Sivistyslautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Hämeenkyrön ikäohjelma: sivistyslautakunnan edustaja

HMKDno-2019-347

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Satu Vina, Asumispalveluiden päällikkö, satu.vina@hameenkyro.fi
Sirpa Hiltunen, kotihoidon päällikkö, sirpa.hiltunen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (28.12.2012/980) eli vanhuspalvelulaki velvoittaa kuntia tekemään suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi (5§). Hämeenkyrön ikäohjelma on hyväksytty vuonna 2002 vuosille 2002–2030. Vuonna 2013 Ikäohjelma on päivitetty vuosille 2013 - 2016. Edellä mainitut ohjelmat ovat oheismateriaalina.

Ikäohjelman tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia laadittaessa tulee ottaa huomioon ikääntyvien hyvinvoinnin - ja terveyden edistäminen ja palvelurakenteisiin ja toimintatapoihin kohdistuvat haasteet kuten matalankynnyksen palvelut, ohjaus ja neuvonta, väestön ikääntyminen, monimuotoisten palveluiden sujuvuus, yhteensovittaminen, valvonta ja ajantasainen, uudistuva lainsäädäntö sekä työvoiman saatavuus ja pysyvyys.

Väestön ikääntyminen vaikuttaa kunnan kaikkien toimialojen palveluihin ja sen vuoksi ikääntyneiden määrän lisääntyminen ja ensisijaisesti hämeenkyröläisten ikääntyvien kotona elämisen ja asumisen tukeminen, osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet on otettava huomioon sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi muun muassa ympäristön suunnittelussa, rakentamisessa ja muiden kunnallisten palvelujen suunnittelussa ja järjestämisessä. Ikäohjelma on laadittava luottamushenkilöiden, henkilöstön, kolmannen sektorin ja seurakunnan yhteistyönä. Ikäohjelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja ohjelma tarkistetaan valtuustokausittain.

Hämeenkyrön ikäohjelma tulee päivittää vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden palvelutarpeisiin ja tulevaisuuden haasteet on linjattava uudelleen tehdyn suunnitelman (Suunnitelma ikäihmisten yhteen sovitetusta palvelukokonaisuudesta Pirkanmaan maakunnassa) sisältöpainotusten mukaisesti huomioiden paikalliset ikäihmisten tarpeet ja kuntastrategia. Suunnitelma on oheismateriaalina.

Päivittämistä varten asetetaan työryhmä, johon kutsutaan eri tahoilta edustajat ja johon lautakunta päättää sekä lautakunnan että työntekijöiden edustajat.

Päätösehdotus

Esittelijä

Taina Niiranen, sosiaalijohtaja, taina.niiranen@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta päättää 

 1. asettaa työryhmän Hämeenkyrön ikäohjelman päivittämiseksi ja nimeää kaksi edustajaansa työryhmään 
 2. nimetä työryhmään viranhaltijaedustajiksi sosiaalijohtaja Taina Niirasen, kotihoidon päällikkö Sirpa Hiltusen, asumispalveluiden päällikkö Satu Vinan ja apulaisosastonhoitaja Kati Kola-Huhtalan
 3. pyytää Hämeenkyrön seurakuntaa nimeämään edustajansa työryhmään
 4. pyytää sivistyslautakuntaa nimeämään edustajansa työryhmään
 5. pyytää teknistä lautakuntaa nimeämään edustajansa työryhmään 
 6. pyytää vanhusneuvostoa nimeämään edustajansa työryhmään
 7. todeta työryhmän kuulevan muita asiantuntijoita harkitsemassaan laajuudessa sekä pyytävän tarpeellisia lausuntoja
 8. valita puheenjohtajaksi Satu Vinan ja varapuheenjohtajaksi Sirpa Hiltusen
 9. määrätä työryhmän sihteeriksi hallinto- ja talousasiantuntija Tuula Niemisen
 10. määrätä työryhmän tehtäväksi tuottaa esitys Hämeenkyrön ikäohjelmaksi 31.12.2020 mennessä.

Muutettu ehdotus

Kokouksessa esittelijä mutti ehdotusta siten, että perusturvalautakunta päättää pyytää myös Rönsy ry:tä nimeämään edustajansa työryhmään.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti

 1. asettaa työryhmän Hämeenkyrön ikäohjelman päivittämiseksi ja nimetä työryhmään edustajikseen Jussi Niinenmaan ja Hannele Nordforsin
 2. nimetä työryhmään viranhaltijaedustajiksi sosiaalijohtaja Taina Niirasen, kotihoidon päällikkö Sirpa Hiltusen, asumispalveluiden päällikkö Satu Vinan ja apulaisosastonhoitaja Kati Kola-Huhtalan
 3. pyytää Hämeenkyrön seurakuntaa nimeämään edustajansa työryhmään
 4. pyytää sivistyslautakuntaa nimeämään edustajansa työryhmään
 5. pyytää teknistä lautakuntaa nimeämään edustajansa työryhmään 
 6. pyytää vanhusneuvostoa nimeämään edustajansa työryhmään
 7. pyytää Rönsy ry:tä nimeämään edustajansa työryhmään
 8. todeta työryhmän kuulevan muita asiantuntijoita harkitsemassaan laajuudessa sekä pyytävän tarpeellisia lausuntoja
 9. valita puheenjohtajaksi Satu Vinan ja varapuheenjohtajaksi Sirpa Hiltusen
 10. määrätä työryhmän sihteeriksi hallinto- ja talousasiantuntija Tuula Niemisen
 11. määrätä työryhmän tehtäväksi tuottaa esitys Hämeenkyrön ikäohjelmaksi 31.12.2020 mennessä.

Valmistelija

 • Liisa Neronen, elämänlaatupalvelujen esimies, ma. hallintopäällikkö, liisa.neronen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Perusturvalautakunta pyytää sivistyslautakuntaa nimeämään edustajansa Hämeenkyrön ikäohjelman päivittämistä varten asetettuun työryhmään.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Lautakunta valitsee työryhmään edustajan.

Päätös

Sivistyslautakunta valitsi edustajakseen Hannamaija Oinosen.

Tiedoksi

perusturvalautakunta ja työryhmän sihteeri