Tekninen lautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys

HMKDno-2019-74

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Luoma, kunnallistekniikan rakennuspäällikkö, jari.luoma@hameenkyro.fi
Satu Hyötylä, tekninen johtaja, satu.hyotyla@hameenkyro.fi

Kuvaus

Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti vesihuoltolain tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. Vesihuollon kehittämissuunnitelma on tarkoitettu kunnan vesihuollon suunnittelun välineeksi ja vesihuollon tavoitteita määritteleväksi asiakirjaksi. Vaikka vesihuollon kehittäminen lain hengessä on pakollista, vesihuollon kehittämissuunnitelman laatiminen on nykyisin vapaaehtoista, eikä suunnitelma ole kuntaa tai muita tahoja sitova oikeusvaikutteinen asiakirja. Tämä suunnitelma korvaa Hämeenkyrön kunnan vuonna 2010 päivitetyn vesihuollon kehittämissuunnitelman.

Vesihuollon kehittämissuunnitelman tavoitteena on selvittää kunnan vesihuollon nykytila, kehittämistarpeet ja esittää kehitysratkaisut. Suunnitelma kattaa vesihuollon kehittämisen sekä vesihuoltolaitosten toiminta-alueilla, että niiden ulkopuolella. 

Tämän vesihuollon kehittämissuunnitelman on laatinut Hämeenkyrön kunnan toimeksiannosta Ramboll Finland Oy. Suunnitelma on laadittu vuoteen 2030 saakka. Kehittämissuunnitelman pääpainopisteenä ovat nykyisten vesihuoltoverkostojen ulkopuolella olevat kiinteistöt. Suunnitelmassa on selvitetty vaihtoehtoisia ratkaisuja haja-asutusalueiden verkostojen rakentamiselle ja ehdotettu toimenpiteitä vesihuollon kehittämiseksi. 

Hanketyöryhmään ovat osallistuneet: Satu Hyötylä, Hämeenkyrön kunta, Tekninen johtaja Jari Luoma, Hämeenkyrön kunta, Kunnallistekniikan rakennuspäällikkö Helena Ylinen, Hämeenkyrön kunta, Kaavoitusarkkitehti Kaisa Pieniluoma, Hämeenkyrön kunta, Ympäristötarkastaja Jori Alanko, Hämeenkyrön kunta, Maankäyttöinsinööri Jukka Jokihaara, Ramboll Finland Oy, Projektipäällikkö Oona Juntunen, Ramboll Finland Oy, Suunnittelija Eliisa Toikkanen, Ramboll Finland Oy, Suunnittelija Armi Tuominen.

Työn laatimiseen on lisäksi osallistunut Kyröskosken Vesihuolto Oy:n ja vesiosuuskuntien edustajia. Vesiosuuskunnille järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus heidän tarpeidensa huomioimiseksi suunnitelmassa.

Suunnitelman laadinnan aikana havaituille kehittämisalueille suoritettiin kysely asukkaiden halukkuudesta liittyä keskitetyn viemäröinnin piiriin.

Hämeenkyrön vesihuollon kehittämissuunnitelma 2019 on päivitys vuonna 2010 laadittuun vesihuollon kehittämissuunnitelmaan nähden. Viime vuosina merkittävimpiä hankkeita on ollut runko- ja kokoojaviemäreiden rakentaminen haja-asutusalueille sekä vuoden 2010 kehittämissuunnitelmasta poiketen oman uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminen. Verkosto ei ole laajentunut kaikille alueille edellisessä suunnitelmassa esitetyssä aikataulussa. Toteuttamatta jääneet kohteet tarkastellaan soveltuvin osin uudelleen tässä suunnitelmassa. Päivitetty kehittämissuunnitelma 2019 sisältää kunnan vesihuollon toimintaympäristön ja nykytilankuvauksen, vesihuollon toiminta-alueiden ja niiden ulkopuolisten alueiden kehittämisen, keskitetyn viemäröinnin liittymishalukkuus kyselyn ja toimenpideohjelman kustannusarvioineen.

Vuoteen 2030 esitettyjen kehittämistoimenpiteiden karkea kustannusarvio on noin 5,1 miljoonaa euroa. Vesihuoltoverkostojen laajentamisen karkea kustannusarvio 4,9 miljoonaa euroa, vedenottamon UV-laitteen hankinta 20 000 euroa, Jätevedenpuhdistamon hiekkasuodattimien virtaaman jaon automatisointi ja lieteen kuivaimen uusinta yhteensä 170 000 euroa ja muut 35 000 euroa. Lisäksi vuosittaisiksi kustannuksiksi on arvioitu 155 000€ vuodessa, josta 150 000 euroa on Hämeenkyrön vesihuoltolaitoksen vesihuoltoverkostojen saneerauksia. Kaikki esitetyt haja-asutusalueiden vesihuoltoverkostojen laajentumishankkeet etenevät sitovien liittymishalukkuuskyselyiden, suunnittelun ja kustannusarvioiden päivittämisen kautta. Uusilla asemakaava-alueilla vesihuoltoverkostoja toteutetaan kaavoituksen toteutumisen mukaan. Osaran alueella selvitetään ensimmäisessä yhteistyömahdollisuudet Osaran maaseutuoppimisyksikön kanssa. Pinsiö-Pentinmaan alueilla käynnistetään selvityksiä yhteistyössä Ylöjärven Veden kanssa jätevesien viemäröimiseksi Ylöjärven Veden verkostoon.

Tekninen lautakunta pyytää lausunnot kunnan ympäristö- ja terveysviranomaiselta, kunnan alueella toimivilta vesiosuuskunnilta ja -laitoksilta, naapurikunnilta ja -kaupungeilta sekä Pirkanmaan ELY-keskukselta. 
 
Kehittämissuunnitelman luonnoksesta laaditaan tiedote paikallislehdille ja järjestetään erillinen yleisötilaisuus. Kehittämissuunnitelman luonnos on nähtävillä kunnan Internet-sivuilla ja kuntalaiset voivat antaa luonnoksesta kirjallisia muistutuksia ja huomioita sekä suullista palautetta yleisötilaisuudessa. Lausuntokierroksen ja mahdollisten muutosten jälkeen suunnitelma esitetään valtuuston hyväksyttäväksi.

Oheismateriaali: Vesihuollon kehittämissuunnitelma liitteineen

Päätösehdotus

Esittelijä

Satu Hyötylä, tekninen johtaja, satu.hyotyla@hameenkyro.fi

Tekninen lautakunta päättää asettaa vesihuollon kehittämissuunnitelman nähtäville ja pyytää siitä lausuntoja 30.11.2019 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jari Luoma, kunnallistekniikan rakennuspäällikkö, jari.luoma@hameenkyro.fi

Kuvaus

Vesihuollon kehittämissuunnitelmasta on nähtävilläoloaikana saatu kuusi yhteensä kannanottoa ja lausuntoa jotka ovat päätöksen liitteinä. 

Pirkkalan kunnan ympäristöterveydenhuollon (terveystarkastaja) lausunnossa kiinnitettiin huomiota vesiosuuskuntien määrään joita ei toivota enää lisättävän vaan mieluummin supistettavan. Lausunnossa otettiin myös kantaa vesiosuuskuntien velvollisuuksiin riskienhallinnassa ja vedenlaadun tarkkailuun.Osuuskuntien yhteistyötä kunnan vesihuoltolaitoksen kanssa toivotaan myös tiivistettävän.
Esitys: Kehittämissuunnitelmaan lisätään vesiosuuskuntien kohdalle "Vesiyhtymä tai -osuuskunta on vastuussa talousveden laatuvaatimusten täyttymisestä liittymiskohtaan (mittakaivo) saakka, mikä edellyttää säännöllistä talousveden laadun tutkimista.”

Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunnossa pyydetään päivittämään vesihuollon toiminta-alueet mahdollisimman pikaisesti . Lausunnossa kehoitetaan kuntaa varmistamaan, että saneerausinvestoinnit ovat riittävät korjausvelan hallitsemiseksi ja laskuttamattoman ja vuotovesien osuuden pienentämiseksi. ELY-keskus näkee hyvänä sen, että Hämeenkyrön kunnalla on selkeä ja aktiivinen roolin alueensa vesihuollon kehittämisessä, toimien kehityshankkeiden alustavana toteuttajana ja vesihuoltolaitosten yhteisten häiriötilanteisiin varautumisharjoitusten organisoijana. ELY-keskus muistuttaa, että pohjavesialueiden rajaukset ja luokitukset on tarkastettu. Pohjavesialueiden tiedot ovat tarpeen päivittää kehittämissuunnitelmaan ja sen liitteeseen 4.
Esitys: Pohjavesialueet päivitetään kehittämissuunnitelmaan valmistuneiden luokitusten ja rajausten mukaisiksi.

Ikaalisten kaupungin teknisen lautakunnan lausunto: Tekninen lautakunnalla ei ole huomautettavaa Hämeenkyrön kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmaan.

Nokian Vesi Oy:n lausunnossa pyydetään huomioimaan mahdollisissa poikkeustilanteissa Nokian tarve saada normaalitilannetta enemmän vettä.
Esitys: Poikkeustilanteissa autetaan aina mahdollisuuksien mukaan kuitenkin niin ettei se haittaa vedenjakelua Hämeenkyrön omille asiakkaille. Lausunto ei aiheuta muutoksia kehittämissuunnitelmaan

Pentinmaan nuorisoseuran katsoo kannanotossaan, että vesihuollon kehittäminen Pentinmaan alueella tulee tehdä kehittämissuunnitelman kohdassa 8.3.2 mainittuna vesihuoltolaitoksen toteuttama hankkeena. Kuitenkin niin, että edellytetty liittymishalukkaiden määrä tulisi asettaa korkeintaan 50 % tasolle.
Esitys: Ennen viemäröintihankkeeseen ryhtymistä liittymishalukkuus ja muut hankkeesen vaikuttavat seikat selvitetään aina tapauskohtaisesti. Kannanotto ei aiheuta muutoksia kehittämissuunnitelmaan.

Yksityishenkilön kannanotossa otetaan kantaa mm. vesihuoltolaitoksen taksoihin, edellisen suunnitelmaan, väestöennusteeseen, toiminta-alueisiin, jätevedenpuhdistamoon ja vesihuoltolaitoksen tiedottamiseen. Kannanotossa ehdotetaan ettei vesihuollon kehittämissuunnitelmaa hyväksytä koska siinä on runsaasti epätarkkukksia ja virheitä.
Esitys: Kannanotto ei aiheuta muutoksia kehittämissuunnitelmaan.    

Oheismateriaali: saapuneet lausunnot ja kannanotot sekä vesihuollon kehittämissuunnitelma ja  liitteet 1-2

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Luoma, kunnallistekniikan rakennuspäällikkö, jari.luoma@hameenkyro.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy kehittämissuunnitelmaan esitetyt lisäykset ja esittää lisäyksillä korjattua vesihuollon kehittämissuunnitelmaa hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

kunnanhallitus/valtuusto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)