Ympäristölautakunta, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Rauhoitus luonnonmuistomerkiksi; Romekivi

HMKDno-2019-485

Valmistelija

  • Kaisa Pieniluoma, ympäristötarkastaja, kaisa.pieniluoma@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kunnan omistamalla kiinteistöllä Myllymattila (108-418-2-5) sijaitsee nk. Romekivi, joka on aikoinaan ollut kolmen kylän yhteinen rajakivi. Romekivi on kiillegneissistä muodostunut suuri ja sammaloitunut siirtolohkare. Kiven lounaispuolella noin 15 metrin etäisyydellä sijaitsee Romekivensuon suojeltu tervaleppäkorpi (0,25 ha) ja Romekivensuon suurin lähde. Itse Romekivi ei kuitenkaan sijaitse suojelualueella.

Hämeenkyrönväylä -hankkeessa on huomioitu Romekivensuo ja sen läheisyydessä sijaitseva Romekivi. Vaikuttavan siirtolohkareen arvon vahvistaminen ja varmistuminen kiven säilymiseksi on maanomistajan velvollisuus. Rauhoittamisella luonnonmuistomerkiksi vahvistetaan Romekiven merkitys ja varmistetaan siten sen säilyminen koskemattomana myös tulevaisuudessa. Lisäksi Romekiven virallinen suojeleminen on imagollisesti tärkeää paikallisille asukkaille ja paikalliselle luonnonsuojeluyhdistys Kyrön luonto ry:lle.

Luonnonsuojelulain 23 §:n mukaan puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella, voidaan määrätä rauhoitetuksi luonnonmuistomerkiksi. Luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta päättää se viranomainen tai laitos, jonka hallinnassa olevalla alueella luonnonmuistomerkki sijaitsee. Rauhoitetun luonnonmuistomerkin vahingoittaminen tai turmeleminen on kielletty. Kunnan hallintosäännössä on ympäristölautakunnalle annettu päätäntävalta luonnonsuojelulain 26 ja 28 §:n mukaisesti luonnonmuistomerkit yksityismailla. 

Romekivi on vaikuttava siirtolohkare, joka edellyttää oman erityisen arvonsa ja siten kunnan tulee rauhoittaa kyseinen kivi luonnonmuistomerkiksi.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaisa Pieniluoma, ympäristötarkastaja, kaisa.pieniluoma@hameenkyro.fi

Ympäristölautakunta päättää rauhoittaa Romekiven Hämeenkyrön kunnan omistamalla kiinteistöllä Myllymattila (108-418-2-5) luonnonmuistomerkiksi luonnonsuojelulain 23 §:n nojalla. Luonnonmuistomerkiksi rauhoitettaessa Romekiven siirtolohkare suojellaan kaikelta vahingoittamiselta ja turmelemiselta.

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kunnanhallitus, Metsähallitus