Tekninen lautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Avustushakemus, Sasi-Palkon yksityistien perusparannus

HMKDno-2016-249

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pirkko-Liisa Vänttinen, toimistopäällikkö, pirkko-liisa.vanttinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Sasi-Palkon yksityistien tiekunta (kokous 12.6.2018) hakee kunnan avustusta tien osan, n. 400 m Miharintien liittymästä vt:n 3 suuntaan, perusparannushankkeeseen. Tietä on perusparannettu aiemmin n. 360 m alkaen vt:ltä 3 ja tekninen lautakunta avusti aiempaa peruskorjausta 20 %:n osuudella toteutuneista kustannuksista.

Valtuuston päätöksen 27.11.2000 § 51 mukaan kunta avustaa yksityisteiden perusparantamista valtuuston 30.9.1996 asettamien vaatimusten mukaisille teille, teknisen lautakunnan harkinnan mukaan. Kunnan avustus on 15 - 20 % kokonaiskustannuksista. Avustusta myönnetään tarkoitukseen varatun määrärahan puitteissa. Kunnan avustuksella ei ole valtion avustusehtoa.

Tiekunta on toimittanut kuntaan tien osan peruskorjaussuunnitelman, jonka mukaan hankkeen kustannusarvio on n. 9900 euroa.

Sasi-Palkon yksityistie on 2008 m pitkä, kunnan hoidossa oleva yksityistie. Yksityistiellä on vilkas läpikulkuliikenne mm. Sasin päiväkodin takia. Tieosuudella on 7 ympärivuotista asuinkiinteistöä sekä kolmen karjatilan maatalousliikennettä.

Talousviossa on yksityistieavustuksiin varattu 37 800 euroa. Kuluvan vuoden kunnossapitoavustukset on maksettu ja avustuksiin varatusta määrärahasta on jäljellä 10 744 euroa.

Oheismateriaali: avustushakemus liitteineen

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Luoma, kunnallistekniikan rakennuspäällikkö, jari.luoma@hameenkyro.fi

Tekninen lautakunta myöntää Sasi-Palkon yksityistien tiekunnalle tien peruskunnostukseen avustusta 20 % toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 1 980 euroa.

Päätös koskee vuonna 2018 toteutettavia töitä. Avustus maksetaan esitettyjä maksutositteita vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Pirkko-Liisa Vänttinen, toimistopäällikkö, pirkko-liisa.vanttinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Sasi-Palkon yksityistien tiekunta hakee kunnan avustusta vuonna 2018 suoritetun tien osan perusparannuksen loppuunsaattamiseksi.

Tekninen lautakunta myönsi tiekunnalle perusparannusavustusta 21.8.2018 tien osan Miharintien liittymästä vt:n 3 suuntaan (n. 400 m), kunnostukseen. Avustusta myönnettiin 20 % toeutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 1 980 euroa. Vuonna 2018 avustusta maksettiin 1 266,48 euroa.

Avustushakemuksen (päiväys 15.9.2019) mukaan vuonna 2018 tehty peruskunnostus saatettiin loppuun vuonna 2019, jolloin kustannukset olivat 2 365,77 euroa.

Vuoden 2019 talousarviossa yksityistieavustuksiin on varattu 37 700 euroa. Kunnossapitoavustukset on maksettu ja määrärahasta on jäljellä 11 947 euroa.

Oheismateriaali: avustushakemus 15.9.2019 ja avustushakemus 14.6.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Luoma, kunnallistekniikan rakennuspäällikkö, jari.luoma@hameenkyro.fi

Tekninen lautakunta myöntää Sasi-Palkon yksityistien tiekunnalle tien peruskunnostukseen avustusta 20 % vuonna 2019 toteutuneista kustannuksista eli 473,15 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Sasi-Palkon yt:n tiekunta, maanrakennusmestari, hallitus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön  kunnan tekninen lautakunta.

Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000