Ympäristölautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Suunnittelutarveratkaisu; Rokkakoskentie, 108-437-8-6 (muodostettava määräala)

HMKDno-2019-400

Valmistelija

 • Mia Saloranta, kaavasuunnittelija, mia.saloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Rakennuspaikka:
Hämeenkyrö (108), Vanaja (437), kiinteistö 8:6

Osoite: Rokkakoskentie
Koordinaatit: 6833895, 23518563

Kiinteistön pinta-ala on 18,28 ha. Tästä on tarkoitus erottaa hanketta varten määräala n. 1 ha.

Rakennuspaikalla ei ole mahdollisuutta liittyä vesijohtoon tai keskitettyyn viemäriin.
Rakennuspaikalle on mahdollista rakentaa liittymä Rokkakoskentielle.

Rakennuspaikka rajautuu Rokkakoskentiehen, rakennukset sijoittuvat metsään.

Rakennushanke:
Omakotitalon rakentaminen, 1-kerroksinen valmistalo 137 kem2 ja erillinen autokatos. Kiinteistölle rakennetaan oma vesi- ja viemäröintijärjestelmä.

Rakentamisrajoitus:
MRL 16 §:n ja kunnan rakennusjärjestyksen 32-33 §:n mukainen suunnittelutarvealue.

Lausunnot:  
Hakija ovat kuullut naapurikiinteistöt 108-437-5-3, 108-437-5-29, 108-437-8-1 ja 108-437-8-6 eikä heillä ollut huomautettavaa.

ELY on myöntänyt luvan liittymän rakentamiselle Rokkakoskentielle PIRELY/6058/2019.

Kaavat, tiesuunnitelma ja rakennusjärjestys:

Pirkanmaan maakuntakaava 2040: 

Maaseutualue. Merkinnällä osoitetaan alueet, jotka on ensisijaisesti tarkoitettu maa- ja metsätalouden ja niitä tukevien elinkeinojen käyttöön. Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan alueelle osoittaa vaikutuksiltaan paikallisesti merkittävää maankäyttöä.

Valtakunnallisesti arvokkaaksi esitetty maisema-alue, Hämeenkyrön kulttuurimaisema. Suunnittelumääräys: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Avointen maisematilojen säilymiseen ja uusien rakennuspaikkojen sijaintiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Ulkoilureitti Rokkakoski - Mahnala. Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät ohjeelliset ulkoilureitit. Merkintä osoittaa ensisijaisesti tarpeen reitille. Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava ulkoilureitin toteuttamisedellytykset osana maakunnallisesti ja seudullisesti toimivaa reitistöä. Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota luonnonarvojen säilymiseen suuntaamalla reitit kulutusta kestäville alueille.

Kasvutaajamien kehittämisvyöhyke (kk-6). Merkinnällä osoitetaan vyöhyke, jonka maaseutualueet sekä maa- ja metsätalousvaltaiset alueet ovat maakuntakaavan tavoitevuoden 2040 jälkeisiä potentiaalisia taajama-alueiden, väyläverkoston ja muun yhdyskuntarakenteen laajenemissuuntia ja joihin kohdistuu hajarakentamispainetta. Kasvuvyöhykkeeseen kuuluvat (mm) Hämeenkyrön ne alueet, joiden saavutettavuus, väestökehitys ja aluerakenne täyttävät kasvuvyöhykkeen kriteerit. Merkintä ei rajoita maa- ja metsätalouden ja niitä tukevien maaseudun elinkeinojen kehittämistä ja näihin liittyvää rakentamista. Kehittämissuositus: Alueen maaseutualueet sekä maa- ja metsätalousvaltaiset alueet tulee turvata tulevaisuuden yhdyskuntarakenteen laajentumisalueeksi. Alueelle suuntautuvaa asuin- ja työpaikkarakentamista on ensisijaisesti ohjattava taajama-alueille ja kyliin. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää liikennejärjestelyihin, erityisesti joukkoliikenteen mahdollistavaan yhdyskuntarakenteeseen, infrastruktuuriin, palvelujen saavutettavuuteen, toimiviin virkistysalueisiin sekä luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristöarvojen turvaamiseen

Hämeenkyrön strateginen yleiskaava 2040:

Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokas maisema-alue; Alueen tarkemmassa suunnittelussa on edistettävä maisema-alueen sekä kulttuuriympäristön arvojen säilymistä.

Olemassa oleva seudullinen virkistysreitistö (Rokkakoskentie).

Uusi valtatielinjaus on osoitettu joukkoliikenteen laatukäytävänä.

Yleiskaava:

Ei voimassa olevaa aluevarausyleiskaavaa. Rakennuspaikka sijoittuu tekeillä olevaan Sasi-Mahnala-Laitila-Metsäkulma -osayleiskaavaan (vireilletulo 1.6.2017).

Vt 3 tiesuunnitelma:

Yleissuunnitelma valtatien 3 parantamisesta Hämeenkyrön ja Ylöjärven välillä valmistui joulukuussa 2014. Suunnitelmassa Rokkakoskentien nykyinen liittymä valtatielle poistuu, ja liittyminen valtatielle tullaan ohjaamaan uuden rinnakkaistien ja Sasin uuden eritasoliittymän kautta. (Toteuttamisen aikataulusta ei ole tietoa, hanketta ei toteutettane lähivuosina.)

Kunnan rakennusjärjestys:

27 § Rakentamisen määrä

Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden, kaksi asuntoa ja kaksi kerrosta käsittävän asuinrakennuksen. Rakennuspaikalle saa lisäksi rakentaa sen käyttötarkoitukseen liittyviä talousrakennuksia. Rakennuspaikalle sallittu rakennettava kerrosala saa olla enintään 15 % rakennuspaikan pinta-alasta, asuinkiinteistössä kuitenkin korkeintaan 500 kerros-m².

Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella (MRL 137 §):

1) Rakentamisen aiheuttama haitta kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle

Haettu rakennuspaikka ei haittaa maakuntakaavan tai strategisen yleiskaavan tavoitteiden toteutumista. Rakennukset sijoittuvat puuston keskelle, ne eivät näy avoimessa maisemassa eivätkä vaaranna kulttuuriympäristön tai luonnonperinnön arvojen säilymistä. Mikäli maakuntakaavaan merkitty ulkoilureitti tulevaisuudessa edellyttää väylän rakentamista Rokkakoskentien varteen, se on mahdollista toteuttaa, kun rakentaminen sijoitetaan asemapiirroksen mukaisesti. Rakennuspaikka sijoittuu reuna-alueelle kk-6 -vyöhykkeellä, missä rakentamista on ensisijaisesti ohjattava kyliin. Rakennuspaikan voidaan katsoa kuuluvan Rokkakoskentietä reunustavaan kylärakenteeseen. Alueen tulevaa rakennetta linjataan tekeillä olevassa osayleiskaavassa; rakennuspaikka on kaavan alustavien tavoitteiden mukainen.

Suunnittelutarveratkaisuissa maanomistajien tasapuolisen kohtelun arvioimisessa käytetään vakiintuneen tavan mukaisesti pinta-alaperusteista emätilalaskentaa 1.7.1959- poikkileikkausajankohdan mukaisesti.

Tilan 108-437-8-6 emätilaksi katsotaan tila 108-437-8-2 (rek. 26.2.1959), jonka pinta-ala on ollut 18,81 ha. Emätilasta on muodostettu kaksi rakennuspaikkaa. Tässä hankkeessa muodostuva kolmas rakennuspaikka on vakiintuneen laskentatavan mukaan viimeinen mahdollinen suunnittelutarveratkaisuilla myönnettävä rakennuspaikka kyseisen emätilan alueella. Mahdolliset lisärakennuspaikat tulee ratkaista yleiskaavoituksen yhteydessä. Haettu rakennuspaikka ei vaaranna maanomistajien tasapuolista kohtelua emätilan sisällä, sillä kaikki emätilan rakentamattomat maat kuuluvat kiinteistöön 108-437-8-6, josta ko. rakennuspaikka erotetaan. Näin ollen emätilan mailla ei ole muita maanomistajia, jotka tulisi huomioida tasapuolisuutta arvioitaessa.

Hanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

2) Rakentamisen sopivuus yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta

Rakennuspaikalla on mahdollista toteuttaa oma vedenhankinta sekä jätevesien puhdistus (laitepuhdistamo), jotka on esitetty hakemuksen liitteessä. Kiinteistö rajoittuu Rokkakoskentiehen, ja ELYltä on saatu lupa tieliittymän rakentamiseksi. Rakennuspaikka ei haittaa tie- ja liikennejärjestelyjä, uusi liittymä Rokkakoskentieltä vt 3:lle tulee parantamaan autoliikenneturvallisuutta. Rokkakoskentiellä, Sarkkilantiellä tai Vt 3:n varressa ei ole kevyen liikenteen väylää, joten pyöräily kouluun tai kauppoihin ei ole turvallista. Vt 3:n varressa, n 1 km:n päässä rakennuspaikasta, on linja-autopysäkki.

Mahnalan alakouluun on matkaa 6 km ja Hämeenkyrön keskustan yläkouluun 12 km. Rokkakoskentietä kulkee tällä hetkellä koulukuljetus. Sasin päiväkotiin on matkaa 4 km. Hämeenkyrön keskustan palveluihin on nyt 10 km:n matka, Vt 3:n uudistusten toteuduttua matka pitenee n. 5 km. Palveluiden saavutettavuus on tyydyttävä.

3) Rakentamisen sopivuus maisemalliselta kannalta sekä vaikutus erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämiseen ja virkistystarpeiden turvaamiseen

Rakennuspaikka sijoittuu arvokkaalle maisema-alueelle. Rakennus ei näy avoimessa maisemassa, kun se sijoitetaan asemapiirroksessa esitetysti. Rakentaminen on mahdollista sovittaa ympäristöönsä, kun huomioidaan maaston muodot siten että täyttöjen tarve minimoidaan ja puustoa säilytetään rakennuksen ja pihan ympärillä. Rakennuspaikalla tai sen läheisyydessä ei ole tunnettuja erityisiä luonnon tai kulttuuriympäristön arvoja.

Rakennuspaikan kohdalla on maakuntakaavassa merkitty ohjeellinen ulkoilureitti Rokkakoski - Mahnala. Todennäköisesti ulkoilureittinä tulevaisuudessakin käytetään nykyistä tietä, mutta myös uuden ulkoilureitin mahdollisuus on mahdollista turvata kuten aiemmin mainittu.

4) Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen.

Hanke ei poikkea kooltaan tai käyttötarkoitukseltaan ympäristössä ennestään olevasta rakennuskannasta, joten se ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen.

5) Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei saa aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Hankkeella ei ole merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

Edellisen tarkastelun perusteella rakentamisluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella (MRL 137 §) täyttyvät.

Rakennusluvan edellytykset asemakaava-alueen ulkopuolella (MRL 136 §):

1) Rakennuspaikka täyttää 116 §:n vaatimukset: Rakennuspaikka on tarkoitukseen sovelias, rakentamiseen kelvollinen ja riittävän suuri. Rakennukset on mahdollista sijoittaa riittävälle etäisyydelle kiinteistön rajoista, yleisistä teistä ja naapurin maasta.

2) Rakentaminen täyttää sille MRL 117 §:ssä säädetyt sekä muut lain mukaiset vaatimukset. Rakennusluvan yhteydessä varmistetaan, että rakennus soveltuu rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset.

3) Rakentaminen täyttää MRL 135 §:n 3–6 kohdassa asetetut vaatimukset: rakennus soveltuu paikalle; rakennuspaikalle on käyttökelpoinen pääsytie tai mahdollisuus sellaisen järjestämiseen; vedensaanti ja jätevedet voidaan hoitaa ilman haittaa ympäristölle; sekä rakennusta ei sijoiteta tai rakenneta niin, että se tarpeettomasti haittaa naapuria tai vaikeuttaa naapurikiinteistön sopivaa rakentamista.

4) Teiden rakentaminen tai vedensaannin taikka viemäröinnin järjestäminen ei aiheuta kunnalle erityisiä kustannuksia.

Rakennusluvalle ei ole estettä MRL 136 §:n perusteella.

 

Sovelletut lainkohdat: MRL 16 §, 136 § ja 137 §.
Hämeenkyrön kunnan rakennusjärjestys: 32 §

 Yhteenveto:

Hanke täyttää MRL 137 §:n mukaiset rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella eikä sille ole estettä MRL 136 §:n perusteella joten esitämme, että lautakunta hyväksyy hakemuksen seuraavilla ehdoilla:
- Maakuntakaavaan merkitty ulkoilureittitarve huomioidaan rakennusten sijoittelussa siten, että mahdollisesti myöhemmin toteutuvan reitin rakentaminen on mahdollista tien varteen.

- Rakennusten sijainti ja korkeusasema toteutetaan siten että maanpinnan korotusten tarve minimoidaan. Puustoa säilytetään rakennuksen ympärillä ja pihamaalla mahdollisimman paljon.  

- Jätevesisuunnitelmassa huomioidaan erityisesti puhdistamon sijainti siten, ettei se vaaranna omasta kaivosta otettavan talousveden laatua.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Helena Ylinen, kaavoitusarkkitehti, helena.ylinen@hameenkyro.fi

Lautakunta hyväksyy hakemuksen esitetyillä ehdoilla.

Päätöksen antaminen ja voimassaolo
Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen antopäivä on 3.12.2019 ja viimeinen muutoksenhakupäivä on 7.1.2020.

Päätös on voimassa yhden (1) vuoden siitä, kun se on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava tässä ajassa rakennuslupaviranomaiselta. Tämän päätöksen lainvoimaiseksi todistettu ote on liitettävä rakennuslupahakemukseen.

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Päätöksestä peritään teknisen lautakunnan 11.10.2016 § 73 hyväksymän Hämeenkyrön kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksutaksan mukainen maksu: 450 €/hakemus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat, Pirkanmaan ELY-keskus, kunnanhallitus, rakennustarkastaja, toimistosihteeri RV (lainvoimaisuustodistus)

Muutoksenhaku

Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Valitusoikeus on:

 1. viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
 2. sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
 3. sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
 4. sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
 5. kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
 6. toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
 7. viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 564 2269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika
Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus perii valituksen käsittelystä oikeudenkäyntimaksua (tuomioistuinmaksulaki 1455/2015).