Ympäristölautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Oikaisupyyntö; Ympäristölautakunnan päätös 13.3.2019 § 12

HMKDno-2018-192

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pauli Mikkola, tarkastusinsinööri, pauli.mikkola@hameenkyro.fi

Kuvaus

Aluehallintovirasto kiinnittää Hämeenkyrön ympäristölautakunnan huomiota viranomaisen velvollisuuteen antaa henkilön oikeutta tai velvollisuutta koskevassa asiassa valituskelpoinen päätös (15.11.2018 LSSAVI 844/2018). Aluehallintovirasto tuo esiin, että ko. valittajan kirjeessä olleet asiat oli jo kertaalleen käsitelty toimivaltaisessa viranomaisessa sekä muutoksenhaussa eikä niitä ollut perustetta käsitellä uudelleen, mutta valittajalle tulee antaa asiasta valituskelpoinen päätös.

Valittajan 10.2.2019 ympäristölautakunnalle osoittamassa valituksessa halutaan selvitettävän Opintie 11 -kiinteistön hulevesien käsittely. Rakennusvalvonta toteaa, että kiinteistön hulevedet on liitetty kunnan hulevesiverkkoon 10.11.2016 päivätyn liittymissopimuksen mukaisesti. Pinta- ja sadevesien valuminen on huolehdittu pengertämällä maa omalla puolella enintään 1:3 kaltevuudella ja kiinteistön rajalle on rakennettu painanne. Painanne estää vesien valumisen naapurin puolelle. Sen sijaan kiinteistöä Opintie 13 ei ole liitetty kunnan hulevesiverkostoon, mikä saattaa selittää valituksen liitteinä olevissa kuvissa näkyneen sulamisvesien määrää. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen hulevesi- ja perustusten kuivatusviemäriin, jos alueella on erillinen verkosto tarkoitusta varten (vesihuoltolain 10 §). Kunnallistekniikan rakennuspäällikkö Jari Luoma on 28.2.2019 antanut hulevesiasiasta lausunnon, joka on liitteenä.

Valittaja tuo lisäksi esiin epäilynsä kiinteistön käyttämisestä muuhun kuin asumiseen. Maanmittauslaitoksen rekisterin ja väestötietojärjestelmän tietojen mukaan kiinteistö on alkuperäisen käyttötarkoituksensa mukaisessa asumiskäytössä. Valittaja tuo valituksessaan lisäksi esiin epäilynsä, että virkamies olisi toiminut aiemmassa valmistelussa esteellisesti, valheellisesti ja epärehellisesti. Rakennustarkastaja on omissa lausunnoissaan tuonut esille toimineensa kaikkien voimassaolevien lakien ja säännösten mukaisesti. Myöskään hänen esimiehellään ei ole hänen toiminnastaan huomattamista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Pauli Mikkola, tarkastusinsinööri, pauli.mikkola@hameenkyro.fi

Ympäristölautakunta ei ole löytänyt perusteita valittajan esittämille epäilyille, vaan katsoo valmistelun olleen asianmukaista.

Ympäristölautakunta päättää, että vaatimuksia ei tutkita.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Hannu Suoniemi, tarkastusinsinööri, hannu.suoniemi@hameenkyro.fi

Kuvaus

Ympäristölautakunnan 13.3.2019 tekemään päätökseen §12 on saapunut oikaisupyyntö 5.4.2019.

Oikaisupyynnön tekijän näkemyksen mukaan esittelijänä on toiminut esteellinen henkilö. Hallintolaissa (434/2003) §29 esteellisyyden ratkaisemisesta kerrotaan, että monijäsenisen toimielimen jäsenen ja esittelijän esteellisyydestä päättää kuitenkin toimielin ja tähän päätökseen ei saa erikseen hakea oikaisua. Päätöksen esittelijän esteellisyydestä tekee ympäristölautakunta. Ympäristölautakunta on 13.3.2019 kokouksessaan §11 päättänyt, että kokouksessa esittelijänä rakennutarkastajan toimialueen asioissa toimii tarkastusinsinööri Pauli Mikkola, koska rakennustarkastaja oli ilmoittanut olevansa esteellinen.

Oikaisupyynnön tekijän mukaan naapurikiinteistön (Opintie 11) sadevedet valuvat hänen kiinteistölleen (Opintie 13). Päätöksessä on todettu, että Opintie 11 kiinteistö on liitetty kunnan hulevesiverkkoon ja kiinteistöjen välinen painanne estää vesien valumisen naapurin puolelle. Opintie 11 kiinteistön hulevesien käsittely on toteutettu rakennusvalvonnan tekemien tarkastuksien perusteella asianmukaisella tavalla.

Oikaisupyynnön tekijän mukaan alkuperäiseen 10.2.2019 valitukseen ei ole otettu päätöksessä kantaa. Päätöksessä on todettu, että muut 10.2.2019 valitukseen liittyneet asiat ovat jo tulleet käsitellyiksi toimivaltaisessa viranomaisessa.

Oikaisupyynnön käsittelyä kevään 2019 jälkeen ympäristölautakunnassa on viivästyttänyt asiaa käsitelleen tarkastusinsinöörin irtisanoutuminen 22.5.2019 ja työsuhteen päättyminen 6.6.2019, uusi tarkastusinsinööri aloitti 1.10.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Helena Ylinen, kaavoitusarkkitehti, helena.ylinen@hameenkyro.fi

Ympäristölautakunta katsoo, että asian käsittelyyn ei ole osallistunut esteellisiä henkilöitä.

Ympäristölautakunta toteaa asioiden tulleen käsitellyiksi, eikä niitä ole perustetta käsitellä uudelleen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Rakennustarkastaja Timo Mäkelä poistui esteelliseksi ilmoittautuneena tämän asian käsitttelyn ajaksi.
Esteellisyyden peruste; Mäkelä on asianosainen.

Tiedoksi

Oikaisupyynnön tekijä

Muutoksenhaku

Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta.

Valituskirjelmä ja sen toimittaminen
Valituskirjelmään on liitettävä valituksen kohteena oleva päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä saantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

  • valittajan nimi, ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
  • päätös, johon haetaan muutosta
  • muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi
  • muutosvaatimuksen perusteet

Valitukseen liittää seuraavat asiakirjat:

  • päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen (alkuperäinen tai kopio)
  • tieto siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa
  • asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja

Valituskirjelmä on valittajan tai kirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan nimi, ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ovat käytettävissä valitusajan viimeisenä päivänä ennen kello 16.15. Myöhästynyt valitus jätetään aina tutkimatta.

Valitusviranomainen
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
puh: 029 56 42210
faxi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Hallinto-oikeus perii asian käsittelystä oikeudenkäyntimaksua (tuomioistuismaksulaki 1455/2015).