Ympäristölautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Siivouskehote; uhkasakon asettaminen, osakas 3

HMKDno-2018-532

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Pieniluoma, ympäristötarkastaja, kaisa.pieniluoma@hameenkyro.fi

Kuvaus

Ympäristölautakunnan vuosittain toteuttamalla ympäristökierroksella viime vuonna 29.3.2017 kiinnitettiin huomiota epäsiistiin piha-alueeseen Jumesniementien varressa. Piha-alueella oli varastoituna kymmenittäin romuautoja aiheuttamassa epäsiisteyttä ympäristöön. 

Kiinteistön omistajalle lähetettiin siivouskehoitus romuajoneuvojen ja muiden piha-alueella olevien romujen siivoamiseksi sekä vaaralliseen jätteeseen kuuluvien akkujen toimitettavaksi asianmukaiseen käsittelyyn.

Siivouskehotteen noudattamiseksi kiinteistöllä Pajarinne RN:o 3:77 suoritettiin 21.5.2018 tarkastus. Ko. kiinteistöllä olevan varastohallin pihassa sekä kiinteistöillä Rinne RN:o 3:21 ja Mäkelä RN.o 3:6 oli useita romuajoneuvoiksi luokiteltavia autoja, yhteensä noin 60 kpl. Tämä määrä edellyttäisi jo ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa. Romuautojen määrä oli valitettavasti lisääntynyt vuoden aikana. Aiemmin ulkosalla olleet akut oli toimitettu keräykseen. Piha-alueilla oli edelleen varastoituna epäsiisteyttä aiheuttaen autonrenkaita ja muuta sekalaista jätettä (metallia, rakennusjätettä yms.). Tarkastuksella mukana ollut kiinteistön osakas yksityishenkilö lupasi huolehtia romuajoneuvojen poistamisesta ja kiinteistön siistimisestä kesän 2018 aikana. Takarajaksi ja seuraavaksi tarkastusajaksi sovittiin 31.8.2018. 

Määräaikaan mennessä yksityishenkilö oli ympäristöpalveluihin yhteydessä ja ilmoitti, ettei henkilökohtaisten syiden ja poikkeuksellisen lämpimän kesän johdosta ollut siivouskehoitetta noudattanut. Hänen kanssaan keskusteltiin toimien toteutuksesta ja aikataulusta sekä siitä että siivouskehotteen rinnalla joudutaan hallinnollisesti viemään pakkokeinomenettelyä (uhkasakko tai teettämisuhka). Yksityishenkilölupasi lisäksi toimittaa kuntaan sopimuksen romuajoneuvojen toimittamisesta keräykseen.

Koska annettuja kehotuksia ei ole noudatettu on ympäristölautakunnalla mahdollisuus ottaa pakkokeinot, kuten kiinteä/juokseva uhkasakko tai teettämisuhka kehoituksen tehosteena käyttöön. Ympäristölautakunta voi jätelain (646/2011) 129 §:n sekä maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:n nojalla käyttää uhkasakkolaissa (1113/1990) määriteltyjä pakkokeinoja. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kaisa Pieniluoma, ympäristötarkastaja, kaisa.pieniluoma@hameenkyro.fi

Ympäristölautakunta kehottaa kiinteistöjen Pajarinne RN:o 3:77, Rinne RN:o 3:21 ja Mäkelä RN:o 3:77 omistajia ( yksityishenkilöt) poistamaan em. piha-alueilla olevat romuajoneuvot sekä siivoamaan piha-alueet ylimääräisistä romuista ja jätteistä 31.12.2018 mennessä. Kehotteen noudattamiselle on annettu lisäaikaa toteuttaa vaadittavat toimenpiteet.

Päävelvoite:
Kiinteistöjen Pajarinne RN:o 3:77, Rinne RN:o 3:21 ja Mäkelä RN:o 3:77 piha-alueiden siivoaminen: autonromujen poistaminen ja toimittaminen viralliseen vastaanottopaikkaan, josta saa romutustodistuksen. Metalliromun ja mahdollisen SER-romun sekä akkujen siivoaminen pihalta ja toimittaminen hyötykäyttöön. Rakennusjätteen lajittelu ja toimittaminen jäteasemalle tai hyötykäyttöön. Mahdollisen muun jätteen toimittaminen jäteasemalle.    

Velvoitteen tehoste:
Siivouskehotteen tehostamiseksi ympäristölautakunta asettaa yhteensä 12 000 euron kiinteän uhkasakon, siten että velvoitteen tehosteeksi jokaiselle kiinteistön osaomistajalle kohdistuu 4 000 euron kiinteä uhkasakko.

Ennen velvoitteen määräämistä ja tehosteen asettamista koskevan päätöksen tekemistä on kaikkia asianosaisia kuultava (UhkasakkoL 22 §). Ympäristölautakunta varaa asianosaisille mahdollisuuden selityksen antamiseen asiasta ja sen tehosteeksi mahdollisesti asetettavasta uhkasakosta. Kuuleminen suoritetaan erityistiedoksiantona.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Kaisa Pieniluoma, ympäristötarkastaja, kaisa.pieniluoma@hameenkyro.fi

Kuvaus

Ympäristölautakunta on kokouksessaan 9.10.2018 § 57 kehottanut kiinteistöjen Pajarinne RN:o 3:77, Rinne RN:o 3:21 ja Mäkelä RN:o 3:6 omistajia poistamaan piha-alueilla ympäristön epäsiisteyttä aiheuttavat romuajoneuvot sekä siivoamaan piha-alueet ylimääräisistä romuista ja jätteistä 31.12.2018 mennessä. Päätös on toimitettu asianosaisille saantitodistuskirjeinä.

Rakennustarkastaja Timo Mäkelä on 15.1.2019 klo 15 käynyt paikalla tarkastamassa tilanteen, asiasta etukäteen ilmoitettuaan. Hän on puhelimitse keskustellut asiasta  asianomaisenkanssa, joka on kertonut toimittaneensa useita autoja paaliin ja kierrätykseen. Tarkastushetkellä oli kuitenkin paljon lunta, joten piha-alueella olevien autojen tunnistaminen tai laskeminen oli vaikeaa.

Todetaan, että lautakunnan antamaa kirjallista siivouskehotetta on lähdetty toteuttamaan, mutta määräajan jälkeen työ oli vielä kesken. Ts. ympäristölautakunnan antamaa siivouskehotteen määräaikaan ei ole noudatettu.

Maankäyttö- ja rakennuslain 166 § mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain 169 §:n mukaan varastointi ulkosalla on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muulta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa tai häiritse ympäröivää asutusta. Ympäristölautakunta (rakennusvalvontaviranomainen) voi tehostaa maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annetun säännöksen perusteella antamaansa määräystä uhkasakolla (MRL 182 §).

Kiinteistöjen Pajarinne RN:o 3:77, Rinne RN:o 3:21 ja Mäkelä RN:o 3:6 piha-alueet ja niillä tapahtuva varastointi eivät noudata maankäyttö- ja rakennuslain 166 § ja 169 § vaateita. Ympäristölautakunnalla on velvollisuus ryhtyä hallintopakkotoimiin ja asettaa uhkasakko kiinteistöjen Pajarinne RN:o 3:77, Rinne RN:o 3:21 ja Mäkelä RN:o 3:6 piha-alueiden siistimisen tehosteeksi. Uhkasakkokäsittely kohdistetaan kyseisten kiinteistöjen omistajiin, jokaista erikseen kehottamalla.    

Ympäristölautakunta huomioi vuodenajan tuomat haasteet piha-alueen siivouksen toteutuksessa, ja siten uhkasakkoa asettaessaan antaa vielä lisäaikaa siivouskehotteen noudattamiseen. Kehotteen määräaika on siten 5.5.2019 ja ympäristölautakunta suorittaa paikalla tarkastuksen maanantaina 6.5.2019 klo 15. Mikäli siivouskehotetta ei ole em. määräaikaan mennessä noudatettu, asian käsittelyä jatketaan uhkasakon tuomitsemisella.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kaisa Pieniluoma, ympäristötarkastaja, kaisa.pieniluoma@hameenkyro.fi

Ympäristölautakunta harkitsee kehotteen asettamista päävelvoitteen noudattamiseksi.  

Päävelvoite:
Ympäristölautakunta kehottaa kiinteistöjen Pajarinne RN:o 3:77, Rinne RN:o 3:21 ja Mäkelä RN:o 3:6 omistajia ( yksityishenkilöt) jokaista erikseen poistamaan em. piha-alueilla olevat romuajoneuvot sekä siivoamaan piha-alueet ylimääräisistä romuista ja jätteistä 5.5.2019 mennessä. Tämä kehote koskee osakas 3..

Kiinteistöjen Pajarinne RN:o 3:77, Rinne RN:o 3:21 ja Mäkelä RN:o 3:6 piha-alueiden siivoaminen: autonromujen poistaminen ja toimittaminen viralliseen vastaanottopaikkaan, josta saa romutustodistuksen. Metalliromun ja mahdollisen SER-romun sekä akkujen siivoaminen pihalta ja toimittaminen hyötykäyttöön. Rakennusjätteen lajittelu ja toimittaminen jäteasemalle tai hyötykäyttöön. Mahdollisen muun jätteen toimittaminen jäteasemalle. Romutustodistukset ja kuitit on toimitettava valvontaviranomaiselle tarkastuksella, joka toteutetaan kiinteistöillä 6.5.2019 klo 15.00.    

Velvoitteen tehoste:
Siivouskehotteen tehostamiseksi ympäristölautakunta asettaa yhteensä 12 000 euron kiinteän uhkasakon, siten että velvoitteen tehosteeksi jokaiselle kiinteistön osaomistajalle kohdistuu 4 000 euron kiinteä uhkasakko.

Ennen velvoitteen määräämistä ja tehosteen asettamista koskevan päätöksen tekemistä on kaikkia asianosaisia kuultava (UhkasakkoL 22 §). Ympäristölautakunta varaa asianosaisille mahdollisuuden selityksen antamiseen asiasta ja sen tehosteeksi mahdollisesti asetettavasta uhkasakosta 28.2.2019 mennessä. Kuuleminen suoritetaan erityistiedoksiantona.

 

Asian käsittely:
Muutettu ehdotus: Ympäristötarkastaja muutti ehdotuksensa kohdan Päävelvoite muotoon:

Päävelvoite:
Ympäristölautakunta kehottaa kiinteistöjen Pajarinne RN:o 3:77, Rinne RN:o 3:21 ja Mäkelä RN:o 3:6 omistajia ( yksityishenkilöt) jokaista erikseen poistamaan em. piha-alueilla olevat romuajoneuvot sekä siivoamaan piha-alueet ylimääräisistä romuista ja jätteistä 5.5.2019 mennessä. Tämä kehote koskee osakas 1..

Kiinteistöjen Pajarinne RN:o 3:77, Rinne RN:o 3:21 ja Mäkelä RN:o 3:6 piha-alueiden siivoaminen: autonromujen poistaminen ja toimittaminen viralliseen vastaanottopaikkaan, josta saa romutustodistuksen tai muulla ympäristötarkastajan hyväksymällä tavalla. Metalliromun ja mahdollisen SER-romun sekä akkujen siivoaminen pihalta ja toimittaminen hyötykäyttöön. Rakennusjätteen lajittelu ja toimittaminen jäteasemalle tai hyötykäyttöön. Mahdollisen muun jätteen toimittaminen jäteasemalle. Romutustodistukset ja kuitit on toimitettava valvontaviranomaiselle tarkastuksella, joka toteutetaan kiinteistöillä 6.5.2019
klo 15.00
.   

Päätös

Lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

Valmistelija

  • Kaisa Pieniluoma, ympäristötarkastaja, kaisa.pieniluoma@hameenkyro.fi

Kuvaus

Ympäristölautakunta on kokouksessaan 9.10.2018 § 57 kehottanut kiinteistöjen Pajarinne RN:o 3:77, Rinne RN:o 3:21 ja Mäkelä RN:o 3:6 omistajia poistamaan piha-alueilla ympäristön epäsiisteyttä aiheuttavat romuajoneuvot sekä siivoamaan piha-alueet ylimääräisistä romuista ja jätteistä 31.12.2018 mennessä. Päätös on toimitettu asianosaisille saantitodistuskirjeinä.

Rakennustarkastaja Timo Mäkelä on 15.1.2019 klo 15 käynyt paikalla tarkastamassa tilanteen, asiasta etukäteen ilmoitettuaan. Hän on puhelimitse keskustellut asiasta  M. Rinteen kanssa, joka on kertonut toimittaneensa useita autoja paaliin ja kierrätykseen. Tarkastushetkellä oli kuitenkin paljon lunta, joten piha-alueella olevien autojen tunnistaminen tai laskeminen oli vaikeaa.

Todetaan, että lautakunnan antamaa kirjallista siivouskehotetta on lähdetty toteuttamaan, mutta määräajan jälkeen työ oli vielä kesken. Ts. ympäristölautakunnan antamaa siivouskehotteen määräaikaan ei ole noudatettu.

Maankäyttö- ja rakennuslain 166 § mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain 169 §:n mukaan varastointi ulkosalla on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muulta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa tai häiritse ympäröivää asutusta. Ympäristölautakunta (rakennusvalvontaviranomainen) voi tehostaa maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annetun säännöksen perusteella antamaansa määräystä uhkasakolla (MRL 182 §).

Kiinteistöjen Pajarinne RN:o 3:77, Rinne RN:o 3:21 ja Mäkelä RN:o 3:6 piha-alueet ja niillä tapahtuva varastointi eivät noudata maankäyttö- ja rakennuslain 166 § ja 169 § vaateita. Ympäristölautakunnalla on velvollisuus ryhtyä hallintopakkotoimiin ja asettaa uhkasakko kiinteistöjen Pajarinne RN:o 3:77, Rinne RN:o 3:21 ja Mäkelä RN:o 3:6 piha-alueiden siistimisen tehosteeksi. Uhkasakkokäsittely kohdistetaan kyseisten kiinteistöjen omistajiin, jokaista erikseen kehottamalla.    

Ympäristölautakunta huomioi vuodenajan tuomat haasteet piha-alueen siivouksen toteutuksessa, ja siten uhkasakkoa asettaessaan antaa vielä lisäaikaa siivouskehotteen noudattamiseen. Kehotteen määräaika on siten 5.5.2019 ja ympäristölautakunta suorittaa paikalla tarkastuksen maanantaina 6.5.2019 klo 15. Mikäli siivouskehotetta ei ole em. määräaikaan mennessä noudatettu, asian käsittelyä jatketaan uhkasakon tuomitsemisella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaisa Pieniluoma, ympäristötarkastaja, kaisa.pieniluoma@hameenkyro.fi

Ympäristölautakunta harkitsee kehotteen asettamista päävelvoitteen noudattamiseksi.  

Päävelvoite:
Ympäristölautakunta kehottaa kiinteistöjen Pajarinne RN:o 3:77, Rinne RN:o 3:21 ja Mäkelä RN:o 3:6 omistajia ( Rinne Merja kuolinpesän osakkaat) jokaista erikseen poistamaan em. piha-alueilla olevat romuajoneuvot sekä siivoamaan piha-alueet ylimääräisistä romuista ja jätteistä 5.5.2019 mennessä. Tämä kehote koskee Merja Rinteen kuolinpesän osakasta Katja Mäkelää.

Kiinteistöjen Pajarinne RN:o 3:77, Rinne RN:o 3:21 ja Mäkelä RN:o 3:6 piha-alueiden siivoaminen: autonromujen poistaminen ja toimittaminen viralliseen vastaanottopaikkaan, josta saa romutustodistuksen. Metalliromun ja mahdollisen SER-romun sekä akkujen siivoaminen pihalta ja toimittaminen hyötykäyttöön. Rakennusjätteen lajittelu ja toimittaminen jäteasemalle tai hyötykäyttöön. Mahdollisen muun jätteen toimittaminen jäteasemalle. Romutustodistukset ja kuitit on toimitettava valvontaviranomaiselle tarkastuksella, joka toteutetaan kiinteistöillä 6.5.2019 klo 15.00.    

Velvoitteen tehoste:
Siivouskehotteen tehostamiseksi ympäristölautakunta asettaa yhteensä 12 000 euron kiinteän uhkasakon, siten että velvoitteen tehosteeksi jokaiselle kiinteistön osaomistajalle kohdistuu 4 000 euron kiinteä uhkasakko.

Ennen velvoitteen määräämistä ja tehosteen asettamista koskevan päätöksen tekemistä on kaikkia asianosaisia kuultava (UhkasakkoL 22 §). Ympäristölautakunta varaa asianosaisille mahdollisuuden selityksen antamiseen asiasta ja sen tehosteeksi mahdollisesti asetettavasta uhkasakosta 28.2.2019 mennessä. Kuuleminen suoritetaan erityistiedoksiantona.

Asian käsittely:
Muutettu ehdotus: Ympäristötarkastaja muutti ehdotuksensa kohdan Päävelvoite muotoon:

Päävelvoite:
Ympäristölautakunta kehottaa kiinteistöjen Pajarinne RN:o 3:77, Rinne RN:o 3:21 ja Mäkelä RN:o 3:6 omistajia ( Rinne Merja kuolinpesän osakkaat) jokaista erikseen poistamaan em. piha-alueilla olevat romuajoneuvot sekä siivoamaan piha-alueet ylimääräisistä romuista ja jätteistä 5.5.2019 mennessä. Tämä kehote koskee Merja Rinteen kuolipesän osakasta Katja Mäkelää.

Kiinteistöjen Pajarinne RN:o 3:77, Rinne RN:o 3:21 ja Mäkelä RN:o 3:6 piha-alueiden siivoaminen: autonromujen poistaminen ja toimittaminen viralliseen vastaanottopaikkaan, josta saa romutustodistuksen tai muulla ympäristötarkastajan hyväksymällä tavalla. Metalliromun ja mahdollisen SER-romun sekä akkujen siivoaminen pihalta ja toimittaminen hyötykäyttöön. Rakennusjätteen lajittelu ja toimittaminen jäteasemalle tai hyötykäyttöön. Mahdollisen muun jätteen toimittaminen jäteasemalle. Romutustodistukset ja kuitit on toimitettava valvontaviranomaiselle tarkastuksella, joka toteutetaan kiinteistöillä 6.5.2019 klo 15.00.

_ _ _

Kiinteistöjen osakas 3 koskeva yllä oleva kehote käsitellään myöhässä työteknisistä syistä johtuen.  

Kiinteistöillä Pajarinne RN:o 3:77, Rinne RN:o 3:21 ja Mäkelä RN:o 3:6 on toteutettu siivouskehotteen vaatimuksia. Rakennustarkastaja on käynyt paikalla 15.11.2019 toteamassa tilanteen ja havainnut työn olevan edelleen kesken.

Pakkokeinomenettelyn jatkamiseksi kiinteistön osaomistaja Katja Mäkelää kuullaan todisteellisesti velvoitteista.  

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Merja Rinteen kuolinpesän osakas Katja Mäkelä, erityistiedoksiantona

Muutoksenhaku

Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta.

Valituskirjelmä ja sen toimittaminen
Valituskirjelmään on liitettävä valituksen kohteena oleva päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä saantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

  • valittajan nimi, ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
  • päätös, johon haetaan muutosta
  • muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi
  • muutosvaatimuksen perusteet

Valitukseen liittää seuraavat asiakirjat:

  • päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen (alkuperäinen tai kopio)
  • tieto siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa
  • asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja

Valituskirjelmä on valittajan tai kirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan nimi, ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ovat käytettävissä valitusajan viimeisenä päivänä ennen kello 16.15. Myöhästynyt valitus jätetään aina tutkimatta.

Valitusviranomainen
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
puh: 029 56 42210
faxi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Hallinto-oikeus perii asian käsittelystä oikeudenkäyntimaksua (tuomioistuismaksulaki 1455/2015).