Tekninen lautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Laskujen hyväksyminen; tekniset palvelut

HMKDno-2017-599

Valmistelija

  • Sari Hietala-Karlsson, toimistopäällikkö, sari.hietala-karlsson@hameenkyro.fi

Kuvaus

Tekninen lautakunta on päättänyt teknisten palvelujen laskujen hyväksyjistä viimeksi 05.11.2019

Tämän jälkeen on valittu uusi maanrakennusmestari ja tekninen johtaja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Luoma, kunnallistekniikan rakennuspäällikkö, jari.luoma@hameenkyro.fi

Tekninen lautakunta päättää teknisten palvelujen laskujen hyväksyjät seuraavasti:

Hallinto- ja toimistopalvelut:
toimistopäällikkö Sari Hietala-Karlsson sekä toimistosihteeri Raija Vuorinen

Kiinteistötoimi:
kiinteistöpäällikkö Mika Wallin ja rakennuspäällikkö Juha Haapanen

Siivous- ja ruokapalvelut:
ruokapalvelupäällikkö Jennileena Kamppari ja siivouspäällikkö Tarja Koski

Kunnallistekniikka:
maarakennusmestari Pekka Toivio ja kunnallistekniikan rakennuspäällikkö Jari Luoma

Ympäristöpalvelut:
kaavoitusarkkitehti Helena Ylinen (ympäristöpalvelut kokonaisuudessaan), rakennustarkastaja Timo Mäkelä (rakennusvalvonta), ympäristötarkastaja Kaisa Pieniluoma (ympäristönsuojelu), maankäyttöinsinööri  (maankäyttö)

Vesihuoltolaitos:
kunnallistekniikan rakennuspäällikkö Jari Luoma ja maarakennusmestari Pekka Toivio

Investointihankkeet:
päätökseen perustuva hankkeen vastuuhenkilö tai tekninen johtaja

Tekninen johtaja voi hyväksyä kaikki palvelualueen laskut.

Toimistopäällikkö voi hyväksyä keskitetysti jaettavat laskut kuten esim. keskitetysti jaettavat it-laskut, paperinkeräyslaskut yms.

Päätös on voimassa toistaiseksi kunnes muutostarvetta ilmenee.

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

teknisen toimiston henkilökunta ja laskentapäällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön  kunnan tekninen lautakunta.

Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000