Sivistyslautakunta, kokous 19.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Perusopetusryhmät lukuvuonna 2020-2021

HMKDno-2020-47

Valmistelija

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Lukuvuonna 2019-2020 perusopetusta on järjestetty seuraavissa ryhmissä:

Perusopetusryhmät

Koulu

Oppilas-

määrä

Yleisopetus-

ryhmät

Pien-

ryhmät

Yhteensä

Ryhmäkoko

ka. *

Heinijärvi 95 5 0 5 19,0
Kirkonkylä 271 12 4 16 22,6
Kyröskoski 220 12 1 13 18,3
Mahnala 196 11 1 12 17,8
1-6 yhteensä 782 40 6 46 19,6
Yhteiskoulu 411 19 3 22 21,6
Yhteensä 1193 59 9 71 20,2

 
*erityisen tuen oppilaat integroidaan yleisopetuksen tunneille aina, kun se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista. Heidät on laskettu keskimääräiseen ryhmäkokoon mukaan.

Perusopetusryhmien määrä tulee lukuvuonna 2020-2021 olemaan rehtoreiden arvion mukaan seuraava:

Perusopetusryhmät

Koulu

Oppilas-

määrä

Yleisopetus-

ryhmät

Pien-

ryhmät

Yhteensä Ryhmäkoko
Heinijärvi 97 5 0 5 19,4
Kirkonkylä 244 12 4 16 20,3
Kyröskoski 232 12 1 13 19,3
Mahnala 198 12 1 13 16,5
1-6 yhteensä 771 41 6 47 18,8
Yhteiskoulu 364 18 5 23 20,2
Yhteensä 1135 59 11 70 19,2

 

*erityisen tuen oppilaat integroidaan yleisopetuksen tunneille aina, kun se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista. Heidät on laskettu Yhteiskoulun luokkia H ja K lukuun ottamatta mukaan keskimääräiseen ryhmäkokoon.

Hallintosäännön 108 § mukaan sivistyslautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää esi- ja perusopetusryhmien määrästä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta päättää lukuvuoden 2019-2020 osalta

  1. vuosiluokkien 1-6 perusopetusryhmien kokonaismääräksi taulukon mukaisesti 47 , joista  on 41 yleisopetuksen ryhmää ja 6 pienryhmää
  2. vuosiluokkien 7-9 perusopetusryhmien alustavaksi kokonaismääräksi taulukon mukaisesti 23, joista 18 on yleisopetuksen ryhmää ja 5 pienryhmää.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Esi- ja perusopetuksen rehtorit

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on Hämeenkyrön  kunnan sivistyslautakunta.
Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000