Tarkastuslautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Tilintarkastajan raportointi

HMKDno-2018-298

Valmistelija

  • Erkki Jortikka, palvelupäällikkö, erkki.jortikka@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kuntalain mukaan tilintarkastaja noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan antamia ohjeita, jolleivät ne ole ristiriidassa lain, hallintosäännön tai julkishallinnon hyvän tilitarkastustavan kanssa. Havaitsemistaan olennaisista epäkohdista tilintarkastajan on ilmoitettava viipymättä kunnanhallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Pöytäkirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Hallintosääntö määrää, että lautakunnan on seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamaista ja tarpeen mukaan tehtävä esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi. Tilintarkastaja voi ottaa lautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole ristiriidassa hyvän tilintarkastustavan kanssa.

Päätösehdotus

Lautakunta kuulee tilintarkastajan raportin sekä keskustelee esiin tulevista asioista.

Päätös

Tilintarkastaja kertoi tilikauden aikana tehdystä tarkastuksesta ja tuloksista sekä vuoden vaihteen jälkeen tehtävistä tarkastustoimista. 

Tilintarkastaja ja lautakunta keskustelivat arviointikertomuksen sisällöstä, ulkoasusta sekä eri vaihtoehdoista arviointikertomuksen kehittämiseksi.

Tilintarkastaja Hanna Keskinen poistui kokouksesta asian käsittelyn päätyttyä kello 15.40.