääräisistä romuista ja jätteistä 31.19.2019 mennessä (päävelvoite). Kiinteistönomistajaa on kuultu kehotteesta asiamukaisesti saantitodistuksella.

Asianomainen ei ole noudattanut kehotetta määräaikaan mennessä.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaisa Pieniluoma, ympäristötarkastaja, kaisa.pieniluoma@hameenkyro.fi

Ympäristölautakunta toteaa, ettei kehotetta ole noudatettu ja tuomitsee siivouskehotteen tehosteena olleen teettämisuhan (JL 129 §) käyttöönottamisen. Teettämisuhkan tuomitseminen kohdistuu kiinteistön Nujula RN:o 13:0 omistajaan Pentti Heikkiseen.

Kunta tulee siivouttamaan kiinteistön Nujula RN:o 13:0 piha-alueen ja perimään muodostuvat kustannukset kiinteistönomistajalta. Teettämiskustannukset ovat suoraan ulosottokelpoisia. 


Asian käsittely
Keskustelun kuluessa valmistelija Kaisa Pieniluoma teki muutosesityksen. Päätösehdotukseen lisätään lause: Teettämisuhka määrätään täytäntöön pantavaksi 31.5.2020 mennessä.

Lautakunnan puheenjohtaja ja jäsenet kannattivat tehtyä muutosesitystä.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

kiinteistön Nujula 13:0 omistaja (erityistiedoksianto)

Muutoksenhaku

Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta.

Valituskirjelmä ja sen toimittaminen
Valituskirjelmään on liitettävä valituksen kohteena oleva päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä saantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

  • valittajan nimi, ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
  • päätös, johon haetaan muutosta
  • muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi
  • muutosvaatimuksen perusteet

Valitukseen liittää seuraavat asiakirjat:

  • päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen (alkuperäinen tai kopio)
  • tieto siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa
  • asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja

Valituskirjelmä on valittajan tai kirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan nimi, ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ovat käytettävissä valitusajan viimeisenä päivänä ennen kello 16.15. Myöhästynyt valitus jätetään aina tutkimatta.

Valitusviranomainen
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
puh: 029 56 42210
faxi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Hallinto-oikeus perii asian käsittelystä oikeudenkäyntimaksua (tuomioistuismaksulaki 1455/2015).