Ympäristölautakunta, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Vaivian ampumarata, kirjallinen lausuma

HMKDno-2018-318

Valmistelija

  • Kaisa Pieniluoma, ympäristötarkastaja, kaisa.pieniluoma@hameenkyro.fi

Kuvaus

Vaivian ampumaradalle on ympäristölautakunta myöntänyt 16.3.2016 § 9 ympäristöluvan. Kyröskosken Metsästysyhdistys ry on toimittanut lupamääräys 8 mukaisen radan suojaus- ja kunnostussuunnitelman, joka sisälsi mm. raportin haitta-aineiden hallinnan tarpeesta. Lisäksi yhdistys on toimittanut säännöllisesti vuosikirjanpidon toiminnastaan.

Vaivian ampumaradan meluntorjuntaa on ollut tarpeen tehostaa ja yhdistys onkin panostanut meluntorjuntatoimenpiteiden toteutukseen ja kehittänyt ampumakatosten ääneneristävyyttä sekä rajoittanut ampuma-aikoja. Haitta-aineraportin ja sen mittausten mukaan toiminnan vaikutukset ovat rajautuneet ratavalleihin ja haulien putoamisalueelle. Vaikutuksia ympäristöön seurataan pohja- ja pintavesinäyttein viiden vuoden välein sekä melumittauksin meluntorjuntatoimien toteutuksen jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaisa Pieniluoma, ympäristötarkastaja, kaisa.pieniluoma@hameenkyro.fi

Ympäristölautakunta katsoo saaneensa Vaivian ampumaradan suojaus- ja kunnostussuunnitelman tiedokseen. Vaivian ampumaradan toiminnassa tulee noudattaa myönnettyä ympäristölupaa. Toiminnan ympäristövaikutusten seurannan ja hallinnan osalta tulisi toteuttaa suunnitelmaa vuoden 2020 aikana suorittamalla meluntorjuntatoimien tarkistusmittaukset, ellei niitä ole jo tehty sekä huolehtia pohja- ja pintavesiseurannan näytteidenotosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kyröskosken Metsästysyhdistys ry