Ympäristölautakunta, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Rauhoitus luonnonmuistomerkiksi; Jaakon mänty ja Tiiliruukin mänty

HMKDno-2019-485

Valmistelija

  • Kaisa Pieniluoma, ympäristötarkastaja, kaisa.pieniluoma@hameenkyro.fi

Kuvaus

Ympäristölautakunnalle on saapunut 3.12.2019 hakemus koskien Hämeenkyrön kunnassa Heinijärven kylässä kiinteistöillä Viertola (108-403-6-84) ja Tiiliruukinmaa (108-403-8-57) sijaitsevien kahden iäkkään männyn suojelemisesta luonnonmuistomerkeiksi.

Luonnonsuojelulain 23 §:n mukaan puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella, voidaan määrätä rauhoitetuksi luonnonmuistomerkiksi. Luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta päättää se viranomainen tai laitos, jonka hallinnassa olevalla alueella luonnonmuistomerkki sijaitsee. Rauhoitetun luonnonmuistomerkin vahingoittaminen tai turmeleminen on kielletty.

Luonnonsuojelulain 26 §:n nojalla kunta päättää alueen omistajan hakemuksesta tai suostumuksella 23 §:ssä tarkoitetun yksityisen omistamalla maalla olevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta sekä merkitsemisestä. Hallintosäännön mukaan ympäristölautakunta päättää luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta.

Kiinteistöjen Viertola (108-403-6-84) ja Tiiliruukinmaa (108-403-8-57) omistaja Aulis Kokkonen on hakenut mäntyjen rauhoittamista luonnonsuojelulain 23 § ja 26 §:ien mukaisesti. Naapurikiinteistön Hillu RN:o 8:93 omistajat Haapanen Erkki ja Haapanen Riitta ovat antaneet suostumuksensa hakemukselle.

Männyt sijaitsevat Heinijärventieltä erkanevan peltotien vieressä n. 84 metrin etäisyydellä toisistaan. Lähimpänä Heinijärventietä sijaitseva nk. Jaakon mänty sijaitsee aivan kiinteistöjen rajalla, tarkemittauksen mukaisesti myös se sijaitsee kiinteistöllä Tiiliruukinmaa RN:o 8:57. Jaakon männyn ympärysmitta 225 cm (1,5 m korkeudelta) ja toisen männyn nk. Tiiliruukin männyn ympärysmitta on vastaavasti 205 cm ja sen vieressä kasvaa myös kaksi katajaa. Männyt ovat vielä elinvoimaisia ja niiden oksastot ovat laajat ja tuuheat. Mäntyjen karkea ikäarvio on n. 200 vuotta. Molemmat männyt ovat järeärunkoisia maisemapuita peltotien varrella. Vanhat männyt ovat osa alueen maisemaa ja tarjoavat kumpikin oman ilmapiirinsä ja kuuluvat osana paikalliseen historiaan sijaitessaan kiinteistöllä, jossa on aikanaan tehtailtu tiiliä. Mäntyjen arvo maanomistajalle on merkittävä ja hänen tavoitteenaan on säilyttää upeat männyt tuleville sukupolville ja mahdollistaa mäntyihin tutustuminen myös muille kuntalaisille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaisa Pieniluoma, ympäristötarkastaja, kaisa.pieniluoma@hameenkyro.fi

Ympäristölautakunta päättää rauhoittaa Jaakon männyn ja Tiiliruukin männyn kiinteistöllä Tiiliruukinmaa (108-403-8-57) luonnonmuistomerkeiksi luonnonsuojelulain 26 §:n nojalla.

Luonnonmuistomerkiksi rauhoitettaessa männyt suojellaan kaikelta vahingoittamiselta ja turmelemiselta. Männyt rauhoitetaan kokonaisuudessaan, joten juuristot otetaan myös huomioon. Tiiliruukin männyn vieressä kasvavat katajat sisältyvät myös rauhoitukseen. Rauhoitus ei estä kulkemista viereisellä peltotiellä eikä vaikuta viereisten peltojen viljelyyn.  

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakija (erityistiedoksiantona), naapurikiinteistön omistajat, kunnanhallitus, Metsähallitus