Sivistyslautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Koulutus palveluna -verkostoprojekti (KOPA)

HMKDno-2019-453

Valmistelija

 • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kuntaliitto toteuttaa vuosina 2020-2021 verkostoprojektin, jonka tavoitteena on kuntien, koulutuksen järjestäjien ja koulutusmuotojen välisillä yhteistyömuodoilla löytää uudenlaisia, toimivia ratkaisuja koulutuksen saatavuuden, saavutettavuuden ja laadun varmistamiseen eri puolilla maata.

Kehittämispiloteiksi verkostoprojektiin toivotaan alueellisia, kunnista ja koulutuksen järjestäjistä koostuvia toimijaryhmiä, joilla on tarve ja valmius hankkeen tavoitteiden mukaiseen kehittämiseen. Projektissa etsitään erilaisia, monia koulutusmuotoja sisältäviä tai kuntarajat ylittäviä toimintamalleja. Tarkastelussa on mukana myös työelämän osaamistarpeisiin vastaaminen eri alueilla. Koulutus palveluna – koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus erilaistuvissa kunnissa -projekti (KOPA) on kaksivuotinen.

Kuntaliitto toteuttaa verkostoprojektin yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

KOPA:n tavoitteet

 1. Etsitään ratkaisuja koulutuksen saatavuuden ja saavutettavuuden varmistamiseksi eri puolilla maata
 2. Ymmärretään koulutus palveluna, joka ei ole sidottu ainoastaan koulurakennuksiin
 3. Vastataan työelämän osaamistarpeisiin joustavilla koulutusratkaisuilla ja yhteistyömuodoilla
 4. Kehitetään taloudellisesti kestäviä koulutuksen järjestämismalleja
 5. Tehdään ehdotuksia koulutusyhteistyön esteiden poistamiseksi

 

Pilottikohtainen vuosimaksu on yhteensä 5 000 e + alv. Hinta jakautuu pilottiryhmään osallistuvien kuntien ja koulutuksen järjestäjien kesken. Kaksivuotisen kehittämistyön hinta yhdelle pilottialueelle on 10 000 e + alv.

Mitä pilottialue osallistumismaksulla saa

 • Verkoston yhteiset valtakunnalliset seminaarit kaksi kertaa vuodessa (kevät ja syksy)
 • Pilottialueen omat työpajat kaksi kertaa vuodessa. Alueellisista tilaisuuksista ja näiden teemoista sovitaan erikseen pilottialueiden kanssa.
 • Ohjaus oman alueen kehittämistyöhön FCG:n ja Kuntaliiton asiantuntijoiden tuella
 • Tilastotietoja sisältävä aloituspaketti pilottialueelta
 • Sähköistä ja kirjallista tukimateriaalia
 • Verkoston tuki ja toisilta oppiminen

 

SASKY koulutuskuntayhtymä on johtoryhmässään tehnyt päätöksen lähteä mukaan hakemaan pilottia kuntaliiton KOPA hankkeeseen.

Mukaan on kutsuttu SASKY koulutuskuntayhtymä, Ikaalisten kaupunki, Parkanon kaupunki, Hämeenkyrön kunta, Ruoveden kunta, Kankaanpään kaupunki

Tarkastelussa mukana olevat koulutusmuodot ovat lukiokoulutus, perusopetus, ammatillinen koulutus, vapaa sivistystyö sekä taiteen perusopetus.

Hallintosääntö § 108.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Lautakunta päättää, että Hämeenkyrön kunta

1. osallistuu kaksivuotiseen SASKY koulutuskuntayhtymän hallinnoimaan "Koulutus palveluna - verkostoprojektiin"  kaikkien hankkeessa mainittujen koulutusmuotojen osalta.

2. maksaa osuutensa vuosimaksusta, joka saadaan jakamalla koko vuosimaksu tasan kaikkien osallistujien kesken; kuitenkin enintään 1000 € + alv vuodessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

rehtorit