Sivistyslautakunta, kokous 19.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Perusopetuksen aamupäivätoiminnan käynnistäminen ja maksut

HMKDno-2020-48

Valmistelija

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta säädetään Perusopetuslain luvussa 8 a. Kunta saa valtionosuutta perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseen. Kunta voi periä aamu- ja iltapäivätoiminnasta kuukausimaksuja. Maksu saa olla 570 tunnin osalta enintään 120 euroa ja 760 tunnin osalta enintään 160 euroa.

Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee perustua valtakunnallisiin Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteisiin (2011). Sen pohjalta Hämeenkyrön kuntaan laaditaan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2020 alkaen. Lautakunta hyväksyy suunnitelman elokuun kokouksessa.

Esioppilaiden täydentävän toiminnan myötä kouluilla on jo valmiiksi varattu koulunkäynnin ohjaajien työaikaa koulupäivien aamuihin. Aamupäivätoiminnassa voidaan hyödyntää näitä henkilöstöresursseja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Lautakunta päättää, että

1. Hämeenkyrön alakouluissa käynnistetään aamutoiminta 1.8.2020 alkaen.

2. Aamupäivätoiminnan maksut peritään liitteenä olevan asiakirjan "Koululaisten aamupäivä- ja iltapäivätoiminnan maksut 1.8.2020 alkaen" mukaisesti.

Asian käsittely:

Keskustelun jälkeen sivistysjohtaja muutti esitystään seuraavasti: Kohdaksi kolme lisätään "Rehtori voi päättää maksun perimättä jättämisestä tai alentaa sitä, jos maksun suuruus on esteenä lapsen osallistumiselle aamu- ja iltapäivätoimintaan".

Päätös

Hyväksyttiin sivistysjohtajan muuttama esitys.

Sivistyslautakunta päättää

1. Hämeenkyrön alakouluissa käynnistetään aamutoiminta 1.8.2020 alkaen.

2. Aamupäivätoiminnan maksut peritään liitteenä olevan asiakirjan "Koululaisten aamupäivä- ja iltapäivätoiminnan maksut 1.8.2020 alkaen" mukaisesti.

3. Rehtori voi päättää maksun perimättä jättämisestä tai alentaa sitä, jos maksun suuruus on esteenä lapsen osallistumiselle aamu- ja iltapäivätoimintaan.

Tiedoksi

alakoulujen rehtorit

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on Hämeenkyrön  kunnan sivistyslautakunta.
Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000