Sivistyslautakunta, kokous 19.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Varhaiskasvatuksen kesä 2020

HMKDno-2020-39

Valmistelija

  • Kaisa Ojanen, varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.ojanen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kesäaikana varhaiskasvatuksen palveluita tullaan keskittämään ajalla 1.6-2.8.2020. Varhaiskasvatuspalveluita tarjotaan päivystävissä yksiköissä.  Ajalla 29.6-2.8.2020 avoinna on ainoastaan Kirkonkylän päiväkoti. Huoltajille tiedotetaan kesäajan järjestelyistä ja he ilmoittavat kesäajan hoidontarpeen 26.4.2020 mennessä Päikky-ohjelman kautta.

Huoltajille tarjotaan mahdollisuus saada vapautus päivähoitomaksusta kesäpäivystysajalta 22.6-2.8.2020 (6 viikkoa), jos he ilmoittavat ennakkoon lapsen poissaolosta sitovasti Päikky -ohjelman kautta koko kuuden viikon päivystysjaksolle 26.4.2020 mennessä. Kesäpäivystysajan maksuttomuus koskee kaikkia asiakkaita varhaiskasvatuksen aloitusajankohdasta huolimatta.

Palveluiden keskittäminen kesäaikana ja maksuttoman päivystysjakson tarjoaminen huoltajille mahdollistaa henkilöstön lomien suunnittelun hiljaiseen aikaan sekä vähentää määräaikaisia työsuhteita.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016) perusteella. Asiakasmaksulain 4 § mukaan maksu voidaan periä enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Hämeenkyrössä maksuton kuukausi on heinäkuu, mikäli lapsen hoitosuhde on alkanut viimeistään edellisen vuoden syyskuussa. Maksu voidaan periä 12 kuukaudelta, mikäli lapselle ei kerry muun kuin sairauden vuoksi syntyviä poissaoloja riittävästi.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 10 §:n mukaan jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet tämän lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan tässä momentissa tarkoitetulla tavalla käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuksesta kuitenkin periä puolet 7 §:n mukaisesta pienimmästä perittävästä maksusta. Hämeenkyrössä paikka on peruttava kahta viikkoa ennen hoidontarpeen alkamista.

Hallintosäännön 108 § mukaan sivistyslautakunta päättää toiminnan järjestämispaikoista, järjestämisen pääperiaatteista ja järjestämisajoista.

Lausunto asian ratkaisemiseksi, varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Ojanen

Sivistyslautakunta päättää, että

  1. varhaiskasvatuksen kesäajan toiminta toteutetaan supistetusti ajalla 1.6.-2.8.2020
  2. huoltajille tarjotaan mahdollisuus vapautukseen päivähoitomaksusta, jos lapsi on poissa koko päivystysajan 22.6-2.8.2020 ja huoltaja ilmoittaa poissaolosta sitovasti 26.4.2020 mennessä Päikky -ohjelman kautta
  3. kesäaikana varatusta ja peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta peritään asiakasmaksulain 7 §:n mukainen maksu
  4. muuten kesäaikana noudatetaan voimassa olevaa maksuohjeistusta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta päättää varhaiskasvatuksen johtajan lausunnon mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

tekninen johtaja, ruokapalvelupäällikkö, päiväkotien johtajat, varhaiskasvatuksen toimistosihteeri, alakoulujen rehtorit

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on Hämeenkyrön  kunnan sivistyslautakunta.
Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000