Ympäristölautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Selvitys Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle (LSSAVI/17308/2019); kantelu ympäristölautakunnan menettelystä oikaisuvaatimusasiassa

HMKDno-2018-192

Valmistelija

  • Hannu Suoniemi, tarkastusinsinööri, hannu.suoniemi@hameenkyro.fi

Kuvaus

Oikaisupyynnön tehneen kantelussa 3.11.2019 aluehallintovirastoon hän katsoo ympäristölautakunnan viivyttelevän oikaisupyynnön käsittelyä ja pyytää, että rakennustarkastaja ei esittelisi asiaa, eikä päättäisi asian käsittelyaikataulusta. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Hämeenkyrön kunnan ympäristölautakuntaa antamaan oman selvityksen kantelun johdosta, hankkia tarvittavat selvitykset myös muilta käsittelyyn osallistuneilta henkilöiltä, toimittaa asiaan liityvät asiakirjat sekä ilmoittaa mikä on oikaisuvaatimuksen käsittelyaikataulu ja miksi kantelijan 5.4.2019 ympäristölautakunnalle osoittamaa oikaisupyyntöä ei ole vielä käsitelty.

Ympäristölautakunnan selvitys asiaan: Ympäristölautakunta on käsitellyt oikaisupyynnön tässä kokouksessa 27.11.2019, ks. edellinen pykälä. Oikaisupyynnön 5.4.2019 käsittelyä on viivästyttänyt asiaa käsitelleen sekä asian esittelijänä toimineen tarkastusinsinöörin irtisanoutuminen 22.5.2019 ja virkasuhteen päättyminen 6.6.2019. Tarkastusinsinöörin seuraaja aloitti tehtävissään 1.10.2019. Lisäksi kesälomakaudesta aiheutui ympäristölautakunnan kokouksiin kolmen kuukauden tauko. Toimintaan ei ole irtisanoutuneen tarkastusinsinöörin lisäksi merkityksellisellä tavalla osallistunut muita viranhaltijoita, joilta voisi selvitystä asiaan pyytää. Kantelun tekijän pyynnöstä rakennustarkastaja ei ole osallistunut kantelun eikä oikaisupyynnön käsittelyyn tai päättänyt oikaisupyynnön käsittelyaikataulusta.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Helena Ylinen, kaavoitusarkkitehti, helena.ylinen@hameenkyro.fi

Ympäristölautakunta katsoo, että asian käsittelyssä ei ole asiattomasti viivytelty ja että kanteluun liittyvä selvitys on tehty riittävässä laajuudessa, eikä lisäselvityksiä ole tarpeen tehdä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Rakennustarkastaja Timo Mäkelä poistui esteelliseksi ilmoittautuneena tämän asian käsitttelyn ajaksi.
Esteellisyyden peruste; Mäkelä on asianosainen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)